Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Viduslaiku hronikas: Indriķa hronika Indriķa hronikas sacerēšanas laiks, autors, sacerēšanas mērķis, nozīme vēstures pētīšanā.
2. Viduslaiku hronikas: Atskaņu hronika Atskaņu hronikas sacerēšanas laiks, autors, sacerēšanas mērķis, nozīme vēstures pētīšanā.
3. Lībiešu, sēļu pakļaušana Lībiešu un sēļu pakļaušana.
4. Latgaļu pakļaušana Latgaļu pakļaušana 13. gadsimtā.
5. Kuršu pakļaušana Kuršu cīņas ar krustnešiem.
6. Zemgaļu pakļaušana Zemgaļu cīņas ar krustnešiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Raksturo hroniku 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas par Indriķa hroniku.
2. Izvēlies mērķi Indriķa hronikas tapšanai 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Papildina, nostiprina izpratni par hroniku.
3. Raksturo hroniku 1. izziņas līmenis zema 3 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas par Atskaņu hroniku.
4. Izvēlies mērķi Atskaņu hronikas tapšanai 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina, nostiprina izpratni par hroniku.
5. Pēti hronikas vēstījumu 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Sekmē lasītprasmi, vēstures avota pētīšanas prasmi.
6. Pēti hronikas vēstījumu 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Sekmē lasītprasmi, vēstures avota pētīšanas prasmi.
7. Nosaki Indriķa hronikas nozīmi 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Nostiprina izpratni par hronikas kā vēstures avota vērtību.
8. Nosaki Atskaņu hronikas nozīmi 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Nostiprina izpratni par hronikas kā vēstures avota vērtību.
9. Pēti vēstures avotu par lībiešiem 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē lasītprasmi, prasmi analizēt, nostiprina zināšanas.
10. Atbildi jautājumus par lībiešu pakļaušanu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas, formulējumu izpratni.
11. Atbildi jautājumus par lībiešu pakļaušanu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas, formulējumu izpratni.
12. Izvērtē apgalvojumus par latgaļiem 1. izziņas līmenis zema 3 p. Pārbauda lasītprasmi, kritisko domāšanu, zināšanas.
13. Pēti vēstures avotu par latgaļiem 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē lasītprasmi, prasmi analizēt, nostiprina zināšanas.
14. Atbildi jautājumus par latgaļu pakļaušanu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas, formulējumu izpratni.
15. Izvērtē apgalvojumus par kuršiem 1. izziņas līmenis zema 3 p. Pārbauda lasītprasmi, kritisko domāšanu, zināšanas.
16. Atbildi jautājumus par kuršu cīņām 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas, formulējumu izpratni.
17. Atbildi jautājumus par zemgaļiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas, formulējumu izpratni.
18. Pēti vēstures avotu par zemgaļiem 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Sekmē lasītprasmi, prasmi analizēt, nostiprina zināšanas.
19. Atbildi jautājumus par zemgaļu pretošanos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas, formulējumu izpratni.
20. Papildini tekstu par vietējo cilšu cīņām 3. izziņas līmenis augsta 7 p. Nostiprina zināšanas, sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.
21. Savieto jēdzienus ar to skaidrojumiem 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Nostiprina jēdzienu pārzināšanu.
22. Nosaki krustnešu panākumu cēloni 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Senākie rakstītie vēstures avoti 00:00:00 vidēja 16 p. Indriķa hronika, Atskaņu hronika - raksturojums, hroniku tapšanas apstākļi, mērķi, nozīme.
2. Vietējās ciltis un iekarotāji 00:00:00 vidēja 17 p. Vietējo cilšu raksturojums, attiecību ar iekarotājiem veidošanās sākums.
3. Lībiešu un latgaļu pakļaušana 00:00:00 vidēja 13 p. Lībiešu un bīskapa, krustnešu attiecības, lībiešu pakļaušana; latgaļu nonākšana vācu varā.
4. Kuršu un zemgaļu cīņas un pakļaušana 00:00:00 vidēja 24 p. Kuršu uzbrukumi krustnešiem, cīņas un kuršu pakļaušana; zemgaļu sadarbības centieni, pakļaušana un sacelšanās, krustnešu uzvara.
5. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 19 p.