Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Tirgus nepilnības Tirgus sistēmas trūkumi; Privātās preces un sabiedriskās preces; Ārējā ietekme; Valsts loma jauktajā ekonomikā
2. Nodokļi Nodokļu un nodevu būtība; Latvijas nodokļu sistēma; Nodokļu maksātāju pienākumi un tiesības
3. Tiešie nodokļi Tiešie nodokļi
4. Netiešie nodokļi Netiešie nodokļi
5. Valsts budžets Valsts budžets
6. Iekšzemes kopprodukts Iekšzemes kopprodukts, Nacionālais kopprodukts, Reālais IKP, Galaprodukts un starpprodukts
7. Kopējais pieprasījums/piedāvājums Kopējais pieprasījums un kopējais piedāvājums
8. Makroekonomikas nestabilitāte Ekonomikas aktivitātes cikli un fāzes, Filipa līkne
9. Ekonomikas izaugsme, attīstība Ekonomikas izaugsme, ekonomikas attīstība. Reālais IKP uz vienu iedzīvotāju.
10. Ekonomika un bezdarbs Oukena likums, zaudējumi bezdarba dēļ
11. Inflācija Inflācija, tās veidi. Inflācijas aprēķināšana. Inflācijas sekas.
12. Fiskālā politika Fiskālā politika
13. Monetārā politika Monetārā politika
14. Ilgtspējīga ekonomika Ilgtspējīga attīstība; Pasaules valstu iedalījums.
15. Ekonomikas sasniegumi, problēmas Latvijas reformas pārejā uz tirgus ekonomiku. Latvijas ekonomikas sasniegumi un problēmas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tirgus nepilnības 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tirgus sistēmas trūkumi; Privātās preces un sabiedriskās preces; Ārējā ietekme; Valsts loma jauktajā ekonomikā
2. Latvijas nodokļu sistēma 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Latvijas nodokļu sistēma
3. Tiešie nodokļi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tiešie nodokļi
4. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšana
5. Netiešie nodokļi Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Netiešie nodokļi Latvijā
6. Pievienotās vērtības nodoklis 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nopirktās preces vērtības un PVN aprēķināšana
7. Valsts budžets 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Valsts budžets
8. Iekšzemes kopprodukts I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iekšzemes kopprodukts
9. Iekšzemes kopprodukts II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. IKP un tā aprēķināšana; Galaprodukts un starpprodukts; Tīrais IKP; Nacionālais ienākums
10. IKP aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. IKP aprēķināšana, izmantojot izdevumu metodi
11. IKP pieauguma temps 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. IKP pieauguma tempa aprēķināšana
12. Iekšzemes kopprodukts III 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Nominālā un reālā IKP aprēķināšana
13. Iekšzemes kopprodukts IV 2. izziņas līmenis vidēja 7 p. Pievienotās vērtības aprēķināšana
14. Nominālais, reālais IKP 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nominālā un Reālā IKP aprēķināšana
15. Kopējais pieprasījums/piedāvājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Kopējais pieprasījums un kopējais piedāvājums. Makroekonomikas līdzsvars.
16. Makroekonomikas nestabilitāte 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ekonomikas aktivitātes cikli
17. Oukena likums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zaudējumu aprēķināšana, kas rodas bezdarba dēļ, izmantojot Oukena likumu.
18. Inflācija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Inflācijas veidi, aprēķināšana un sekas.
19. Inflācijas tempa aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Inflācijas tempa aprēķināšana, izmantojot CPI.
20. Fiskālā politika 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Fiskālās politikas ietekme uz kopējo pieprasījumu un kopējo piedāvājumu
21. Monetārā politika 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Monetārā politika

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. 5. jautājums - Makroekonomikas nestabilitāte (2018.g.) Citi vidēja 1 p. Izprot inflācijas ietekmi uz dažādiem ekonomikas dalībniekiem.
2. 1. daļas 1. uzd. 18. jautājums - Naudas pieprasījums un piedāvājums (2018.g.) Citi vidēja 1 p. Zina centrālās bankas lomu un iespējas ekonomiskās aktivitātes regulēšanā.
3. 1. daļas 1. uzd. 19. jautājums - Ekonomikas izaugsme (2018.g.) Citi vidēja 1 p. Izprot pievienotās vērtības rašanos un zina iekšzemes kopprodukta aprēķināšanas metodes. Izprot kopējā pieprasījuma, kopējā piedāvājuma un makroekonomiskā līdzsvara būtību.
4. 1. daļas 1. uzd. 20. jautājums - Fiskālā politika (2018.g.) Citi vidēja 1 p. Izprot ekonomikas ciklisko attīstību, indivīda un valdības rīcību katrā ekonomiskās aktivitātes cikla fāzē.
5. 2. daļas 4.1. - 4.2. uzd. - Iekšzemes kopprodukts un inflācija (2018.g.) Citi vidēja 2 p. Zina iekšzemes kopprodukta būtību un aprēķināšanas metodes.
6. 2. daļas 4.3. - 4.4. uzd. - Iekšzemes kopprodukts un inflācija (2018.g.) Citi vidēja 2 p. Zina iekšzemes kopprodukta aprēķināšanas metodes, prot veikt aprēķinus.
7. 2. daļas 4.5. - 4.6. uzd. - Iekšzemes kopprodukts un inflācija (2018.g.) Citi vidēja 2 p. Izprot inflācijas ietekmi uz dažādiem ekonomikas dalībniekiem un prot aprēķināt tās tempu.
8. 2. daļas 4.7. uzd. - Iekšzemes kopprodukts un inflācija (2018.g.) Citi vidēja 2 p. Izprot indivīda lomu ekonomikā.
9. 2. daļas 4.8. uzd. - Iekšzemes kopprodukts un inflācija (2018.g.) Citi vidēja 2 p. Izprot inflācijas ietekmi uz dažādiem ekonomikas dalībniekiem un prot aprēķināt tās tempu.
10. 2. daļas 6. uzd. - Valsts ietekme tirgus mehānismā (2018.g.) Citi vidēja 4 p. Izprot nodokļu būtību un to lomu ekonomikā. Izprot brīvās tirdzniecības priekšrocības, protekcionisma politikas būtību un tās īstenošanas līdzekļus. Zina, kas ir darba devējs, darba ņēmējs un pašnodarbinātais, izprot viņu lomu ražošanā un ienākumu veidošanās principus. Izprot darba algu formas.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts loma jauktajā ekonomikā Citi vidēja 1 p. Tirgus trūkumi; Sabiedriskās un privātās preces; Ārējās vides ietekme; Valsts loma jauktajā ekonomikā. (6 punkti - par katru pareizu atbildi 1 punkts)
2. Valsts loma tirgus ekonomikā I Citi vidēja 4 p. Sociālā nodokļa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un neto darba algas aprēķināšana
3. Valsts loma tirgus ekonomikā II Citi vidēja 1 p. Nodokļi
4. Valsts loma tirgus ekonomikā III Citi vidēja 2 p. PVN un preces vērtības aprēķināšana
5. Valsts loma tirgus ekonomikā IV Citi vidēja 3 p. Preces cena bez PVN, PVN, preces cena ar PVN (rēķināms uzdevums)
6. Valsts loma tirgus ekonomikā V Citi vidēja 1 p. Netiešie nodokļi
7. Valsts loma tirgus ekonomikā VI Citi vidēja 1 p. Valsts budžets
8. Iekšzemes kopprodukts I Citi vidēja 1 p. Iekšzemes kopprodukts
9. Iekšzemes kopprodukts II Citi vidēja 7 p. Pievienotās vērtības aprēķināšana
10. Iekšzemes kopprodukts III Citi vidēja 6 p. Nominālā un reālā IKP aprēķināšana
11. Iekšzemes kopprodukts IV Citi vidēja 3 p. Iekšzemes kopprodukta aprēķināšana, izmantojot izdevuma metodi
12. Iekšzemes kopprodukts V Citi vidēja 1 p. Kopējais pieprasījums un kopējais piedāvājums
13. Iekšzemes kopprodukts VI Citi vidēja 1 p. Ekonomiskās aktivitātes cikls un tā fāzes
14. Nauda un finanšu iestādes I Citi vidēja 1 p. Inflācija; 5 punkti (par katru pareizu atbildi 1 punkts)
15. Nauda un finanšu iestādes II Citi vidēja 1 p. Inflācijas tempa aprēķināšana, izmantojot CPI
16. Fiskālā politika Citi vidēja 1 p. Fiskālā politika
17. Monetārā politika Citi vidēja 1 p. Monetārā politika

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts nepilnības. Nodokļu sistēma. Valsts budžets. 00:00:00 vidēja 13 p. Tirgus nepilnības - valsts loma tirgus ekonomikā. Tiešie un netiešie nodokļi. Valsts budžets.
2. IKP. Kopējais pieprasījums un piedāvājums. Makroekonomikas nestabilitāte. 00:00:00 vidēja 19 p. Iekšzemes kopprodukts. Kopējais pieprasījums un piedāvājums. Ekonomikas aktivitātes cikli, fāzes. Oukena likums.
3. Oukena likums; Inflācija; Fiskālā un monetārā politika 00:00:00 vidēja 6 p. Aprēķinu uzdevums, pielietojot Oukena likumu. Inflācija, inflācijas tempa aprēķināšana. Fiskālā un monetārā politika.