"Ekonomikas izaugsme ir ražošanas apjoma (reālā IKP) palielināšanās temps noteiktā laika periodā. Ekonomikas izaugsmes rādītājs ir reālā IKP pieauguma temps."
Visbiežāk tiek salīdzināts reālā IKP pieauguma temps pret iepriekšējo gadu.
ReālāIKPpieaugumatemps2010=ReālaisIKP2010ReālaisIKP2009ReālaisIKP2009100
Piemērs:
Valstī X reālais IKP 2009. gadā bija 9,6 miljardi eiro un 2010. gadā tas pieauga līdz 10,2 miljardiem eiro. Aprēķināt ekonomikas izaugsmi 2010. gadā!
 
ReālāIKPpieaugumatemps2010=10,29,69,6100=6,25%
 
Tātad 2010. gadā ražošanas apjoms palielinājās par 6,25%.
Ekonomikas izaugsmi sekmē darba un kapitāla daudzums, vēlme strādāt un ieviest jaunas tehnoloģijas, uzlabot darba organizāciju, ražīgumu un valdības politiku.
"Ekonomikas attīstība ir process, kurā valstis, izmantojot zinātnes un informāciju tehnoloģiju sasniegumus, īsteno uz zināšanām balstītas kvalitatīvas izmaiņas tautsaimniecībā saskaņā ar jaunā laikmeta prasībām, tādējādi nodrošinot produkcijas izlaides un sabiedrības labklājības līmeņa pieaugumu ilgstošā laika periodā."
 
Ekonomikas izaugsme
Jo valsts IKP ir lielāks, jo lielāka ir ražošana, lielāki ienākumi un augstāks labklājības līmenis, taču jāņem vērā šādi apstākļi:
 • Iedzīvotāju skaits
   

  Bieži tiek izmantots rādītājs - IKP uz vienu iedzīvotāju - kas parāda iespējamo patēriņa līmeni un aptuveno ražošanas apjomu uz vienu iedzīvotāju.
  IKPuzvienuiedzīvotāju=IKPIedzīvotājuskaits
 • Naudas pirktspējas atšķirība

  Dažādās valstīs par vienu un to pašu naudas summu var iegādāties atšķirīgu preču daudzumu - tāpēc tiek izmantots IKP pēc pirktspējas paritātes principa (PPT) vai pirktspējas paritātes sistēmas (PPS).
  Ar šo rādītāju var objektīvāk salīdzināt iespējamo patēriņa līmeni dažādās valstīs.
 
Atsauce:
M. Siņicins, Ekonomika. Vidusskolām. - Rīga: Raka 2009, - 370 lpp. :il izmantotā literatūra: 299.-300. lpp.