1. Informācija par pārzini

Mūsu nosaukums ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Uzdevumi.lv” reģistrācijas numurs: 40103604434, juridiskā adrese: Rīga, Audēju iela 8 – 2, LV-1050. 

Ar mums var sazināties pa tālruni +371 67616191 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi info@uzdevumi.lv.

2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot iepriekšējā punktā (1. punktā) norādītos sakaru kanālus vai sazinoties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi das@uzdevumi.lv.

3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam savu klientu, klientu pārstāvju/kontaktpersonu, izložu un loteriju dalībnieku, sadarbības partneru, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi. 

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu. 

Šī paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos, loterijas noteikumos, interneta vietnes vai portāla izmantošanas noteikumos) var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Papildus šiem noteikumiem Jūs varat arī iepazīties ar sekojošiem papildus personas datu apstrādes paziņojumiem:

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

a) Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā (t.sk. sadarbības līgumā) noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai – 

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams arī Jūs identificēt, nodrošināt atbilstošu maksājumu aprēķinu un nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties ar Jums ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. arī rēķinu izsūtīšanai), atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu piedziņu. 

Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, adrese (objekta adrese, pasta adrese, rēķina piegādes adrese), bankas konta numurs; telefona numurs, adrese (pasta adrese, rēķina piegādes adrese), e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: 

 • līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b punkts);
 • juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c punkts);
 • pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f punkts), piemēram, Jūs kā klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas identificēšana, saziņas ar Jums nodrošināšana.

b) Reģistrācija portālā ar mērķi izmantot piedāvāto pakalpojumu – 

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams arī Jūs identificēt, sazināties ar Jums un noskaidrot Jūsu lomu pakalpojuma izmantošanai.

Šim nolūkam mums būtu nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta dzimums, loma portālā (pirmsskolēns, skolēns, skolotājs, vecāks, students, viesis, privātskolotājs); vecuma kategorija (vai klients ir jaunāks vai vecāks par 13 gadiem).

Un šādi papildu dati atkarībā no norādītās lomas:

 • Pirmsskolēns - e-pasta adrese, vārds, uzvārds, izglītības iestāde, grupas numurs vai nosaukums
 • Skolēns - e-pasta adrese, vārds, uzvārds, izglītības iestāde, klases numurs un burts
 • Skolotājs - e-pasta adrese, vārds, uzvārds, tālrunis, izglītības iestāde, mācību priekšmets
 • Vecāks - e-pasta adrese, vārds, uzvārds
 • Students - e-pasta adrese, vārds, uzvārds, izglītības iestāde, kursa un grupas numurs
 • Viesis - e-pasta adrese, vārds, uzvārds
 • Privātskolotājs - e-pasta adrese, vārds, uzvārds, tālrunis, mācību priekšmets

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: 

 • līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b punkts);
 • datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas a punkts);
 • pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f punkts), piemēram, Jūs kā klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas identificēšana, saziņas ar Jums nodrošināšana.

Reģistrācijai portālā ir iespējams izmantot savienojumu ar elektronisko žurnālu (E-klase, Mykoob), sociālo tīklu vai tiešsaistes pakalpojumu sniedzēju (Draugiem, Facebook, Google, Office 365). Katrā gadījumā Jums ir pienākums patstāvīgi izvērtēt, kādus datus no trešās puses Jūs nodosiet. Datu apjoms ir atkarīgs no trešās puses privātuma iestatījumiem un var mainīties. Parasti dati iekļauj vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, iespējams arī profila attēlu.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: 

 • datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas a punkts);
 • pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f punkts), piemēram, Jūs kā klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas identificēšana, saziņas ar Jums nodrošināšana.

c) Normatīvos aktos noteikto prasību attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izpildīt gan regulējošo normatīvo aktu prasības, gan arī grāmatvedības likuma prasības, arhīva likuma prasības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt sekojošus personas datus: Klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: 

 • juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c punkts).

d) Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana

Šī nolūka ietvaros mēs varētu Jums nosūtīt komerciālos paziņojumus, informēt par jaunumiem un svarīgām izmaiņām portālā, nosūtīt atskaites par bērna progresu, nosūtīt atskaites par skolas progresu portālā, nosūtīt paziņojumu, kad skolotājs nosūtījis pārbaudes darbu, kā arī Virslietotājiem un identificētiem skolotājiem nosūtīt informāciju par licenci, kā arī pieslēdzēja (Virslietotāja) vārdu, uzvārdu, identificētam skolotājam Portālā veicot darbības, kas saistītas ar skolēna profilu (PROF licences pieslēgšana; e-pasta adreses maiņa; pārbaudes darba nosūtīšana; klases maiņa), skolēns savā norādītajā e-pasta adresē (ja e-pasts ir norādīts) saņem informatīvu paziņojumu par konkrēto darbību.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: Klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: 

 • datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas a punkts);
 • līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b punkts);
 • pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f punkts), piemēram, saziņas nodrošināšanai.

e) Pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai 

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumu izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, izmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošinot pienācīgu pakalpojumu sniegšanu.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: 

 • pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f punkts).

f) Pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai un atbilstīgas informācijas atspoguļošanai

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams nodot un saņemt datus no trešajām personām (E-klase un Mykoob), lai saņemtu datus par klientu (piem., dati par konkrētu skolēnu, skolēna klasi un izglītības iestādi) un nodotu datus par saņemto vērtējumu konkrētajam klientam. Šāda datu apstrāde tiek veikta ar mērķi nodrošināt pakalpojumu sniegšanu un atbilstīgas informācijas atspoguļošanu.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: 

 • datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas a punkts);
 • pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f punkts).

5. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

 • mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;
 • personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu; 
 • valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji;
 • trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, parādu piedzinēji, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, bankrota vai maksātnespējas administratori.

6. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Uz doto brīdi mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

 • ārpakalpojumu grāmatveži, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;
 • IT infrastruktūras, datu bāzes īpašnieks/izstrādātājs/tehniskais uzturētājs;
 • citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu.

Personas datu apstrādātāji var laiku pa laikam mainīties, par ko mēs veiksim izmaiņas arī šajā dokumentā.

7. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

8. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. 

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

 • personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei - mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);
 • personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāk kā 5 gadus;
 • datus, lai pierādītu savu saistību izpildi mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem - 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.

9. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 

Uzņēmums ciena šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams, tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības kādā no sekojošiem veidiem:

 • iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā pēc adreses: Audēju iela 8, Rīga, katru darba dienu no plkst. 9.00-17.00;
 • iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: Audēju iela 8, Rīga, LV-1050;
 • iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: info@uzdevumi.lv (ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu).

Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai vai dalībai izlozēs).

10. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.
Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu, un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājaslapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).

11. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

Galvenokārt mēs Jūsu informāciju ievācam, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darījuma attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu vai piedāvāt Jums izdevīgus līguma nosacījumus un/vai piedāvājumus, pie datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

Papildus vēlamies informēt Jūs par galvenajām normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu apstrādi:

 • Personas datu apstrādes likuma 33. pants nosaka, ja datu subjekts ir bērns, viņa piekrišana ir uzskatāma par pamatu datu apstrādei un viņa ir likumīga, ja bērns ir vismaz 13 gadus vecs vai ja attiecībā uz bērnu, kurš vēl nav sasniedzis 13 gadu vecumu, piekrišanu ir devis viņa vecāks vai likumiskais aizbildnis.
 • Valsts Arhīva likums un Skolas Atestācijas likums un citu normatīvo aktu tiesību normas nosaka, ka pēc profila dzēšanas dati tiek glabāti portāla datubāzē 1 gadu vai ne ilgāk, kā to nosaka šie normatīvie akti.
 • Likums „Par grāmatvedību” nosaka šādu personas datu norādīšanu saimnieciskā darījuma dokumentā (līgumā), kura dalībnieks ir fiziskā persona: vārds, uzvārds, personas kods (ja personai tāds piešķirts), personas norādītā adrese vai, ja tāda nav norādīta, deklarētās dzīvesvietas adrese. 

12. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

 • savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša;
 • ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu;
 • no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;
 • no Jums, ja Jūs reģistrējaties mūsu portālā tiešsaistē;
 • no Jums, veicot autorizāciju tīmekļa vietnē www.uzdevumi.lv;
 • tīmekļa vietnē www.uzdevumi.lv, izmantojot sīkdatnes (cookies);
 • no trešās personas, ja Jūs savienojat savu profilu ar elektronisko žurnālu, sociālo tīklu vai citu tiešsaistes pakalpojumu sniedzēju (E-klase, Mykoob, Office 365, Facebook, Draugiem, Google.).

13. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.