1. Matemātiskā indukcija

  1. Matemātiskās loģikas elementi

  2. Matemātiskās indukcijas princips. MIP

  3. Kombinatorika II. Paskāla trijstūris

  4. Ņūtona binoms

 2. Varbūtība un statistika II

  1. Notikumu apvienojuma varbūtība

  2. Pilnās varbūtības formula

  3. Gadījuma lieluma sadalījumi. Bernulli formula

  4. Statistika II

 3. Virknes un eksponentfunkcija

  1. Virknes, to monotonitāte un robeža

  2. Bezgalīgi dilstoša ģeometriskā progresija

  3. Skaitlis e un eksponenciāli procesi

 4. Pakāpes funkcija un logaritmiskā funkcija

  1. Inversā funkcija

  2. Moduļa funkcija, vienādojumi, nevienādības

  3. Pakāpes funkcija

  4. Logaritmiskā funkcija

  5. Logaritmiskie vienādojumi un sistēmas

  6. Iracionālie un logaritmiskie vienādojumi

  7. Logaritmiskās nevienādības

 5. Daļveida funkcija un algebriskie pārveidojumi

  1. Daļveida funkcija

  2. Sadalīšana reizinātājos

  3. Nenoteikto koeficientu metode

  4. Polinoma dalīšana ar polinomu. Bezū teorēma

 6. Atvasinājums un tā lietojums

  1. Robeža

  2. Funkcijas nepārtrauktība

  3. Atvasinājuma definīcija un interpretācija

  4. Atvasināšanas likumi un formulas

  5. Atvasinājuma lietojums funkciju pētīšanā

  6. Funkciju pētīšana matemātikā un citās jomās

 7. Integrālis un tā lietojums

  1. Nenoteiktais integrālis

  2. Pāreja uz citas funkcijas diferenciāli

  3. Daļveida racionālu funkciju integrēšana

  4. Noteiktais integrālis un integrāļa lietojums fizikā

  5. Laukuma un tilpuma aprēķināšana ar noteikto integrāli

 8. Trigonometrija II

  1. Leņķa tangenss un kotangenss

  2. Trigonometriskās un to inversās funkcijas

  3. Trigonometriskie vienādojumi un nevienādības

 9. Analītiskā ģeometrija

  1. Vektori

  2. Vektoru skalārais reizinājums

  3. Taisnes vienādojums

  4. Divu taišņu savstarpējais novietojums. Punkts un taisne

  5. Līnijas plaknē

 10. Planimetrija II

  1. Ar riņķa līniju saistītie leņķi un nogriežņi

  2. Sakarības trijstūros

  3. Sakarības četrstūros

  4. Sakarības daudzstūros, regulāros daudzstūros

  5. Ģeometriskie pārveidojumi

 11. Stereometrija II

  1. Daudzskaldņi, to šķēlums ar plakni

  2. Prizmas un cilindra ģeometriskās kombinācijas

  3. Konusa un piramīdas ģeometriskās kombinācijas

  4. Lodes, cilindra un konusa ģeometriskās kombinācijas

  5. Prizmas un lodes, piramīdas un lodes kombinācijas

 12. Kompleksas problēmas planimetrijā un stereometrijā

 13. Kompleksi uzdevumi algebrā

  1. Atkārtojums. Pamatvienādojumu veidi

  2. Vienādojumu risināšana, sadalot reizinātājos

  3. Substitūcijas metode. Vienādojumi un nevienādības

  4. Vienādojumi ar parametru