1. klase

 1. Kā lasīt un rakstīt vārdus?

  1. Vārdi iepazīstoties. Mans vārds.

  2. Stāstīšana un rakstīšana. Iepazīsim savu skolu!

  3. Mans ceļš uz skolu. Valodas skaņas, zilbe

  4. Stāstīšana. Zilbes un vārdi. Aiz loga

  5. Vārdi un uzvārdi. Valodas skaņas un burti i, ī, l, ļ, u, ū; divskanis ui

  6. Vārdi un mīļvārdiņi. Stāstīšana. Valodas skaņas un burti n, ņ, m

  7. Dzīvnieku un to mazuļu nosaukumi. Patskaņi un burti a, ā, divskaņi ai, au

 2. Kā veidot, pierakstīt un lasīt teikumus?

  1. Ielūgums un novēlējums. Patskaņi un burti e, ē. Divskaņi ie, ei

  2. Latvijas pilsētas. Karte. Līdzskaņi un burti s, š, r

  3. Stāstījums, saruna. Patskanis un burts o, divskaņi o, oi, līdzskaņi un burti k, ķ

  4. Stāstījums, saruna. Līdzskaņi un burti p, b, t, d

  5. Tautasdziesma, dzejolis, dziesmas teksts. Līdzskaņi un burti z, ž, dz, dž

  6. Ielūgums un apsveikums. Teikuma beigu pieturzīme

  7. Gadalaiku nosaukumi. Līdzskaņi un burti c, č, v

 3. Kā raksturot literārus tēlus un reālus cilvēkus?

  1. Literārā tēla raksturojums. Vārdi ar pretēju nozīmi

  2. Satura atstāsts. Atslēgvārdi

 4. Kā veidot aprakstu?

  1. Profesiju nosaukumi.Teikums

  2. Dažādība profesiju pasaulē. Lietvārdu saskaņojums gramatiskajā dzimtē

  3. Mans sapņu darbs. Īsa teksta veidošana

 5. Kā iegūt, saprast un atcerēties svarīgāko informāciju par literāru tekstu?

  1. Bibliotēka. Anekdote. Humoristisks stāsts

  2. Pasaku žanri: dzīvnieku, brīnumu un sadzīves pasakas

  3. Dzejolis, skaitāmpants, mīkla

 6. Parastais un neparastais. Ko es zinu? Ko es protu?

2. klase

 1. Kas ir latviešu valoda citu valodu vidū?

  1. Valoda – zīmju sistēma

  2. Valodu daudzveidība. Alfabēts

  3. Afiša. Uzruna. Teksta saturs, valodas līdzekļi, izkārtojums

 2. Kā iegūt informāciju un veidot vēstījumu?

  1. Informācijas meklēšana, apkopošana, vērtēšana. Lietvārds

  2. Afiša. Vēstījums. Ielūgums. Pieturzīmes teikuma beigās

 3. Kas ir teikuma gramatiskais centrs?

  1. Informācijas ieguve. Teikuma uzbūve

  2. Īpašības vārdi

 4. Kas palīdz lasīt un saprast, stāstīt un rakstīt par notikumiem tagadnē, pagātnē, nākotnē?

  1. Piedzīvojumu pasaulē. Teikuma paplašināšana. Darbības vārds

  2. Darbības vārda laiks. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

 5. Kā iegūt faktus, veikt nelielu pētījumu un veidot tā gaitas aprakstu?

  1. Izgudrojumu un atklājumu pasaulē. Vārdu atvasināšana

  2. Skaitļa vārds. Salikteņi

 6. Ko es protu? Ko es zinu?

3. klase

 1. Kā pētīt savu un citu valodu?

  1. Dzimtā valoda. Valsts valoda. Alfabēts. Vārdi dažādās valodās

  2. Vārdu nozīme un pareizrakstība

 2. Kāpēc ir vajadzīgs melnraksts un tīrraksts?

  1. Temats, virsraksts, galvenā doma. Lietvārda dzimte, skaitlis, locījums

  2. Lietvārdu nozīme, pamatforma un pareizrakstība

  3. Pasākumu afiša un programma

 3. Kas ir vienkāršs nepaplašināts un vienkāršs paplašināts teikums?

  1. Vienkārši nepaplašināti un vienkārši paplašināti teikumi

  2. Vārda sastāvs. Pirmatnīgi vārdi, radniecīgi vārdi, vārdu darināšana

  3. Pasakas un teikas. Sludinājums. Vēstule un īsziņa. Ielūgums un apsveikums

 4. Kā veidot mutvārdu uzstāšanos, lietojot darbības vārdus vienkāršajos laikos?

  1. Darbības vārda nenoteiksme un vienkāršie laiki. Monologs un dialogs

  2. Teksta noskaņa, tēlu raksturojums.Tiešā runa un piebilde. Uzruna. Radošs rakstu darbs

 5. Kā saprast vārda nozīmi un frazeoloģismus?

  1. Daudznozīmīgi vārdi. Frazeoloģismi

  2. Stāsts. Teksta daļas. Reklāmas teksts. Intervija

 6. Kā pastāstīt par smieklīgu notikumu un uzrakstīt nelielu joku stāstu?

4. klase

 1. Kā radīt savu tekstu – aprakstu un lietišķu vēstuli?

  1. Vārda sakne un galotne. Radniecīgi vārdi. Sinonīmi

  2. Apraksts. Lietišķa vēstule. Apvidvārdi

  3. Rindkopas. Vietvārdi apkaimē

 2. Kā spēlēties ar valodu, un kā spēlējoties mācīties latviešu valodu?

  1. Spēle. Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

  2. Spēles ar valodu. Tiešā runa

  3. Valodas nozīme

  4. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

  5. Teikuma gramatiskais centrs

 3. Kā iegūt informāciju, un kā pasniegt to citiem?

  1. Vārda nozīme. Vārda sastāvdaļas, radniecīgi vārdi. Salikteņu pareizrakstība

  2. Darbības vārds, vajadzības izteiksme. Mērvienību saīsinājumi

 4. Kā veidot monologu, rakstīt sludinājumu un lietišķu e-pasta vēstuli?

  1. Verbālie un neverbālie saziņas līdzekļi. Monologs

  2. Anotācija. Sludinājums. Sarunvaloda. Deminutīvi. Izsauksmes vārdi

  3. Lietišķa e - pasta vēstule. Īpašvārdi. Lokāmie un nelokāmie lietvārdi. Sinonīmi, antonīmi

 5. Kā rakstīt dialogu, vēstījumu, lietojot uzrunu un uzrunas grupu?

  1. Dialogs. Uzruna. Uzrunas grupa

  2. Stāstījuma plāns. Patstāvīgo vārdu vārdšķiras. Vārdu emocionālā ekspresija

  3. Atslēgvārdi. Saraksts

  4. Vēstījums. Rindkopa

 6. Kas jāzina un jāprot, rakstot instrukciju un ieteikumus?

  1. Darbības vārdu formas. Apraksts, instrukcija, ieteikums.

  2. Dialogs, telefonsarunas kultūra

5. klase

 1. Kādas ir valodas funkcijas un to nozīme saziņā?

  1. Valodas funkcijas. Tiešā runa. Valodas izcelšanās

  2. Valodu daudzveidība un izplatība. Vārdnīcas

  3. Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. Sintaktiskās konstrukcijas ar palīgvārdiem "kā", "nekā", "par"

 2. Kas ir saziņas situācija, un kā lietot tai atbilstošus valodas līdzekļus?

  1. Saziņas nolūks. Argumentācija dialogā atbilstoši saziņas situācijai

  2. Uzruna. Tiešā runa

 3. No kā sastāv vārds?

  1. Lietvārds, tā deklinācijas. Vārddarināšana

  2. Uzruna. Uzrunas grupa

  3. Literārā valoda un sarunvaloda, sarunvalodas vārds. Neformālā saziņas kultūra

  4. Deminutīvu un izsauksmes vārdu lietojums dažādu emociju izteikšanai

  5. Īpašības vārdu lietojums

 4. Kāda ir valoda apkārtējā vidē?

  1. Zīmes un uzraksti apkārtējā vidē. Vienlīdzīgi teikuma locekļi ar vispārinošo vārdu

  2. Lielie un mazie burti saliktos nosaukumos. Vārddarināšana. Saīsinājumi

  3. Vēstījuma veidi. Darbības vārdi atstāstījuma izteiksmē

 5. Kā sasaistīt teksta saturu ar vizuālo noformējumu?

  1. Teksta uztveramības kritēriji

  2. Ortoēpija. Valodas skaņas. Vārddarināšana. Izsauksmes vārdi – onomatopoētismi

  3. Atslēgvārdi

 6. Kas ir vienkāršs, un kas ir salikts teikums?

  1. Vārddarināšana

  2. Vienkāršs teikums un salikts teikums

  3. Vēstījums, apraksts, raksturojums

6. klase

 1. Kā veidot runu, ievērojot tās atbilsmi vizuālajai informācijai?

  1. Informācijas ieguve, apkopošana, tālāk nodošana, dezinformācija

  2. Vietniekvārdi

 2. Kā veidot tekstu atbilstoši mērķim un adresātam? Kā darina jaunus vārdus?

  1. Informācijas ieguve un izmantošana. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

  2. Vārddarināšana

  3. Etimoloģija. Internacionālismi

 3. Kāda nozīme valodā ir īpašības vārdiem ar nenoteikto un noteikto galotni un frazeoloģismiem?

  1. Frazeoloģismi

  2. Mutvārdu saziņa. Dialogs. Slengs

  3. Īpašības vārda locīšana

 4. Kā analizēt, vērtēt un veidot interviju?

  1. Intervija

  2. Gramatiskais centrs

  3. Pieturzīmes vienkāršos un saliktos teikumos

 5. Kādas ir teksta pazīmes? Kā pareizi pierakstīt pamata un kārtas skaitļa vārdus?

  1. Teksta, vēstījuma (stāsta) pazīmes, kritēriji

  2. Informācijas izpēte. Aptauja

  3. Skaitļa vārdi, to saskaņojums ar lietvārdu un pareizrakstība

 6. Kādi valodas un vizuālie līdzekļi tiek izmantoti, lai veidotu tekstu?

  1. Kā tekstos lietot apstākļa vārdus?

  2. Kā tekstos lietot darbības vārdu laikus un atgriezeniskos lietvārdus?

7. klase

 1. Kāda nozīme ir darbības vārdam divdabja formā?

  1. Informācijas ieguve, lai orientētos svešā vietā

  2. Darbības vārda divdabju formas, to pareizrakstība

  3. Divdabja teiciens, tā veidošana. Interpunkcija teikumos ar divdabja teicienu

 2. Kā iedala saliktus teikumus pēc uzbūves? Ko ievēro, rakstot neformālu vēstuli?

  1. Skaitļa vārdu grupas, lietojums un pareizrakstība

  2. Saliktu teikumu uzbūve, funkcionalitāte; pieturzīmju lietojums

  3. Vēstules uzbūve, valodas īpatnības. Informācijas nodošanas veidi

 3. Kādus valodas līdzekļus izmanto saziņā? Kā lieto darbības vārda izteiksmes?

  1. Īsais raksts jeb viedoklis

  2. Darbības vārda izteiksmes – īstenības, vajadzības un vēlējuma izteiksmes

  3. Valodas īpatnība neformālā saziņā

  4. Darbības vārdu izteiksmes – pavēles un atstāstījuma

 4. Kāpēc darbības vārdam ir darāmā un ciešamā kārta?

 5. Kas raksturīgs preses izdevumu valodai?

  1. Preses izdevumu veidi, to saturs. Vārda etimoloģija un nozīme 1

  2. Preses izdevumu veidi, to saturs. Vārda etimoloģija un nozīme 2

  3. Publicistisko rakstu noformējums. Lielo sākumburtu lietojums izdevumu un rakstu nosaukumos

 6. Kas raksturīgs valodai apkārtējā vidē?

8. klase

 1. Kā es veidoju saziņu ar sevi un citiem?

  1. Sociolekts. Slengs

  2. Metafora. Darbības vārda izteiksmes

  3. Vienkāršs un salikts teikums. Interpunkcija saliktos teikumos

  4. Zīmīte, īsziņa, vēstule. Vārdu saīsinājumi

  5. Neverbālā komunikācija. Informācijas nodošanas formas rakstveidā

 2. Kā valoda atklāj savstarpējās attiecības?

  1. Darbības vārda konjugācijas. Tiešie un atgriezeniskie darbības vārdi

  2. Darbības vārda izteiksmes. Uzruna, uzrunas grupa

 3. Kā tiek darināti jauni vārdi?

 4. Kā pilnveidot tekstveides prasmes?

 5. Kurām ortogrāfijas normām ir jāpievērš uzmanība?

  1. Valodas normas un likumi. Persona kā adresāts

 6. Kāda ir latviešu valodas un literatūras nozīme izglītībā?

  1. Teksta (domraksta) veidi un lasīšanas stratēģijas

  2. Darbības vārda izteiksmes

9. klase

 1. Kā kritiski lasīt vēstījumu sociālajos medijos un radīt savus vēstījumus?

 2. Kādā valodā runā kino?

  1. Īpatnējā valoda kinofilmās

 3. Kā lasīt un uztvert dažādu žanru un veidu tekstus?

 4. Kā veidot dialogu un veiksmīgu komunikāciju?

  1. Monologa māksla

  2. Dialoga māksla

  3. Konflikti dzīvē un literārajā darbā, to izpausmes valodā

 5. Kā izkopt savu individuālo valodas stilu, lai saziņa būtu veiksmīga?

 6. Kas raksturīgs lietišķās valodas stilam runā un rakstos?

Latviešu valoda I

 1. Valoda un sabiedrība

 2. Mediji, valoda un ietekme

  1. Komunikācijas process un tā elementi

  2. Masu mediju veidi un vēstījuma žanri

 3. Stilistika

  1. Valodas stilu daudzveidība un to īpatnības

 4. Valodas struktūra

  1. Zīmju sistēmas

  2. Morfoloģija un vārddarināšana – Vārdu pareizrakstība

  3. Morfoloģija un vārddarināšana – Lielie sākuma burti, kopā un šķirti vārdi, pārnesumi un saīsinājumi

  4. Morfoloģija un vārddarināšana – Vārddarināšana

  5. Pareizrakstība un valodas kultūra

Noslēguma testi

 1. 1. klase

 2. 2. klase

 3. 3. klase

 4. 4. klase

 5. 5. klase

 6. 6. klase

 7. 7. klase

 8. 8. klase

 9. 9. klase

 10. Latviešu valoda I