Noslēguma testi latviešu valodā

1. klase

 1. Kā lasīt un rakstīt vārdus?

  1. Vārdi iepazīstoties. Mans vārds.

  2. Stāstīšana un rakstīšana. Iepazīsim savu skolu!

  3. Mans ceļš uz skolu. Valodas skaņas, zilbe

  4. Stāstīšana. Zilbes un vārdi. Aiz loga

  5. Vārdi un uzvārdi. Valodas skaņas un burti i, ī, l, ļ, u, ū; divskanis ui

  6. Vārdi un mīļvārdiņi. Stāstīšana. Valodas skaņas un burti n, ņ, m

  7. Dzīvnieku un to mazuļu nosaukumi. Patskaņi un burti a, ā; divskaņi ai, au

 2. Kā veidot, pierakstīt un lasīt teikumus?

  1. Ielūgums un novēlējums. Patskaņi un burti e, ē. Divskaņi ie, ei

  2. Latvijas pilsētas. Karte. Līdzskaņi un burti s, š, r

  3. Stāstījums, saruna. Patskanis un burts o, divskaņi o, oi, līdzskaņi un burti k, ķ

  4. Stāstījums, saruna. Līdzskaņi un burti p, b, t, d

  5. Tautasdziesma, dzejolis, dziesmas teksts. Līdzskaņi un burti z, ž, dz, dž

 3. Kā raksturot literārus tēlus un reālus cilvēkus?

  1. Literārā tēla raksturojums. Vārdi ar pretēju nozīmi

  2. Satura atstāsts. Atslēgvārdi

 4. Kā veidot aprakstu?

  1. Profesiju nosaukumi.Teikums

  2. Dažādība profesiju pasaulē. Lietvārdu saskaņojums gramatiskajā dzimtē

 5. Kā iegūt, saprast un atcerēties svarīgāko informāciju par literāru tekstu?

  1. Bibliotēka. Anekdote. Humoristisks stāsts

  2. Pasaku žanri: dzīvnieku, brīnumu un sadzīves pasakas

  3. Dzejolis, skaitāmpants, mīkla

 6. Parastais un neparastais. Ko es zinu? Ko es protu?

2. klase

 1. Kas ir latviešu valoda citu valodu vidū?

  1. Valoda – zīmju sistēma

  2. Valodu daudzveidība. Alfabēts

  3. Afiša. Uzruna. Teksta saturs, valodas līdzekļi, izkārtojums

 2. Kā iegūt informāciju un veidot vēstījumu?

  1. Informācijas meklēšana, apkopošana, vērtēšana. Lietvārds

  2. Afiša. Vēstījums. Ielūgums. Pieturzīmes teikuma beigās

 3. Kas ir teikuma gramatiskais centrs?

  1. Informācijas ieguve. Teikuma uzbūve

  2. Īpašības vārdi

 4. Kas palīdz lasīt un saprast, stāstīt un rakstīt par notikumiem tagadnē, pagātnē, nākotnē?

  1. Piedzīvojumu pasaulē. Teikuma paplašināšana. Darbības vārds

  2. Darbības vārda laiks. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

 5. Kā iegūt faktus, veikt nelielu pētījumu un veidot tā gaitas aprakstu?

  1. Skaitļa vārds. Salikteņi

 6. Ko es protu? Ko es zinu?

3. klase

 1. Kā pētīt savu un citu valodu?

  1. Dzimtā valoda. Valsts valoda. Alfabēts. Vārdi dažādās valodās

  2. Vārdu nozīme un pareizrakstība

 2. Kas ir vienkāršs nepaplašināts un vienkāršs paplašināt teikums?

  1. Vienkārši nepaplašināti un vienkārši paplašināti teikumi

  2. Vārda sastāvs. Pirmatnīgi vārdi, radniecīgi vārdi, vārdu darināšana

  3. Pasakas un teikas. Sludinājums. Vēstule un īsziņa. Ielūgums un apsveikums

 3. Kā veidot mutvārdu uzstāšanos, lietojot darbības vārdus vienkāršajos laikos?

  1. Darbības vārda nenoteiksme un vienkāršie laiki. Monologs un dialogs

  2. Teksta noskaņa, tēlu raksturojums.Tiešā runa un piebilde. Uzruna. Radošs rakstu darbs

 4. Kā saprast vārda nozīmi un frazeoloģismus?

  1. Daudznozīmīgi vārdi. Frazeoloģismi

  2. Stāsts. Teksta daļas. Reklāmas teksts. Intervija

 5. Kā pastāstīt par smieklīgu notikumu un uzrakstīt nelielu joku stāstu?

4. klase

 1. Kā radīt savu tekstu – aprakstu un lietišķu vēstuli?

  1. Vārda sakne un galotne. Radniecīgi vārdi. Sinonīmi

  2. Apraksts. Lietišķa vēstule. Apvidvārdi

  3. Rindkopas. Vietvārdi apkaimē

 2. Kā spēlēties ar valodu, un kā spēlējoties mācīties latviešu valodu?

  1. Spēle. Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

  2. Spēles ar valodu. Tiešā runa

  3. Valodas nozīme

  4. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

  5. Teikuma gramatiskais centrs

 3. Kā iegūt informāciju, un kā pasniegt to citiem?

  1. Vārda nozīme. Vārda sastāvdaļas, radniecīgi vārdi. Salikteņu pareizrakstība

  2. Darbības vārds, vajadzības izteiksme. Mērvienību saīsinājumi

 4. Kā veidot monologu, rakstīt sludinājumu un lietišķu e-pasta vēstuli?

  1. Verbālie un neverbālie saziņas līdzekļi. Monologs

  2. Anotācija. Sludinājums. Sarunvaloda. Deminutīvi. Izsauksmes vārdi

  3. Lietišķa e - pasta vēstule. Īpašvārdi. Lokāmie un nelokāmie lietvārdi. Sinonīmi, antonīmi

 5. Kā rakstīt dialogu, vēstījumu, lietojot uzrunu un uzrunas grupu?

  1. Dialogs. Uzruna. Uzrunas grupa

  2. Stāstījuma plāns. Patstāvīgo vārdu vārdšķiras. Vārdu emocionālā ekspresija

  3. Tiešā runa

  4. Personu vietniekvārds

 6. Kas jāzina un jāprot, rakstot instrukciju un ieteikumus?

  1. Darbības vārdu formas. Apraksts, instrukcija, ieteikums.

  2. Dialogs, telefonsarunas kultūra

5. klase

 1. Kādas ir valodas funkcijas un to nozīme saziņā?

  1. Valodas funkcijas. Tiešā runa. Valodas izcelšanās

  2. Valodu daudzveidība un izplatība. Vārdnīcas

  3. Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. Sintaktiskās konstrukcijas ar palīgvārdiem "kā", "nekā", "par"

 2. Kas ir saziņas situācija, un kā lietot tai atbilstošus valodas līdzekļus?

  1. Saziņas nolūks. Argumentācija dialogā atbilstoši saziņas situācijai

  2. Uzruna. Tiešā runa

 3. No kā sastāv vārds?

  1. Uzruna. Uzrunas grupa

  2. Literārā valoda un sarunvaloda, sarunvalodas vārds. Neformālā saziņas kultūra

  3. Deminutīvu un izsauksmes vārdu lietojums dažādu emociju izteikšanai

 4. Kāda ir valoda apkārtējā vidē?

  1. Zīmes un uzraksti apkārtējā vidē. Vienlīdzīgi teikuma locekļi ar vispārinošo vārdu

  2. Lielie un mazie burti saliktos nosaukumos. Vārddarināšana. Saīsinājumi

  3. Vārddarināšana. Saīsinājumi

  4. Vēstījuma veidi. Darbības vārdi atstāstījuma izteiksmē

 5. Kā sasaistīt teksta saturu ar vizuālo noformējumu?

  1. Teksta uztveramības kritēriji

  2. Atslēgvārdi

  3. Ortoēpija. Valodas skaņas. Vārddarināšana. Izsauksmes vārdi - onomatopoētismi

 6. Kas ir vienkāršs, un kas ir salikts teikums?

  1. Vārddarināšana

  2. Vienkāršs teikums un salikts teikums

  3. Vēstījums, apraksts, raksturojums

6. klase

 1. Kā veidot runu, ievērojot tās atbilsmi vizuālajai informācijai?

  1. Informācijas ieguve, apkopošana, tālāk nodošana, dezinformācija

  2. Vietniekvārdi

 2. Kā veidot tekstu atbilstoši mērķim un adresātam? Kā darina jaunus vārdus?

 3. Kāda nozīme valodā ir īpašības vārdiem ar nenoteikto un noteikto galotni un frazeoloģismiem?

  1. Frazeoloģismi

  2. Mutvārdu saziņa. Dialogs. Slengs

  3. Īpašības vārda locīšana

 4. Kā analizēt, vērtēt un veidot interviju?

  1. Intervija

  2. Gramatiskais centrs

  3. Pieturzīmes vienkāršos un saliktos teikumos

 5. Kādi valodas un vizuālie līdzekļi tiek izmantoti, lai veidotu tekstu?

  1. Kā tekstos lietot apstākļa vārdus?

  2. Kā tekstos lietot darbības vārdu laikus un atgriezeniskos lietvārdus?

  3. Kā tekstos lietot skaitļa vārdus?

7. klase

 1. Uz priekšu, apmaldoties un jaunus ceļus meklējot

  1. Informācijas ieguve, lai orientētos svešā vietā

  2. Darbības vārda divdabju formas, to pareizrakstība

  3. Divdabja teiciens, tā veidošana. Interpunkcija teikumos ar divdabja teicienu

 2. Es, mani draugi un draugu draugi

  1. Skaitļa vārdu grupas, lietojums un pareizrakstība

  2. Saliktu teikumu uzbūve, funkcionalitāte; pieturzīmju lietojums

  3. Vēstules uzbūve, valodas īpatnības. Informācijas nodošanas veidi

 3. Vārda spēks

  1. Darbības vārds. Darāmā un ciešamā kārta

  2. Darbības vārda īstenības, atstāstījuma un vēlējuma izteiksmes formas, to pareizrakstība

  3. Darbības vārda vajadzības un pavēles izteiksme. Eifēmismi

 4. Avīžu un žurnālu valoda

  1. Preses izdevumu veidi, to saturs. Vārda etimoloģija un nozīme 1

  2. Preses izdevumu veidi, to saturs. Vārda etimoloģija un nozīme 2

  3. Publicistisko rakstu noformējums. Lielo sākumburtu lietojums izdevumu un rakstu nosaukumos

 5. Valodas spēks un nespēks laiku griežos

8. klase

 1. Kā es veidoju saziņu ar sevi un citiem?

  1. Sociolekts. Slengs

  2. Metafora. Darbības vārda izteiksmes

  3. Vienkāršs un salikts teikums. Interpunkcija saliktos teikumos

 2. Kā valoda atklāj savstarpējās attiecības?

  1. Darbības vārda konjugācijas. Tiešie un atgriezeniskie darbības vārdi

  2. Darbības vārda izteiksmes. Uzruna, uzrunas grupa

 3. Kā tiek darināti jauni vārdi?

 4. Kurām ortogrāfijas normām ir jāpievērš uzmanība?

  1. Valodas normas un likumi. Persona kā adresāts

9. klase

 1. Kā kritiski lasīt vēstījumu sociālajos medijos un radīt savus vēstījumus?

 2. Kādā valodā runā kino?

  1. Īpatnējā valoda kinofilmās

 3. Kā lasīt un uztvert dažādu žanru un veidu tekstus?

Latviešu valoda I

 1. Valoda un sabiedrība

 2. Stilistika

  1. Valodas stilu daudzveidība un to īpatnības

 3. Valodas struktūra

  1. Morfoloģija un vārddarināšana – Vārdu pareizrakstība

  2. Morfoloģija un vārddarināšana – Lielie sākuma burti, kopā un šķirti vārdi, pārnesumi un saīsinājumi

  3. Morfoloģija un vārddarināšana – Vārddarināšana

  4. Pareizrakstība un valodas kultūra

Noslēguma testi

 1. 1. klase

 2. 2. klase

 3. 3. klase

 4. 4. klase

 5. 5. klase

 6. 6. klase

 7. 7. klase

 8. 8. klase

 9. 9. klase

 10. Latviešu valoda I