1. klase

 1. Kā lasīt un rakstīt vārdus?

  1. Vārdi iepazīstoties. Mans vārds.

  2. Stāstīšana un rakstīšana. Iepazīsim savu skolu!

  3. Mans ceļš uz skolu. Valodas skaņas, zilbe

  4. Stāstīšana. Zilbes un vārdi. Aiz loga

  5. Vārdi un mīļvārdiņi. Stāstīšana. Valodas skaņas un burti n, ņ, m

  6. Dzīvnieku un to mazuļu nosaukumi. Patskaņi un burti a, ā; divskaņi ai, au

 2. Kā veidot, pierakstīt un lasīt teikumus?

  1. Ielūgums un novēlējums. Patskaņi un burti e, ē. Divskaņi ie, ei

  2. Latvijas pilsētas. Karte. Līdzskaņi un burti s, š, r

  3. Stāstījums, saruna. Patskanis un burts o, divskaņi o, oi, līdzskaņi un burti k, ķ

 3. Kā raksturot literārus tēlus un reālus cilvēkus?

  1. Literārā tēla raksturojums. Vārdi ar pretēju nozīmi

  2. Satura atstāsts. Atslēgvārdi

 4. Kā veidot aprakstu?

  1. Profesiju nosaukumi.Teikums

  2. Dažādība profesiju pasaulē. Lietvārdu saskaņojums gramatiskajā dzimtē

 5. Kā iegūt, saprast un atcerēties svarīgāko informāciju par literāru tekstu?

  1. Bibliotēka. Anekdote. Humoristisks stāsts

  2. Pasaku žanri: dzīvnieku, brīnumu un sadzīves pasakas

2. klase

 1. Kas ir latviešu valoda citu valodu vidū?

  1. Valoda – zīmju sistēma

  2. Valodu daudzveidība. Alfabēts

  3. Afiša. Uzruna. Teksta saturs, valodas līdzekļi, izkārtojums

 2. Kā iegūt informāciju un veidot vēstījumu?

  1. Informācijas meklēšana, apkopošana, vērtēšana. Lietvārds

  2. Afiša. Vēstījums. Ielūgums. Pieturzīmes teikuma beigās

 3. Kas ir teikuma gramatiskais centrs?

  1. Informācijas ieguve. Teikuma uzbūve

 4. Kas palīdz lasīt un saprast, stāstīt un rakstīt par notikumiem tagadnē, pagātnē, nākotnē?

  1. Piedzīvojumu pasaulē. Teikuma paplašināšana. Darbības vārds

4. klase

 1. Kā radīt savu tekstu – aprakstu un lietišķu vēstuli?

  1. Vārda sakne un galotne. Radniecīgi vārdi. Sinonīmi

  2. Apraksts. Lietišķa vēstule. Apvidvārdi

  3. Rindkopas. Vietvārdi apkaimē

 2. Kā spēlēties ar valodu, un kā spēlējoties mācīties latviešu valodu?

  1. Spēle. Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

  2. Spēles ar valodu. Tiešā runa

  3. Valodas nozīme

  4. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

  5. Teikuma gramatiskais centrs

 3. Kā iegūt informāciju, un kā pasniegt to citiem?

  1. Vārda nozīme. Vārda sastāvdaļas, radniecīgi vārdi. Salikteņu pareizrakstība

  2. Darbības vārds, vajadzības izteiksme. Mērvienību saīsinājumi

 4. Kā veidot monologu, rakstīt sludinājumu un lietišķu e-pasta vēstuli?

  1. Verbālie un neverbālie saziņas līdzekļi. Monologs

  2. Anotācija. Sludinājums. Sarunvaloda. Deminutīvi. Izsauksmes vārdi

  3. Lietišķa e - pasta vēstule. Īpašvārdi. Lokāmie un nelokāmie lietvārdi. Sinonīmi, antonīmi

  4. Uzruna

  5. Skaitļa vārds

 5. Kā rakstīt dialogu, vēstījumu, lietojot uzrunu un uzrunas grupu?

  1. Dialogs. Uzruna. Uzrunas grupa

  2. Stāstījuma plāns. Patstāvīgo vārdu vārdšķiras. Vārdu emocionālā ekspresija

  3. Salikts sakārtots teikums

  4. Dialogs

  5. Tiešā runa

  6. Personu vietniekvārds

 6. Kas jāzina un jāprot, rakstot instrukciju un ieteikumus?

  1. Darbības vārda nenoteiksme

  2. Salikts pakārtots teikums

  3. Apstākļa vārds

5. klase

 1. Kādas ir valodas funkcijas un to nozīme saziņā?

  1. Valodas funkcijas

  2. Valodas izcelšanās

  3. Valodu daudzveidība un izplatība. Īpašības vārds. Salīdzinājuma sintaktiskās konstrukcijas

  4. Vārdnīcas. Šķirklis. Vārda nozīmju skaidrojums vārdnīcā

 2. Kas ir saziņas situācija, un kā lietot tai atbilstošus valodas līdzekļus?

  1. Saziņas nolūks

  2. Uzruna. Tiešā runa

 3. No kā sastāv vārds, un kā darina jaunus vārdus?

  1. Īpašības vārdu lietojums

 4. Kāda ir valoda apkārtējā vidē?

  1. Zīmes un uzraksti apkārtējā vidē. Vienlīdzīgi teikuma locekļi ar vispārinošo vārdu

  2. Lielie un mazie sākumburti saliktajos nosaukumos

  3. Vārddarināšana. Saīsinājumi

  4. Vēstījuma veidi. Darbības vārdi atstāstījuma izteiksmē

 5. Kā sasaistīt teksta saturu ar vizuālo noformējumu?

  1. Teksta uztveramības kritēriji

  2. Ortoēpija. Valodas skaņas. Vārddarināšana. Izsauksmes vārdi - onomatopoētismi

 6. Kas ir vienkāršs, un kas ir salikts teikums?

  1. Vienkāršs teikums un salikts teikums

  2. Vēstījums, apraksts, raksturojums

7. klase

 1. Uz priekšu, apmaldoties un jaunus ceļus meklējot

  1. Informācijas ieguve, lai orientētos svešā vietā

  2. Darbības vārda divdabju formas, to pareizrakstība

  3. Divdabja teiciens, tā veidošana. Interpunkcija teikumos ar divdabja teicienu

 2. Es, mani draugi un draugu draugi

  1. Skaitļa vārdu grupas, lietojums un pareizrakstība

  2. Saliktu teikumu uzbūve, funkcionalitāte; pieturzīmju lietojums

  3. Vēstules uzbūve, valodas īpatnības

  4. Informācijas nodošanas veidi

 3. Vārda spēks

  1. Darbības vārds. Darāmā un ciešamā kārta

  2. Darbības vārda īstenības, atstāstījuma un vēlējuma izteiksmes formas, to pareizrakstība

  3. Darbības vārda vajadzības un pavēles izteiksme. Eifēmismi

 4. Sociālie tīkli un tīklošanās

  1. Teksta izkārtojums. Vietvārdu un salikto nosaukumu pareizrakstība

  2. Recenzijas, apskata un apraksta veidošana interneta vietnē

 5. Avīžu un žurnālu valoda

  1. Preses izdevumu veidi, to saturs. Vārda etimoloģija un nozīme 1

  2. Preses izdevumu veidi, to saturs. Vārda etimoloģija un nozīme 2

  3. Publicistisko rakstu noformējums. Lielo sākumburtu lietojums izdevumu un rakstu nosaukumos

8. klase

 1. Kā es veidoju saziņu ar sevi un citiem?

  1. Sociolekts. Slengs

  2. Metafora. Darbības vārda izteiksmes

  3. Vienkāršs un salikts teikums. Interpunkcija saliktos teikumos

 2. Kā valoda atklāj savstarpējās attiecības?

  1. Tiešie un atgriezeniskie darbības vārdi. Darbības vārdu konjugācijas

  2. Darbības vārda konjugācijas

  3. Uzruna, uzrunas grupa.

  4. Darbības vārda izteiksmes

Latviešu valoda I

 1. Valodas struktūra

  1. Morfoloģija un vārddarināšana – Vārdu pareizrakstība

  2. Morfoloģija un vārddarināšana – Lielie sākuma burti, kopā un šķirti vārdi, pārnesumi un saīsinājumi

  3. Morfoloģija un vārddarināšana – Vārddarināšana

Noslēguma testi

 1. 1. klase

 2. 2. klase

 3. 4. klase

 4. 5. klase

 5. 7. klase

 6. 8. klase