1. Vektori un kustība

  1. Vektors, tā modulis. Vektoru novietojums

  2. Vektoru saskaitīšanas likumi

  3. Vektoru izteikšana

  4. Vektora projekcija uz ass

  5. Attālums starp diviem punktiem

  6. Vektori koordinātu formā plaknē

  7. Vektori telpā

 2. Līnijas vienādojums

  1. Lineāra funkcija

  2. Taisnes vienādojums

  3. Vienādojums ar 2 mainīgajiem. Riņķa līnijas vienādojums

  4. Nevienādība ar 2 mainīgajiem

 3. Kombinatorika un varbūtība I

  1. Kopas. Darbības ar kopām

  2. Kombinatorika I

  3. Varbūtību teorijas elementi

  4. Nosacītā varbūtība

 4. Statistika I

  1. Populācija, izlase un dati. Vidējie lielumi

  2. Izkliedes mēri, datu grafiska attēlošana

 5. Daļveida funkcija un algebriskas daļas

  1. Racionālas algebriskas izteiksmes

  2. Algebriski vienādojumi

  3. Algebriskas daļas. Definīcijas kopa

  4. Algebrisku daļu saīsināšana un paplašināšana

  5. Identitāte. Zīmju maiņas likums

  6. Algebrisko daļu reizināšana, dalīšana, kāpināšana

  7. Algebrisko daļu saskaitīšana un atņemšana

  8. Daļveida funkcija

 6. Daļveida vienādojumi un nevienādības

  1. Daļveida vienādojumi

  2. Daļveida vienādojumi teksta uzdevumos

  3. Atkārtojums par lineāru un kvadrātnevienādību risināšanu

  4. Daļveida nevienādības. Intervālu metode

 7. Sinusa un kosinusa funkcijas

  1. Sakarības taisnleņķa trijstūrī. Atkārtojums

  2. Pagrieziena leņķa sinuss un kosinuss

  3. Sinusu un kosinusu teorēma

  4. Trigonometriskās funkcijas, to īpašības

 8. Trigonometriskās izteiksmes un vienādojumi

  1. Trigonometriskās izteiksmes un pamatidentitāte

  2. Argumentu summas un divkāršā argumenta formulas

  3. Trigonometriskie pamatvienādojumi

  4. Sadalīšana reizinātājos un substitūcijas metode

 9. Pakāpe ar racionālu kāpinātāju, ģeometriskā progresija

  1. N-tās pakāpes sakne

  2. Pakāpe ar racionālu kāpinātāju

  3. Virknes

  4. Ģeometriskā progresija

 10. Eksponentfunkcija

  1. Eksponentfunkcija un eksponenciāli procesi

  2. Skaitļa logaritms

  3. Pakāpju īpašības. Atkārtojums

  4. Pamatvienādojumi. Atkārtojums

  5. Eksponentvienādojumi

  6. Pamatnevienādības. Atkārtojums

  7. Eksponentnevienādības

 11. Taisnes un plaknes telpā. Daudzskaldņi

  1. Taisnleņķa trijstūra aprēķināšana. Atkārtojums

  2. Taisnes un plaknes telpā

  3. Daudzskaldņa diagonāles un šķēlums ar plakni

  4. Prizmas virsma un tilpums

  5. Regulāra trijstūra piramīda

  6. Regulāra četrstūra un sešstūra piramīda

  7. Neregulāra piramīda

 12. Rotācijas ķermeņi

  1. Cilindrs

  2. Konuss

  3. Lode

  4. Cilindra un prizmas ģeometriskās kombinācijas

  5. Lodes un prizmas ģeometriskās kombinācijas