PROF PAKALPOJUMS — Uz gadu izdevīgāk
 1. Matemātiskā indukcija

  1. Matemātiskās loģikas elementi

  2. Matemātiskās indukcijas princips. MIP

  3. Kombinatorika II. Paskāla trijstūris

  4. Ņūtona binoms

 2. Varbūtība un statistika II

  1. Notikumu apvienojuma varbūtība

  2. Pilnās varbūtības formula

  3. Diskrēta gadījuma lieluma sadalījums

  4. Statistika II

 3. Virknes un eksponentfunkcija

  1. Virknes, to monotonitāte un robeža

  2. Bezgalīgi dilstoša ģeometriskā progresija

  3. Skaitlis e un eksponenciāli procesi

 4. Pakāpes funkcija un logaritmiskā funkcija

  1. Inversā funkcija

  2. Moduļa funkcija, vienādojumi, nevienādības

  3. Pakāpes funkcija

  4. Logaritmiskā funkcija

  5. Logaritmiskie vienādojumi un sistēmas

  6. Iracionālie un logaritmiskie vienādojumi

  7. Logaritmiskās nevienādības

 5. Daļveida funkcija un algebriskie pārveidojumi

  1. Daļveida funkcija

  2. Sadalīšana reizinātājos

  3. Nenoteikto koeficientu metode

  4. Polinoma dalīšana ar polinomu. Bezū teorēma

 6. Atvasinājums un tā lietojums

  1. Robeža

  2. Funkcijas nepārtrauktība

  3. Atvasinājuma definīcija un interpretācija

  4. Atvasināšanas likumi un formulas

  5. Atvasinājuma lietojums funkciju pētīšanā

  6. Funkciju pētīšana matemātikā un citās jomās

 7. Integrālis un tā lietojums

  1. Nenoteiktais integrālis

  2. Pāreja uz citas funkcijas diferenciāli

  3. Daļveida racionālu funkciju integrēšana

  4. Noteiktais integrālis un integrāļa lietojums fizikā

  5. Laukuma un tilpuma aprēķināšana ar noteikto integrāli

 8. Trigonometrija II

  1. Leņķa tangenss un kotangenss

  2. Trigonometriskās un to inversās funkcijas

  3. Trigonometriskie vienādojumi

 9. Analītiskā ģeometrija

  1. Vektori

  2. Vektoru skalārais reizinājums

  3. Taisnes vienādojums

  4. Divu taišņu savstarpējais novietojums. Punkts un taisne

  5. Līnijas plaknē