8. klase

 1. Ko mācās fizikā?

 2. Garuma, laukuma mēri

 3. Tilpums. Masa. Blīvums

 4. Skaņa

 5. Gaisma

 6. Siltums

 7. Siltuma daudzums

 8. Kustība

 9. Spēks

 10. Spiediens. Arhimēda spēks

 11. Darbs, jauda, enerģija

 12. Laika mēri

9. klase

 1. Elektriskie lādiņi un elektriskais lauks

  1. Elektriskās parādības

  2. Atoma uzbūve

  3. Elektrisko lādiņu mijiedarbība

  4. Vadītāji un izolatori

 2. Elektriskā strāva

 3. Elektriskās ķēdes

 4. Magnētisms, elektromagnētiskie viļņi

 5. Elektroenerģija

 6. Fizika un tehnika

 7. Darbs, jauda, enerģija

10. klase

 1. Eksperimentālais un pētniecības darbs fizikā

  1. Pētniecības procesa galvenie posmi un mēriekārtas

  2. Mērvienības, normālforma, zīmīgie cipari

  3. Mērījumu precizitāte

 2. Ķermeņu kustība

  1. Ķermeņa kustību raksturojoši pamatjēdzieni

  2. Vienmērīga taisnlīnijas kustība

  3. Kustības vidējais ātrums

  4. Vienmērīgi paātrināta un palēnināta taisnlīnijas kustība

  5. Vienmērīgi paātrinātas kustības vienādojumi un grafiki

  6. Vienmērīga kustība pa riņķa līniju

 3. Arhimēda spēks

 4. Mijiedarbība un spēki

 5. Gravitācija

 6. Darbs, Enerģija un impulss

  1. Darbs un enerģija

  2. Impulss. Impulsa nezūdamības likums

  3. Spēka impulss

 7. Kustība gravitācijas laukā

  1. Ķermeņu brīvā krišana

  2. Vertikāli augšup izsviesta ķermeņa kustība

  3. Horizontāli izsviesta ķermeņa kustība

  4. Slīpi pret horizontu izsviesta ķermeņa kustība

  5. Planētu un pavadoņu kustība

 8. Mehāniskās svārstības un viļņi

11. klase

 1. Gāzu likumi

  1. Molekulāri kinētiskā teorija (MKT)

  2. Molekulu raksturlielumi

  3. Ideāla gāze un tās termodinamiskie parametri

  4. Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums

  5. Izoparametriskie procesi

  6. Izoparametriskie procesi

 2. Siltums un darbs

  1. Siltums

  2. Ideālas gāzes iekšējā enerģija

  3. Gāzes darbs termodinamikā

  4. Pirmais termodinamikas likums ideālai gāzei

  5. Siltuma mašīnas

 3. Vielu fizikālās īpašības

 4. Elektriskie lādiņi, elektrostatiskais lauks

 5. Kulona likums

 6. Elektriskā lauka intensitāte

 7. Potenciāls

 8. Elektriskā strāva

 9. Elektromagnētisms

12. klase

 1. Elektromagnētiskās svārstības un viļņi

 2. Apgaismojums un attēli: Apgaismojums

 3. Apgaismojums un attēli: Laušana, atstarošanās

 4. Apgaismojums un attēli: Lēcas, spoguļi

 5. Gaismas viļņi

 6. Atoms un atoma kodols

 7. Atoms un atoma kodols: Kodolreakcijas