Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pārdaugavas hercogiste Pārdaugavas hercogistes izveidošanās, Polijas-Lietuvas kundzība tajā. Vācu muižnieku situācija, zemnieku stāvoklis.
2. Poļu-zviedru karš (1600.-1629.) Poļu-zviedru kara cēloņi, kara gaita, Rīgas pakļaušana.
3. Zviedru laiki Vidzemē Saimnieciskie pārkārtojumi, arklu revīzija, muižu redukcija, zemnieku stāvoklis; pārmaiņas izglītībā.
4. Vidzemes pievienošana Krievijas impērijai Ziemeļu kara cēloņi, sākums, norise, Rīgas ieņemšana; Nīstades miera līgums.
5. Inflantija Inflantijas jeb Latgales izveidošanās; muižniecība; zemnieku situācija; garīgo ordeņu loma.
6. Pretreformācija un katoliskā atjaunotne Centieni izplatīt katolicismu Polijas-Lietuvas pārvaldītajās teritorijās: jezuītu darbība, tās ietekme, Kalendāra nemieri, baroka stils.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atbildi jautājumus par vēstures notikumiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina zināšanas, izpratni par vēstures notikumiem.
2. Raksturo personību 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Pārbauda, nostiprina iegūtās zināšanas.
3. Nosaki atbilstošo jēdzienu 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Sekmē jēdzienu iegaumēšanu, izpratni.
4. Papildini tekstu par simbolu 3. izziņas līmenis augsta 10 p. Papildina, pārbauda iegūtās zināšanas, sekmē izpratni par vēstures notikumu ietekmi.
5. Analizē apgalvojumus par zemnieku stāvokli 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sekmē kritisko domāšanu, izpratni par varas maiņas ietekmi uz zemnieku stāvokli.
6. Raksturo muižniecības situāciju 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina zināšanas, izpratni par izmaiņām muižniecības dzīvē.
7. Nosaki procesus Eiropā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Papildina izpratni par procesu kopsakarībām.
8. Atbildi jautājumus par karu un tā cēloni 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda, nostiprina iegūtās zināšanas, lasītprasmi.
9. Raksturo kara sākumu 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Papildina, nostiprina zināšanas.
10. Nosaki kara iznākumu 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Pārbauda iegūtās zināšanas.
11. Pēti ar karu saistītu leģendu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnveido lasītprasmi, spriestspēju, papildina zināšanas.
12. Raksturo saimniecību zviedru varas laikā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina zināšanas, izpratni par saimnieciskajām izmaiņām.
13. Pēti zviedru laiku vērtējumu 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Papildina zināšanas, sekmē lasītprasmi.
14. Atbildi jautājumus par izglītību 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pārbauda, papildina, nostiprina zināšanas.
15. Vērtē apgalvojumus par zviedru varas laiku 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē kristisko domāšanu, teksta izpratni, zināšanas.
16. Pēti viedokli par zviedru laikiem 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Papildina zināšanas, sekmē kristisko domāšanu.
17. Raksturo Ziemeļu kara sākumu 1. izziņas līmenis zema 3 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas.
18. Papildini stāstījumu par karadarbību 3. izziņas līmenis augsta 12 p. Pārbauda zināšanas, izpratni par kara gaitu.
19. Nosaki ar karu saistītu personību 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda, papildina zināšanas par vēsturiski nozīmīgām personībām.
20. Sakārto secīgi notikumus 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Nostiprina izpratni un zināšanas par notikumu, procesu pēctecību.
21. Pēti viedokli par kara sekām 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Papildina zināšanas, izpratni par kara ietekmi.
22. Atbildi jautājumus par Inflantiju 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina, pārbauda iegūtās zināšanas.
23. Analizē viedokli par Inflantiju 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Papildina zināšanas, sekmē kritisko domāšanu.
24. Nosaki jēdziena skaidrojumu 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Sekmē jēdzienu iegaumēšanu, izpratni.
25. Raksturo Inflantiju 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Papildina zināšanas, sekmē izpratni par procesiem.
26. Pēti Krāslavas attīstību 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina zināšanas, sekmē kritisko domāšanu.
27. Atbildi jautājumus par uzvārdu izcelsmi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Papildina zināšanas, izpratni par uzvārdu veidošanos.
28. Nosaki protestantisma izplatību 1. izziņas līmenis zema 2 p. Sekmē izpratni, pārbauda zināšanas.
29. Raksturo Žečpospolitas lomu pretreformācijā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pārbauda, papildina zināšanas par pretreformācijas procesiem.
30. Papildini tekstu par jezuītiem 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Papildina zināšanas, izpratni par ordeņa darbību.
31. Atbildi jautājumus par Kalendāra nemieriem 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Sekmē izpratni, pārbauda, nostiprina zināšanas.
32. Vērtē viedokļus par jezuītu darbību 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pilnveido lasītprasmi, sekmē izpratni, kritisko domāšanu.
33. Raksturo pārmaiņas katoļu baznīcā 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Pilnveido, nostiprina izpratni par baroku, pārbauda zināšanas.
34. Salīdzini novadu attīstību 2. izziņas līmenis vidēja 11 p. Nostiprina izpratni par novadu atšķirību veidošanos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pārdaugavas hercogiste 00:00:00 vidēja 22 p. Livonijas karš un tā sekas, personību loma, zemnieku stāvoklis, muižniecība.
2. Poļu-zviedru karš 00:00:00 vidēja 16 p. Procesi Eiropā saiknē ar karu, kara cēloņi, norise, sekas.
3. Zviedru laiki Vidzemē 00:00:00 vidēja 12 p. Zviedru laiku vērtējums; pārmaiņas saimniecībā; izglītības sekmēšana.
4. Vidzemes pievienošana Krievijas impērijai 00:00:00 vidēja 25 p. Ziemeļu kara cēloņi, sākums, norise, sekas.
5. Inflantija 00:00:00 vidēja 17 p. Inflantija vai Latgale, polonizācijas procesi, jezuītu loma, iedzīvotāju raksturojums.
6. Pretreformācija un katoliskā atjaunotne 00:00:00 vidēja 25 p. Protestantisma izplatība, Kalendāra nemieri, katoļticības atjaunošanas pasākumi, jezuītu darbības nozīme.
7. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 47 p.