Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ievads - Latvija Otrā pasaules kara gados Vācijas-PSRS līgums, tā nozīme; okupācijas varas kara sākumā; kara ietekme, sekas.
2. PSRS stratēģija okupācijas realizēšanai Vācbaltiešu izceļošana; līgums par PSRS karabāzēm; incidenti uz robežas, PSRS nota; Latvijas okupācija.
3. Okupācija un aneksija Padomju valdības sastādīšana; Saeimas vēlēšanas; Latvijas inkorporācija PSRS; protesti pret okupāciju.
4. Sovetizācija Latvijas politiskās, ekonomiskās, sabiedriskās dzīves pārveide.
5. Represijas un pretošanās režīmam Represijas pret Latvijas amatpersonām; 1941. g. 14. jūnija deportācijas; pretošanās grupas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Raksturo PSRS un Vācijas līgumu 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina zināšanas, izpratni par sekām.
2. Nosaki Padomju Savienības darbību 2. izziņas līmenis zema 2p. Pārbauda iegūtās zināšanas.
3. Nosaki Vācijas darbību 2. izziņas līmenis zema 2p. Pārbauda iegūtās zināšanas.
4. Izvērtē situāciju Otrā pasaules kara gados 3. izziņas līmenis vidēja 4p. Sekmē prasmi izvērtēt procesus, nostiprina zināšanas.
5. Pēti vācbaltiešu izceļošanu 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildina zināšanas, izpratni.
6. Izvērtē PSRS notu 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē prasmi analizēt tekstu, nostiprina zināšanas.
7. Nosaki attēla raksturojumu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina zināšanas, analīzes prasmi.
8. Analizē K. Ulmaņa uzrunu tautai 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Sekmē situācijas izpratni, spēju izvērtēt.
9. Nosaki attēla raksturojumu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina zināšanas, analīzes prasmi.
10. Pēti vēsturnieka viedokli 3. izziņas līmenis augsta 9p. Papildina zināšanas, prasmi strādāt ar tekstu.
11. Nosaki skaidroto jēdzienu 1. izziņas līmenis zema 3p. Nostiprina jēdzienu zināšanas.
12. Raksturo personības darbību 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina zināšanas par personību lomu.
13. Sakārto hronoloģiskā secībā 3. izziņas līmenis augsta 4p. Nostiprina izpratni par cēloņsakarībām.
14. Pēti viedokli par Tautas saeimu 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.
15. Izvēlies pareizo atbildi 1. izziņas līmenis zema 2p. Nostiprina zināšanas, prasmi lietot jēdzienus.
16. Nosaki jomu, kuru ilustrē pārmaiņas 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Pilnveido prasmi grupēt atbilstoši jomām.
17. Analizē attēlā padomju simboliku 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē attēlu analīzes prasmes, papildina zināšanas.
18. Izvērtē procesus padomju Latvijā 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Pilnveido kritisko domāšanu.
19. Pēti laikabiedra viedokli 3. izziņas līmenis augsta 2p. Papildina zināšanas, lasītprasmi.
20. Pēti vēsturnieka secinājumus par cenzūru 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildina zināšanas, lasītprasmi.
21. Skaidro jēdzienus 1. izziņas līmenis zema 3p. Nostiprina jēdzienu zināšanas.
22. Analizē statistiku par represijām 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnveido prasmi analizēt, secināt.
23. Pēti vēsturnieka rakstīto par represijām 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildina zināšanas, sekmē lasītprasmi.
24. Raksturo pretošanos padomju varai 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Sekmē situācijas izpratni, spēju izvērtēt.
25. Analizē attēla informāciju 2. izziņas līmenis zema 1p. Sekmē prasmi saistīt attēla un teksta informāciju.
26. Sakārto notikumus hronoloģiskā secībā 3. izziņas līmenis augsta 4p. Nostiprina zināšanas par procesu pēctecību.
27. Saisti attēlu un tekstu 2. izziņas līmenis zema 1p. Sekmē vēsturiskās saiknes izpratni.
28. Salīdzini padomju propagandu 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina izpratni par padomju propagandu un realitāti.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atbildi jautājumus par karu Citi vidēja 2p. Nostiprina zināšanas.
2. Izvērtē vēsturisko kontekstu Citi vidēja 1p. Papildina zināšanas, izpratni par situāciju.
3. Papildini tekstu par okupāciju Citi vidēja 8p. Sekmē lasītprasmi, jēdzienu lietojumu.
4. Izvēlies pareizo atbildi par tekstu Citi vidēja 2p. Papildina zināšanas, lasītprasmi.
5. Izvērtē atmiņu stāstu par deportāciju Citi vidēja 1p. Papildina zināšanas, sekmē empātiju.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2 Pasaules kara sākums un Latvija 00:25:00 vidēja 12p. PSRS un Vācijas līgums; 2 Pasaules kara sākums; kara ietekme Latvijā.
2. PSRS taktika okupācijas realizēšanai 00:30:00 vidēja 11p. PSRS-Vācijas līguma nozīme; vācbaltiešu izceļošana; robežincidents un PSRS nota; Latvijas valdības nostāja.
3. Latvijas okupācija un aneksija 00:30:00 vidēja 26p. PSRS armijas ienākšana Latvijā, varas pārņemšana; propadomiskā valdība.
4. Sovetizācija 00:30:00 vidēja 19p. Padomju pārkārtojumi: sociālājā, saimnieciskajā, iekšlietu jomā.
5. Represijas un pretošanās padomju režīmam 00:30:00 vidēja 17p. Padomju režīma represijas, pretošanās režīmam iemesli, 14. jūnija deportācija.
6. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:40:00 vidēja 26p.