8. klase

 1. Ko mācās fizikā?

 2. Kā ķermeņi kustas?

 3. Kā svārstības rada skaņu?

 4. Kāpēc ķermeņi kustas?

 5. Kāpēc ķermeņi var peldēt šķidrumā un gaisā?

  1. Spiediens

  2. Blīvums

  3. Spiediens šķidrumos un gāzēs

  4. Arhimēda spēks

 6. Vai darbu var paveikt bez enerģijas?

  1. Darbs un jauda

  2. Enerģija

9. klase

 1. Kā siltums izplatās un maina ķermeņu īpašības?

  1. Siltumkustība un temperatūra. Siltuma daudzums

  2. Vielas stāvokļu maiņa. Siltuma pārnese

 2. Kur un kā rodas elektrība?

  1. Elektriskie lādiņi un lauks

  2. Elektriskā strāva. Oma likums

 3. Kā mēs ikdienā izmantojam elektrību?

  1. Elektriskie slēgumi - Virknes slēgums

  2. Elektriskie slēgumi - Paralēlslēgums

  3. Strāvas darbs un jauda

 4. Kā magnētisms darbojas cilvēku labā?

 5. Kā elektromagnētiskie viļņi palīdz mums uztvert apkārtējo pasauli?

 6. Kur es atrodos Visumā?

Fizika I

 1. Vektori un kustība

  1. Vektori ģeometriskā formā

  2. Vektori koordinātu formā

  3. Vidējais ātrums

 2. Vienmērīga kustība

  1. Lineāras funkcijas lietojums fizikālu procesu aprakstīšanai

  2. Pētniecības darbs - Procesa galvenie posmi, mēriekārtas, mērvienības, skaitļa normālforma

  3. Pētniecības darbs - Mērījumu precizitāte

 3. Atoma un vielas uzbūve

  1. Kristālrežģi. Vielas cietā agregātstāvoklī

  2. Viela šķidrā agregātstāvoklī

  3. Viela gāzveida stāvoklī - Ideāla gāze un tās termodinamiskie parametri

  4. Viela gāzveida stāvoklī - Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums

 4. Vienmērīgi paātrināta kustība

  1. Vienmērīgi paātrināta kustība

  2. Ķermeņu krišana un sviešana - Ķermeņu brīvā krišana

  3. Ķermeņu krišana un sviešana - Vertikāli augšup izsviesta ķermeņa kustība

  4. Ķermeņu krišana un sviešana - Horizontāli izsviesta ķermeņa kustība

  5. Rotācijas kustība

 5. Mijiedarbība un spēks

  1. Ņūtona likumi

  2. Balsta reakcijas spēks. Berzes spēks

  3. Spēka moments. Vienkāršie mehānismi

  4. Impulss

 6. Gravitācijas lauks un kustība

  1. Gravitācijas likums. Smaguma spēks un svars

  2. Keplera likumi un kosmiskie ātrumi

 7. Enerģija un darbs

  1. Mehāniskais darbs

  2. Pilnā mehāniskā enerģija

  3. Jauda un lietderības koeficients

 8. Mehāniskās svārstības un viļņi

  1. Svārstību veidi. Rezonanse

  2. Svārsti

  3. Mehāniskie viļņi

 9. Siltums un siltuma procesi

  1. Iekšējā enerģija

 10. Elektriskais lauks

  1. Elektriskie lādiņi, Kulona likums

  2. Elektriskā lauka intensitāte

  3. Kapacitāte un kondensatori

 11. Līdzstrāva

  1. Līdzstrāvas raksturlielumi. Elektriskās strāvas darbs, jauda un lietderības koeficients

  2. Jauktie slēgumi. Oma likums noslēgtai līdzstrāvas ķēdei. Strāvas avotu slēgumi. Strāva dažādās vidēs

 12. Elektromagnētisms

  1. Ampēra un Lorenca spēks

  2. Elektromagnētiskā indukcija

  3. Maiņstrāva

Fizika II

 1. Mehānika

  1. Eksperimentālais un pētnieciskais darbs fizikā

  2. Kustība pa riņķa līniju

  3. Ķermeņu kustība vairāku spēku darbības gadījumā

  4. Ķermeņu līdzsvars un rotācija

  5. Ieskats mehānisku procesu modelēšanā - Slīpi pret horizontu izsviesta ķermeņa kustība

  6. Ieskats mehānisku procesu modelēšanā - Impulss

 2. Siltumfizika

  1. Molekulāri kinētiskās teorijas pamati. Ideāla gāze

  2. Molekulāri kinētiskās teorijas pamati. Izoparametriskie procesi

  3. Iekšējā enerģija un tās izmaiņa

  4. Gāzes darbs

  5. Pirmais termodinamikas likums

  6. Siltuma mašīnas. Otrais termodinamikas likums

  7. Siltuma pārnese: siltumvadīšana, konvekcija, siltumstarojums

 3. Elektromagnētisms

  1. Elektriskais potenciāls

  2. Elektriskais lauks dielektriķos un vadītājos. Strāvas blīvums

  3. Laikā mainīga strāva un spriegums. Kondensatori

Noslēguma testi

 1. 8. klase

 2. 9. klase

 3. Fizika I

 4. Fizika II