Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ievads - Kurzemes un Zemgales hercogiste Kurzemes un Zemgales hercogiste Eiropas procesu kontekstā.
2. Kurzemes hercogistes izveidošanās Pirmais hercogs Gothards Ketlers; hercogistes pārvalde un ārpolitika, reliģija.
3. Hercogistes saimnieciskā dzīve Saimnieciskās darbības raksturojums, manufaktūru attīstība, tirdzniecība, zemnieku stāvokļa raksturojums.
4. Hercoga Jēkaba kolonijas Koloniālisms, hercoga kolonijas, kolonistu dzīves apstākļi.
5. Bīronu laiks Kurzemes hercogistē Krievijas ietekmes pieaugums; Bīronu dinastijas hercogi, to devums; hercogiste - Krievijas impērijas sastāvā.
6. Jelgava - hercogistes galvaspilsēta Pilsētas izveidošanās; izaugsme hercogu laikmetā; personības un procesi, saistīti ar Jelgavu.
7. Hercogistes kultūras mantojums Vācu un latviešu kultūru attiecības; hercogistes baznīcas, muižas kultūrainavā; vācu mācītāju devums latviešu kultūrai.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Analizē apgalvojumus par Kurzemes hercogisti 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Sekmē kritisko domāšanu, pārbauda apgūtās zināšanas.
2. Nosaki kartes datējumu 3. izziņas līmenis augsta 1p. Sekmē prasmi lasīt kartes informāciju, nostiprina apgūtās zināšanas.
3. Atbildi jautājumu par hercogisti 1. izziņas līmenis zema 1p. Pārbauda, nostiprina zināšanas.
4. Vērtē apgalvojumus par hercogisti 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.
5. Saisti attēlu un skaidrojumu 3. izziņas līmenis augsta 1p. Nostiprina zināšanas, prasmi veidot kopsakarības.
6. Papildini tekstu par hercogisti 3. izziņas līmenis augsta 6p. Sekmē lasītprasmi, nostiprina izpratni, zināšanas.
7. Pēti vēstures avotu par hercoga varu 3. izziņas līmenis augsta 2p. Sekmē lasītprasmi, papildina zināšanas.
8. Nosaki atbilstošo saimniecības nozari 1. izziņas līmenis zema 1p. Pārbauda izpratni, apgūtās zināšanas.
9. Skaidro jēdzienus - saimniecība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina jēdzienu zināšanas.
10. Pēti tekstu par saimniecību 3. izziņas līmenis augsta 2p. Sekmē prasmi analizēt viedokli, papildina zināšanas.
11. Raksturo hercogistes saimniecību un tirdzniecību 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Papildina, nostiprina zināšanas, izpratni, kritisko domāšanu.
12. Raksturo zemnieku stāvokli 3. izziņas līmenis augsta 8p. Sekmē izpratni par zemnieku stāvokli hercogistē.
13. Pēti vēstures avotu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildina, nostiprina izpratni, zināšanas.
14. Atbildi jautājumu par saimniecību 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārbauda, nostiprina zināšanas.
15. Atbildi jautājumu par kolonijām 1. izziņas līmenis zema 1p. Sekmē prasmi veidot spriedumus, lasītprasmi.
16. Pēti vēsturnieka viedokli 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pilnveido izpratni, papildina zināšanas.
17. Atbildi jautājumu par preču plūsmu 1. izziņas līmenis zema 1p. Pārbauda, nostiprina zināšanas.
18. Pēti tekstu par Gambiju 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildina, nostiprina izpratni, zināšanas.
19. Papildini tekstu par kolonijām 3. izziņas līmenis augsta 10p. Sekmē izpratni, interesi par vēstures ietekmi uz mūsdienu kultūru.
20. Raksturo Krievijas ietekmes pieaugumu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē lasītprasmi, pārbauda, nostiprina iegūtās zināšanas.
21. Atbildi jautājumu par hercogiem 1. izziņas līmenis zema 1p. Nostiprina zināšanas par hercogu dinastijām.
22. Nosaki hercogu devumu Kurzemei 3. izziņas līmenis augsta 2p. Papildina zināšanas par hercogistes mantojumu.
23. Atbildi jautājumu par Krievijas ietekmi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārbauda, nostiprina iegūtās zināšanas.
24. Nosaki kartes informāciju 3. izziņas līmenis augsta 1p. Sekmē prasmi lasīt kartes informāciju, saistot ar iegūtajām zināšanām.
25. Vērtē apgalvojumus par hercogisti 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu, nostiprina zināšanas.
26. Pēti vēstures avotu par Bīroniem 1. izziņas līmenis zema 2p. Papildina, nostiprina izpratni, zināšanas.
27. Atbildi jautājumu par Jelgavu 1. izziņas līmenis zema 1p. Nostiprina zināšanas par Jelgavas izaugsmi.
28. Papildini tekstu par Jelgavu 2. izziņas līmenis vidēja 7p. Pilnveido, nostiprina zināšanas, jēdzienu lietojumu.
29. Raksturo personību devumu 3. izziņas līmenis augsta 3p. Nostiprina, papildina zināšanas.
30. Salīdzini viedokļus par hercogu 3. izziņas līmenis augsta 3p. Sekmē prasmi vērtēt, salīdzināt viedokļus.
31. Nosaki Bīronu dzimtas devumu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē izpratni par hercogu darbības nozīmi.
32. Iepazīsti studiju saturu Jelgavas akadēmijā 3. izziņas līmenis augsta 3p. Papildina zināšanas par mācībām senajā augstskolā.
33. Nosaki hercogistes laika ietekmi 1. izziņas līmenis zema 1p. Sekmē prasmi veidot secinājumus.
34. Nosaki devumu latviešu kultūrai 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina, pārbauda zināšanas.
35. Pēti pirmo ābeci latviešu valodā 3. izziņas līmenis augsta 3p. Pilnveido prasmi strādāt ar vēstures avotu.
36. Atbildi jautājumus par kultūras mantojumu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina, papildina zināšanas.
37. Vērtē apgalvojumus par kultūras mantojumu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu, nostiprina zināšanas.
38. Pēti 16. - 18. gadsimta modi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Papildina zināšanas, sekmē attēla analīzes prasmi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kurzemes un Zemgales hercogistes izveidošana 00:00:00 vidēja 17p. Eiropas procesu nozīme hercogistes izveidē; Ketleru dinastija; hercogistes pārvalde, ārpolitika, reliģijas jautājumi.
2. Hercogistes saimniecība 00:00:00 vidēja 19p. Saimniecības nozares, tirdzniecības loma; pilsētu izaugsme; zemnieku stāvokļa izpratne.
3. Kurzemes hercogistes koloniālā politika 00:00:00 vidēja 19p. Koloniālās politikas vērtējums, preču plūsma, koloniju nozīmes izpratne.
4. Bīronu laiks Kurzemē 00:00:00 vidēja 12p. Krievijas ietekmes pieaugums; Bīronu dinastijas valdnieki, to loma hercogistes attīstībā
5. Jelgava - hercogistes galvaspilsēta 00:00:00 vidēja 20p. Jelgavas izaugsmes apstākļi, hercogu loma, kultūras un izglītības attīstība.
6. Kurzemes hercogistes mantojums 00:00:00 vidēja 22p. Kurzemes hercogistes vēstures liecības, mode, kultūras mantojums; mantojuma loma mūsdienu kultūrā.
7. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 33p.