"Valsts budžets ir finanšu plāns gadam, kurā noteikti valsts ieņēmumi un izdevumi konkrētiem mērķiem."
 
Valsts budžeta ieņēmumi veidojas no nodokļiem, nodevām, citiem maksājumiem (piemēram, maksājumi par valsts kapitāla daļu izmantošanu) un ārvalstu finanšu palīdzības maksājumiem (pamatā ES fondu līdzekļi), bet lielākie izdevumi ir paredzēti izglītībai, veselības aizsardzībai, valsts pārvaldei un drošības un kārtības nodrošināšanai.
 
Latvijā budžeta gads sākas no 1. janvāra un ilgst līdz 31. decembrim.
Svarīgi!
Latvijas valsts budžeta plānu izstrādā Finanšu Ministrija, akceptē Ministru Kabinets un apstiprina Saeima.
 
Valsts budžeta sistēmu var attēlot:
 
budzeti.png
 
 
Nodokļu ieņēmumu sadalījums pa budžetiem procentos no kopējiem ieņēmumiem no 28/05/2012.
 
                                                                          
Valsts pamatbudžets
                      
 
Valsts speciālais budžets
                                      
Pašvaldību budžets
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
100%
 
 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
20%
80%
Nekustamā īpašuma nodoklis
100%
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
100% 1
 
Pievienotās vērtības nodoklis 2
100%
 
Akcīzes nodoklis
100%
 
Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis
100%
 
Izložu un azartspēļu nodoklis  
No azartspēlēm
75%
25%
No valsts mēroga izlozēm
100%
 
No vietējā mēroga izlozēm
100%
Muitas nodoklis 3 
Dabas resursu nodoklis
100%
 
Par dabas resursu ieguvi vai vides piesārņošanu
40%
60%
Par radioaktīvo vielu izmantošanu
 
100%
Par bīstamo atkritumu sadedzināšanu un zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās dabasgāzi
100%
Par videi kaitīgām precēm, preču iepakojumu, vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, transportlīdzekļiem, iekārtas emitēto siltumnīcefekta gāzu apjomu, kas nav ietverts nodoto siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu daudzumā, par dabas resursu ieguvi un lietošanu virs limitos noteiktā apjoma un virslimita piesārņojumu
100%
 
Par akmeņoglēm, koksu un lignītu
100%
 
Elektroenerģijas nodoklis
100%
 
 
1 - Daļa ieņēmumu tiek ieskaitīta fondēto pensiju sistēmā
2 - Katru gadu tiek noteikta konkrēta summa, kuru no PVN ieņēmumiem ieskaita ES budžetā
3 - No muitas nodokļa kopējiem ieņēmumiem 75% tiek ieskaitīti Eiropas Savienības budžetā
 
 
Valsts budžeta deficīts un tā samazināšanas iespējas, valsts parāds
 
Vislabākā situācija ir tad, ja budžets ir sabalansēts - līdzsvarots, t.i., budžeta izdevumi ir vienādi ar budžeta ieņēmumiem.
Budžeta izdevumi = budžeta ieņēmumi
  
Budžeta pārpalikums veidojas tad, ja budžeta ieņēmumi pārsniedz budžeta izdevumus.
Budžeta ieņēmumi > budžeta izdevumi
 
Budžeta deficīts veidojas, ja budžeta izdevumi pārsniedz budžeta ieņēmumus.
Budžeta izdevumi > budžeta ieņēmumi
  
Visbiežāk budžeta deficīts tiek segts, valstij naudu aizņemoties. Tā veidojas valsts parāds.
Ja valsts aizņemas no saviem rezidentiem - iedzīvotājiem un uzņēmumiem - veidojasiekšējais parāds;
Ja aizņemas no ārvalstīm, veidojas valsts ārējais parāds.