"Netiešie nodokļi – nodokļu veids, kur apliekamais objekts ir prece vai pakalpojums. Netiešo nodokļu īpatnība ir tā, ka šos nodokļus pilnībā “pārnes” uz patērētāju, ietverot nodokli patēriņa preces vai pakalpojuma pārdošanas cenā."
Latvijā pie netiešajiem nodokļiem var pieskaitīt:
 1. pievienotās vērtības nodokli (PVN);
 2. akcīzes nodokli;
 3. muitas nodokli;
 4. elektroenerģijas nodokli.
Dabas resursu nodoklis, pēc vienām pazīmēm var būt tiešais nodoklis, bet pēc citām – netiešais nodoklis.
 
Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)
Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir nodoklis, ar kuru apliek preču piegādi, pakalpojumu sniegšanu, preču importu, pašpatēriņu.

Pievienotās vērtības nodoklis 100% nonāk valsts budžetā.
 
Pievienotās vērtības nodoklim ir četras likmes: 21%, 12%, 5%, 0%.
 
PVN 12% likmi piemēro:
 1. "medikamentu piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;
 2.  medicīnisko ierīču un medicīnas preču (arī komplektējošo daļu, rezerves daļu un piederumu) piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;
 3. zīdaiņiem paredzēto specializēto produktu piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;
 4. mācību literatūras, kā arī oriģinālliteratūras izdevumu piegādei;
 5. avīzēm, žurnāliem, biļeteniem un citiem periodiskajiem izdevumiem, kuri iznāk ne retāk kā reizi trijos mēnešos un kuru vienreizējā tirāža pārsniedz 100 eksemplārus, izņemot erotiska un pornogrāfiska rakstura izdevumus, kā arī tādus izdevumus, kuru saturiskā ievirze un uzdevums ir reklāmas vai komercsludinājumu publicēšana,
 6. sabiedriskā transporta pakalpojumiem iekšzemē (pasažieru un bagāžas pārvadāšana tramvajos, trolejbusos, pilsētas, rajona un tālsatiksmes autobusos, iekšzemes un starptautiskajos vilcienos, kā arī iekšzemes lidojumos);
 7. siltumenerģijas piegādēm iedzīvotājiem;
 8. dabasgāzes piegādēm iedzīvotājiem, izņemot dabasgāzi autotransportam;
 9. izmitināšanas pakalpojumiem tūristu mītnēs."
 
Ar PVN neapliek šādu preču piegādes un pakalpojumus:
 1. "sociālās aprūpes, profesionālās un sociālās rehabilitācijas, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus, ko iedzīvotājiem sniedz valsts un pašvaldību finansētas institūcijas (tajā skaitā pansionāti, centri, nami, patversmes, dienesti) vai personas, kuras reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
 2. maksu par bērnu uzturēšanos pirmsskolas iestādēs;
 3. no valsts budžeta finansētos ēdināšanas pakalpojumus labošanas darbu iestādēs un ieslodzījuma vietās;
 4. izglītības, sagatavošanas kursu un iestāšanās dokumentu reģistrēšanas pakalpojumus, ko sniedz valsts un pašvaldību izglītības iestādes un valsts akreditētās privātās izglītības iestādes personām, kuras apmeklē valsts akreditētas izglītības iestādes piedāvātos sagatavošanas kursus, apgūst kādu akreditēto izglītības programmu, kā arī ēdināšanas pakalpojumus, ko sniedz šīs izglītības iestādes. Minētais atbrīvojums attiecināms arī uz izglītības pakalpojumiem, ko izglītības iestādēm nodrošina citu valstu izglītības iestādes;
 5. maksu par bezdarbnieku profesionālo apmācību vai pārkvalificēšanu, ko organizē Nodarbinātības valsts dienests;
 6. teātra un cirka izrādes,
 7. koncertdarbību un sarīkojumus kultūras iestādēs,
 8. bibliotēku pakalpojumus,
 9. muzeju, izstāžu, zooloģisko dārzu un botānisko dārzu darbību,
 10. bērniem paredzētus sarīkojumus, pašdarbības mākslas kolektīvu sarīkojumus un labdarības mērķiem veltītus sarīkojumus;
 11. cilvēka orgānu, mātes piena un cilvēka asiņu piegādes;
 12. zelta, monētu un banknošu piegādes Latvijas Bankai;
 13. derības, izlozes (loterijas) un cita veida azartspēles;
 14. apdrošinātāju un apdrošināšanas starpnieku sniegtos apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumus;
 15. iedzīvotāju maksājumus par:
  a) dzīvojamo telpu īri;
  b) dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumiem;
 16. zinātniskos pētījumus, kurus finansē valsts;
 17. Šādus finanšu pakalpojumus:
  a) kreditēšanu un naudas aizdevuma piešķiršanu un kontroli;
  b) ar noguldījumu saistītos pakalpojumus;
  c) pakalpojumus, kas saistīti ar maksāšanas līdzekļu izlaišanu un apkalpošanu;
  d) pakalpojumus (ieskaitot starpniecību), kas saistīti ar ieguldījumiem kapitālā un vērtspapīru glabāšanu, atsavināšanu un pārvaldīšanu, kā arī ar vērtspapīru izlaišanu;
 18. Nekustamā īpašuma pārdošanu, izņemot nelietota īpašuma pārdošanu;
 19. Pasta pakalpojumus, uz kuriem pastam ir monopoltiesības (pastmarkas, aploksnes ar iespiestām markām);
 20. skolēnu pārvadājumus, kas finansēti no valsts budžeta;
 21. autoratlīdzību;
 22. zobārstniecības pakalpojumus;
 23. pasniedzēju privātstundas."
Piemērs:
Anna nopērk preci veikalā un samaksā par to 20 eiro. Šajā summā ir ietverta gan preces vērtība, gan PVN.
 
Kāda ir preces vērtība?
Cik lielu PVN samaksāja Anna?
 
preces vērtība ... \(x\)
PVN jeb 21% no preces vērtības ... \(0,21x\)
kopējā cena ... preces vērtība + PVN = \(x + 0,21x\) jeb 20 eiro
 
\(x + 0,21x = 20\)
\(1,21x = 20\)
 
\( x= \frac{20}{1,21} = 16,53 \) (eiro) ... Annas nopirktās preces vērtība
 
PVN = 20 - 16,53 = 3,47 (eiro) .... PVN vērtība
Akcīzes nodoklis
 
Akcīzes nodoklis ir netiešais nodoklis, kas 100% nonāk valsts budžetā.
Akcīzes nodokļa mērķis ir ierobežot kaitīgo vielu patēriņu.
 
Akcīzes preces ir:
 • alkoholiskie dzērieni (alus, vīns, raudzēti dzērieni, kokteiļi, spirts)
 • tabakas izstrādājumi (cigāri un cigarellas, cigaretes, smēķējamā tabaka)
 • naftas produkti (degviela);
 • bezalkoholiskie dzērieni (minerālūdens, limonādes, sulas)
 • kafija (malta vai nemalta, grauzdēta vai negrauzdēta, ar kofeīnu vai bez tā)
Akcīzes nodokļu maksātāji:
 • importētājs;
 • akcīzes preču noliktavas turētājs;
 • apstiprināts tirgotājs (veic preču iegādi Eiropas Savienības dalībvalstīs);
 • nodokļa maksātāja pārstāvis;
 • neapstiprināts tirgotājs (neregulāri saņem akcizētās preces);
 • pārsūtītājtirgotājs;
 • citi maksātāji (ieved akcizētās preces komerciāliem nolūkiem no trešajām valstīm).
 
Muitas nodoklis
  
Ar muitas nodokli apliek preces, kuras šķērso Latvijas Republikas robežu, ja tas paredzēts ar likumu.
Ar ievedmuitas nodokli apliek preces, kuras ieved valstī.
Ar izvedmuitas nodokli apliek preces, kuras izved no valsts.
 
Muitas nodoklis tiek saukts arī par tarifu.
 
Elektroenerģijas nodoklis
  
Elektroenerģijas nodokļa maksātāji ir juridiskas personas, kuras ir tiesīgas nodarboties ar elektroenerģijas pārdošanu (Latvenergo).
 
Atsauce:
PVN:  https://likumi.lv/ta/id/253451
Akcīzes nodoklis:  http://www.likumi.lv/doc.php?id=81066
Muitas nodoklis:  https://www.vid.gov.lv/lv/muitas-nodoklis-1
Elektroenerģijas nodoklis:  http://www.likumi.lv/doc.php?id=150692