Reģistrējieties bez maksas Uzdevumi.lv un redziet, kā uzlabojas Jūsu bērna atzīmes!
Uzdevumi.lv — digitāls privātskolotājs, kas paskaidros bērnam jebkuru uzdevumu.
Vecāks var sekot līdzi bērna progresam — ko bērns mācījās, cik ilgi un cik sekmīgi.
Katru gadu vairāk nekā 100 000 skolēni no skolām visā Latvijā sekmes uzlabo par vidēji 2 ballēm.

Man jau ir Uzdevumi.lv profils 

Ko darīt, lai uzlabotu bērna atzīmes?
 1. Reģistrējieties Uzdevumi.lv ar vecāka profilu un piesaistiet tam sava bērna Uzdevumi.lv profilu.
 2. Bērns no sava profila apgūst teoriju un pilda uzdevumus sadaļā "Virtuālā skola".
 3. Saņemiet bezmaksas automātiskas atskaites par Jūsu bērna mācību rezultātiem portālā.
 4. Labākiem rezultātiem papildus pieslēdziet bērnam PROF pakalpojumu, kas katram uzdevumam portālā sniegs skaidrojumu un palīdzēs patstāvīgi apgūt mācību vielu.
Mācību materiāli
 • Valsts pārbaudes darbi 3.,6.,9., un 12. klasēm
 • Matemātika 1.-12. klasei
 • Latviešu valoda 1.-12. klasei
 • Vēsture 6.-12. klasei
 • Fizika 8.-12. klasei
 • Ķīmija 8.-12. klasei
 • Dabaszinības 1.-6. klasei
 • Angļu valoda 3.-12. klasei
 • Krievu valoda 6.-11. klasei
 • Informātika 5.-11. klasei
 • Bioloģija 8.-12. klasei
 • Ekonomika 10.-12. klasei
 • Un daudzi citi priekšmeti Virtuālajā skolā
 
 
Uzdevumi.lv piedāvā plašu klāstu ar mācību materiāliem - teoriju, testus, uzdevumus un to skaidrojumus, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un mācīties no savām kļūdām.
Atskaites vecākam par bērna progresu
Statistika par bērnu
Kontrolēt un uzlabot bērna sekmes ir kļuvis vēl vienkāršāk! Redziet, ko, kad un cik labi Jūsu bērns ir mācījies!

Man jau ir Uzdevumi.lv profils 

Jautājumi? Rakstiet vai zvaniet mums!