Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ievads 8. klases Latvijas vēstures kursā Kursa satura pārskats - 19. gs. un 20. gs. sākuma procesi Latvijas teritorijā.
2. Eiropas procesu ietekme Eiropas politisko procesu ietekme uz Latvijas teritoriju 18. - 19. gs.
3. Latvijas teritorijas iekļaušana Krievijas impērijā Vidzemes guberņa, Latgales un Kurzemes iekļaušana Krievijas impērijā.
4. Vidzeme un Kurzeme apgaismības laikmetā Personības, to devums; pirmie latviešu tautības rakstnieki; brāļu draudzes, to nozīme.
5. Napoleona armija Latvijas teritorijā Napoleona armijas iebrukuma plāns; pretinieku spēku samēri; iebrukuma gaita.
6. Rīga un tās iedzīvotāji J. K. Broces zīmējumos J. K. Broces personība, izglītība, nodarbošanās; zīmējumu nozīme.
7. Zemnieki Kurzemē un Vidzemē Apgaismotāju uzskati par zemnieku stāvokli; zemnieku protesti, centieni pēc taisnīguma; zemnieku brīvlaišana.
8. Dzīve Kurzemē un Vidzemē pēc brīvlaišanas Zemes lietošanas kārtības maiņa; zemnieku izceļošana; likumu pilnveide, zemnieku stāvokļa uzlabošanās.
9. Dzimtbūšanas atcelšana Latgalē Latgales novada atšķirības; zemnieku situācija un zemes piešķiršanas kārtība; rusifikācijas ietekme.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nosaki Eiropas procesu ietekmi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pārbauda iegūtās zināšanas.
2. Raksturo attēla informāciju 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē prasmi saistīt skaidrojumu ar attēla informāciju.
3. Nosaki jēdziena skaidrojumu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izpratnes un zināšanu sekmēšana.
4. Nosaki kartes datējumu 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Sekmē prasmi lasīt kartes informāciju, nostiprina apgūtās zināšanas.
5. Raksturo attēla informāciju 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnveido prasmi saistīt skaidrojumu ar attēla informāciju.
6. Atbildi jautājumus par 18. gs. notikumiem 1. izziņas līmenis zema 3 p. Pārbauda iegūtās zināšanas.
7. Papildini tekstu par varas maiņu 2. izziņas līmenis vidēja 9 p. Pārbauda izpratni, iegūtās zināšanas.
8. Pēti vēstures avotu par varu 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Papildina zināšanas, sekmē lasītprasmi.
9. Izvērtē apgalvojumus par zemniekiem 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē kritisko domāšanu, nostiprina zināšanas.
10. Atbildi jautājumus par apgaismību 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izpratnes un zināšanu sekmēšana.
11. Savieto apgaismotāju un viņa devumu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina iegūtās zināšanas.
12. Pēti tekstu par latviešu zinātnieku 3. izziņas līmenis zema 2 p. Papildina zināšanas, sekmē lasītprasmi.
13. Izvērtē kustības nozīmi 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Izpratnes, zināšanu un kritiskās domāšanas sekmēšana.
14. Izvērtē apgalvojumus par franču armiju 1. izziņas līmenis zema 3 p. Sekmē kritisko domāšanu, nostiprina zināšanas.
15. Pēti vēstures avotu par Napoleona karaspēku 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Papildina zināšanas, sekmē lasītprasmi.
16. Nosaki attēla aprakstu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina iegūtās zināšanas.
17. Pēti tekstu par Rīgas dedzināšanu 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Sekmē lasītprasmi, papildina zināšanas.
18. Raksturo Broces izglītību 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nostiprina, pārbauda iegūtās zināšanas.
19. Atbildi jautājumu par Broces darbību 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārbauda izpratni, iegūtās zināšanas.
20. Izvērtē apgalvojumus par Broces devuma nozīmi 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē kritisko domāšanu, nostiprina zināšanas.
21. Raksturo attēla informāciju 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnveido prasmi skaidrot vizuālos vēstures avotus.
22. Raksturo dzimtbūšanu 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pārbauda izpratni, iegūtās zināšanas.
23. Pēti G. Merkeļa nozīmi dzimtbūšanas kritikā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina zināšanas, sekmē lasītprasmi.
24. Salīdzini tekstu un apgalvojumus par zemniekiem 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē kritisko domāšanu, nostiprina zināšanas.
25. Papildini tekstu par zemnieku nemieriem 3. izziņas līmenis augsta 11 p. Sekmē lasītprasmi, nostiprina zināšanas.
26. Atbildi jautājumus par brīvlaišanu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas, argumentācijas prasmi.
27. Nosaki jēdziena nozīmi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nostiprina izpratni par jēdzienu lietojumu.
28. Pēti avotu par muižām 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Papildina zināšanas.
29. Izvērtē latviešu izceļošanu uz Krieviju 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Nostiprina, papildina zināšanas par izceļošanu.
30. Analizē apgalvojumus par zemes izpirkšanas nozīmi 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē kritisko domāšanu, nostiprina zināšanas.
31. Nosaki Latgales īpatnības 1. izziņas līmenis zema 3 p. Pārbauda iegūtās zināšanas.
32. Raksturo Latgales zemnieku stāvokli 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina, papildina izpratni.
33. Papildini tekstu par dzimtbūšanas atcelšanu 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Pilnveido valodas lietojumu, nostiprina zināšanas.
34. Pēti avotu par drukas aizliegumu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina, pārbauda zināšanas, lasītprasmi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eiropas procesu ietekme 00:40:00 vidēja 6 p. Eiropas procesu noteikšana, saikne ar Latvijas teritoriju; jēdzienu nozīme.
2. Latvijas teritorijas iekļaušana Krievijas impērijā 00:40:00 vidēja 22 p. Latvijas novadu iekļaušanas secība; pārvaldes maiņa; zemnieku situācija.
3. Vidzeme un Kurzeme apgaismības laikā 00:40:00 vidēja 13 p. Apgaismotāji, to devums, nozīme; Grindeļa personība.
4. Napoleona armija Latvijas teritorijā 00:40:00 vidēja 8 p. Notikumu saikne ar Eiropas procesiem, armijas darbība un tās ietekme, izraisītās sekas.
5. J. K. Broces devums 00:40:00 vidēja 8 p. Broces personība, izglītība; darbība Rīgā; darbības nozīme.
6. Zemnieki Kurzemē un Vidzemē 00:40:00 vidēja 20 p. Zemnieku stāvoklis dzimtbūšanā, muižnieku vara; zemnieku nemieri; dzimtbūšanas atcelšana.
7. Dzīve Kurzemē un Vidzemē pēc brīvlaišanas 00:40:00 vidēja 13 p. Klaušu laiki, zemnieku nemieri, izceļošana; zemnieku situācijas uzlabošanās.
8. Dzimtbūšanas atcelšana Latgalē 00:40:00 vidēja 16 p. Zemnieku situācija pirms dzimtbūšanas atcelšanas; brīvlaišana, tās sekas.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:40:00 vidēja 16 p. Procesi Latvijas teritorijā 18. gs. un 19. gs. sākumā.
2. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:40:00 vidēja 32 p. Dzimtbūšana un tās atcelšana.