3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kristietība. Jēzus Kristus Zina, kas ir Jēzus Kristus, prot raksturot notikumus, kas saistīti ar Jēzus dzīvi un nāvi.
2. Kristietība. Kristietības pirmsākumi Prot raksturot vēsturiskos apstākļus, kuros sāka veidoties kristietība, zina, kā veidojās kristiešu draudzes, kādu ietekmi uz kristietības izplatīšanos atstāja kristiešu vajāšanas, kad un kurš ļāva kristiešiem oficiāli pulcēties un sludināt jauno mācību.
3. Kristietība. Kristīgās baznīcas šķelšanās (395.gads - 14.gadsimts) Zina, kādēļ izveidojās Austrumu un Rietumu kristīgās baznīcas; zina, kas ir ķecerība un protestantisms; prot raksturot 14.gadsimta reformatorus un viņu darbību.
4. Kristietība. Kristīgās baznīcas šķelšanās (16.gs.) Zina, kas ir reformācija, prot raksturot tās lomu kristīgās baznīcas šķelšanās procesos, spēj nosaukt cilvēkus, kuri veikuši reformas 16.gadsimtā, prot raksturot viņu uzskatus.
5. Kristietība. Kristīgās baznīcas šķelšanās (17.gs.-19.gs.) Zina, kādi protestantisma virzieni izveidojās laika posmā no 17.gadsimta līdz 19.gadsimtam, prot raksturot šo virzienu pamatnostādnes.
6. Kristietība. Mācība Prot raksturot kristietības mācību - Jēzus Kristus kā piemērs kristīgai dzīvei, Trīsvienība, ticības apliecība, 10 baušļi, sakramenti, kristiešu svētki.
7. Kristietība. Svētie raksti Prot raksturot kristiešu Svētos rakstus, zina to veidojošās daļas, spēj tās raksturot.
8. Kristietība. Dievnams Prot raksturot Rietumu un Austrumu baznīcas, zina to savstarpējās atšķirības, raksturīgās iezīmes. Izprot lūgšanu namu nozīmi.
9. Kristietība. Garīdzniecība. Romas katoļu baznīca (diakons, priesteris, bīskaps) Prot raksturot Romas katoļu baznīcas garīdzniekus - diakonu, priesteri, bīskapu, spēj atšķirt šo garīdzniecības pārstāvju amata zīmes, tērpus.
10. Kristietība. Garīdzniecība. Romas katoļu baznīca (kardināls, pāvests) Prot raksturot Romas katoļu baznīcas garīdzniecības pārstāvjus - kardinālu un pāvestu, spēj raksturot šo garīdznieku amata zīmes.
11. Kristietība. Garīdzniecība. Pareizticība Prot raksturot Pareizticīgās jeb Ortodoksās baznīcas garīdzniecību, spēj raksturot garīdzniecības pārstāvju pienākumus, prot atšķirt garīdzniecības pārstāvju raksturīgos tērpus un amata atribūtus.
12. Kristietība. Garīdzniecība. Luterānisms Prot raksturot luterānisma garīdzniecību.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kristietība. Jēzus Kristus - vārda skaidrošana, radniecība, dzimtā pilsēta 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot skaidrot vārdu savienojumus, kas attiecas uz Jēzu, zina, ko par viņa radniecību vēsta apustuļi Matejs un Lūka, zina notikumus, kas saistīti ar Jēzus dzimto pilsētu.
2. Kristietība. Jēzus dzīve Galilejā, Jānis Kristītājs 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina Jāzepa attieksmi pret pirmdzimtā izpirkšanas rituālu, zina, kurā pilsētā pagāja Jēzus bērnība un jaunība, kādu amatu viņš apguva; prot raksturot Jāņa Kristītāja darbību, notikumu, saistītu ar Jēzus kristīšanu.
3. Kristietība. Notikumi pēc Jēzus kristīšanas. Jēzus sekotāji. 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot notikumus, kas risinājās pēc tam, kad Jēzus tika saņēmis kristību. Zina, kas ir Jēzus sekotāji.
4. Kristietība. Jēzus attiecības ar līdzcilvēkiem, viņa īpašās spējas 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot Jēzus attieksmi pret līdzcilvēkiem - sarunas un sludināšanas veidu, attiecības ar garīdzniecību, zina, kādu iespaidu Jēzus atstāja uz līdzcilvēkiem, prot raksturot viņa īpašās spējas.
5. Kristietība. Ar Jēzu saistītie notikumi pavasara reliģisko svētku laikā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot notikumus, kas, saistībā ar Jēzu, risinājās pavasara reliģisko svētku laikā, zina šajos notikumos iesaistītās personas.
6. Kristietība. Jēzus sišana krustā, augšāmcelšanās 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kas notika pēc tam, kad Jēzum izpildīja piespriesto sodu, prot raksturot notikumus, kas saistīti ar Jēzus augšāmcelšanos.
7. Kristietība. Romiešu attieksme pret vietējo reliģiju un citu tautu reliģijām 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot romiešu attieksmi pret Romas reliģiju, seno dievu kultiem un pakļauto tautu reliģijām.
8. Kristietība. Notikumi Romas pakļautajā Jūdejā, pravietojumi, nozīmīgie rokraksti 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, kādas reliģiskās grupas izveidojās Jūdejā pēc pakļaušanas Romai; prot nosaukt informācijas avotu, kurā rodami pravietojumi par Mesijas atnākšanu; zina, kad notika jūdu sacelšanās pret romiešu varu; zina, kādos dokumentos fiksēta informācija par Mesijas eksistenci, kur šie dokumenti atradās.
9. Kristietība. Kristiešu draudzes 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot kristiešu draudžu darbību to izveides pirmsākumos, zina, kā dēvēja draudzes vecāko, viņa palīgus.
10. Kristietība. Romas impērijas sadalīšanas ietekme uz kristīgo baznīcu, ķecerība, protestantisms 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kā Romas impērijas sadalīšanās ietekmēja kristīgo baznīcu, kādas bija Rietumu un Austrumu kristiešu atšķirīgās iezīmes, izprot jēdzienus "ķeceris" un "protestantisms".
11. Kristietība. Džons Viklifs 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Zina, kas ir Džons Viklifs, prot raksturot viņa uzskatus.
12. Kristietība. Jans Huss 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot Jana Husa uzskatus.
13. Kristietība. Principi, pret kuriem vērsās Mārtiņš Luters, rīcības sekas 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot uzskatus par reliģiskās dzīves norisēm, kādi valdīja 16.gs. sabiedrībā, zina Mārtiņa Lutera uzskatus šajos jautājumos; prot raksturot notikumus, kas risinājās pēc tam, kad Luters publiskoja garīdzniecībai adresētās 95 tēzes.
14. Kristietība. Mārtiņa Lutera uzskati 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot raksturot Mārtiņa Lutera uzskatus.
15. Kristietība. Protestantisma virzienu raksturīgās iezīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot 16.gs. izveidojušos protestantisma virzienus, spēj raksturot šo virzienu izveidotāju uzskatus.
16. Kristietība. Baptisti 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot vienu no protestantisma virzieniem - baptismu.
17. Kristietība. Brāļu draudzes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina, kas ir brāļu draudzes, prot raksturot to darbību, uzskatus.
18. Kristietība. Adventisti 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, kurā valstī radusies adventistu kustība, prot raksturoti adventistu uzskatus.
19. Kristietība. Kristietības centrālais tēls, Trīsvienība 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kas ir kristietības centrālais tēls, prot raksturot Trīsvienību.
20. Kristietība. Desmit baušļi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina desmit baušļus.
21. Kristietība. Sakramenti 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina, kas ir sakramenti, prot tos raksturot; zina dažādu konfesiju uzskatus par sakramentiem.
22. Kristietība. Kristiešu Svētie raksti, Jaunā Derība 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kas ir kristiešu Svētie raksti, prot raksturot Jauno Derību.
23. Kristietība. Evaņģēliji 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot Jaunās Derības evaņģēlijus, zina to autorus.
24. Kristietība. Apustuļu darbi, apustuļu vēstules 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot Apustuļu darbus un apustuļu vēstules.
25. Kristietība. Atklāsmes grāmata jeb Apokalipse 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Prot raksturot Atklāsmes grāmatu jeb Apokalipsi, zina tās saturu, prot savstarpēji sasaistīt informāciju no šīs grāmatas.
26. Kristietība. Rietumu tipa baznīca 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot Rietumu tipa baznīcas.
27. Kristietība. Rietumu tipa dievnamu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot vairākus Rietumu tipa dievnamu veidus.
28. Kristietība. Ikonostass 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot vienu no Austrumu baznīcas interjeru veidojošajiem elementiem - ikonostasu.
29. Kristietība. Orantas Dievmāte 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Prot raksturot Orantas Dievmātes tēlu, spēj atpazīt attēlos.
30. Kristietība. Austrumu tipa baznīca 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Prot raksturot Austrumu tipa baznīcu, spēj raksturīgās pazīmes saskatīt attēlos.
31. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Diakons 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot vienu no Romas Katoļu baznīcas garīdzniecības pārstāvjiem - diakonu.
32. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Priesteris 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot vienu no Romas Katoļu baznīcas garīdzniekiem - priesteri.
33. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Priestera amata tērpa elementi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot attēlos atpazīt priestera amatu raksturojošos tērpus.
34. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Bīskaps 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot vienu no Romas Katoļu baznīcas garīdzniecības pārstāvjiem - bīskapu.
35. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Bīskaps - amata zīmes, tērps 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot bīskapa amata zīmes, tērpu, to simbolisko nozīmi.
36. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Bīskapa amata zīmes, tērpa raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot attēlos atpazīt bīskapa amata zīmes, raksturīgos apģērba elementus.
37. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca - kardināls 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot kardinālu, spēj atpazīt kardinālu nu viņam raksturīgo tērpu, tā elementus attēlos.
38. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Pāvests 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kas ir pāvests, prot raksturot viņa pienākumus, dzīvesvietu.
39. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Pāvesta ievēlēšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot pāvesta ievēlēšanas kārtību, ar to saistītās tradīcijas; spēj raksturot jaunievēlētā pāvesta jaunā vārda izvēles principus.
40. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Pāvesta amata zīmes 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot pāvesta amata zīmes - zīmoggredzenu un ferulu.
41. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Pāvesta amats 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot attēlos atpazīt pāvesta amata zīmes, šim amatam raksturīgo tērpu un tā elementus.
42. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Garīdzniecības pārstāvju ģerboņi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos atpazīt augstākās garīdzniecības ģerboņus un Svētā Krēsla ģerboni, to elementus.
43. Kristietība. Garīdzniecība. Pareizticība. Diakons 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot vienu no Pareizticīgo Baznīcas garīdzniekiem - diakonu, zina diakona hierarhiju, prot raksturot diakona pienākumus, spēj nosaukt un raksturot diakona apģērba elementus.
44. Kristietība. Garīdzniecība. Pareizticība. Priesteris 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot vienu no Pareizticīgo Baznīcas garīdzniecības pārstāvjiem - priesteri, viņa amata pienākumus, raksturīgos tērpus un to simbolisko nozīmi.
45. Kristietība. Garīdzniecība. Pareizticība. Bīskaps 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot raksturot vienu no Austrumu Pareizticīgo Baznīcas garīdzniecības pārstāvjiem - bīskapu, zina bīskapu hierarhiju, amata pienākumus, raksturīgos tērpus un to simbolisko nozīmi.
46. Kristietība. Garīdzniecība. Pareizticība. Bīskapa amats 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Prot attēlos saskatīt bīskapa amatam atbilstošos apģērbus vai amata zīmes.
47. Kristietība. Garīdzniecība. Luterānisms. Luterānisma simbols 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot luterānisma simbolu.
48. Kristietība. Garīdzniecība. Luterisma garīdzniecības pārstāvji 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot luterisma garīdzniecības pārstāvjus - hierarhiju, amata pienākumus, raksturīgo apģērbu.
49. Kristietība. Garīdzniecība. Luterānisms. Simbols, garīdznieka tērps 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Prot attēlā atpazīt luterānisma simbolu, luterāņu garīdznieku amata tērpu, tā elementus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kristietība. Jēzus Kristus - kristietības pamatlicējs 00:00:00 vidēja 16 p. Prot skaidrot vārdu savienojumus, kas attiecas uz Jēzu, zina, ko par viņa radniecību vēsta apustuļi Matejs un Lūka, zina notikumus, kas saistīti ar Jēzus dzimto pilsētu; prot raksturot notikumus, kas saistīti ar Romas vietvalža reakciju uz jaunumiem par jūdu ķēniņa nākšanu pasaulē; zina Jāzepa attieksmi prei pirmdzimtā izpirkšanas rituālu, zina, kurā pilsētā pagāja Jēzus bērnība un jaunība, kādu amatu viņš apguva; prot raksturot Jāņa Kristītāja darbību, notikumu, saistītu ar Jēzus kristīšanu; prot raksturot notikumus, kas risinājās pēc tam, kad Jēzus tika saņēmis kristību; zina, kas ir Jēzus sekotāji; prot raksturot Jēzus attieksmi pret līdzcilvēkiem - sarunas un sludināšanas veidu, attiecības ar garīdzniecību, zina, kādu iespaidu Jēzus atstāja uz līdzcilvēkiem, prot raksturot viņa īpašās spējas; prot raksturot notikumus, kas, saistībā ar Jēzu, risinājās pavasara reliģisko svētku laikā, zina šajos notikumos iesaistītās personas; zina, kas notika pēc tam, kad Jēzum izpildīja piespriest_
2. Kristietība. Kristietības izveide, kristiešu draudzes 00:00:00 vidēja 7 p. Prot raksturot romiešu attieksmi pret Romas reliģiju, seno dievu kultiem un pakļauto tautu reliģijām; zina, kādas reliģiskās grupas izveidojās Jūdejā pēc pakļaušanas Romai; prot nosaukt informācijas avotu, kurā rodami pravietojumi par Mesijas atnākšanu; zina, kad notika jūdu sacelšanās pret romiešu varu; zina, kādos dokumentos fiksēta informācija par Mesijas eksistenci, kur šie dokumenti atradās; prot raksturot kristiešu draudžu darbību to izveides pirmsākumos, zina, kā dēvēja draudzes vecāko, viņa palīgus; prot raksturot Romas varas attieksmi pret kristiešu draudzēm dažādos laika posmos, zina, kāda bija kristiešu attieksme pret Romas reliģiju.
3. Kristietība. Kristīgās baznīcas šķelšanās (4.gs.-14.gs.) 00:00:00 vidēja 9 p. Zina, kā Romas impērijas sadalīšanās ietekmēja kristīgo baznīcu, kādas bija Rietumu un Austrumu kristiešu atšķirīgās iezīmes, izprot jēdzienus "ķeceris" un "protestantisms"; zina, kas ir Džons Viklifs, prot raksturot viņa uzskatus; zina, kādu nozīmīgu ieguldījumu devis Džons Viklifs, spēj nosaukt un raksturot viņa sekotājus; prot raksturot Jana Husa uzskatus.
4. Kristietība. Kristīgās baznīcas šķelšanās 16.gs. - reformācija 00:00:00 vidēja 9 p. Zina, kāds notikums aizsāka reformāciju, kas radās reformācijas rezultātā, prot raksturot reformatoru kopīgos uzskatus; prot raksturot uzskatus par reliģiskās dzīves norisēm, kādi valdīja 16.gs. sabiedrībā, zina Mārtiņa Lutera uzskatus šajos jautājumos; prot raksturot notikumus, kas risinājās pēc tam, kad Luters publiskoja garīdzniecībai adresētās 95 tēzes; prot raksturot Mārtiņa Lutera uzskatus; prot raksturot 16.gs. izveidojušos protestantisma virzienus, spēj raksturot šo virzienu izveidotāju uzskatus.
5. Kristietība. 17.-19.gadsimta protestantisma virzieni 00:00:00 vidēja 9 p. Prot raksturot vienu no protestantisma virzieniem – baptismu; zina, kas ir brāļu draudzes, prot raksturot to darbību, uzskatus; zina, kurā valstī radusies adventistu kustība, prot raksturoti adventistu uzskatus; prot attēlos saskatīt 17.-19.gadsimta protestantisma virzienus raksturojošos elementus.
6. Kristietība. Mācības raksturojums 00:00:00 vidēja 11 p. Zina, kas ir kristietības centrālais tēls, prot raksturot Trīsvienību; prot nosaukt izplatītāko ticības apliecību, zina tās struktūru; zina desmit baušļus; zina, kas ir sakramenti, prot tos raksturot; zina dažādu konfesiju uzskatus par sakramentiem.
7. Kristietība. Kristiešu Svētie raksti 00:00:00 vidēja 16 p. Zina, kas ir kristiešu Svētie raksti, prot raksturot Jauno Derību; prot raksturot Jaunās Derības evaņģēlijus, zina to autorus; zina, ar ko atšķiras evaņģēliji, kas raksturīgs Lūkas un Jāņa evaņģēlijiem; prot raksturot Apustuļu darbus un apustuļu vēstules; prot raksturot Atklāsmes grāmatu jeb Apokalipsi, zina tās saturu, prot savstarpēji sasaistīt informāciju no šīs grāmatas.
8. Kristietība. Kristiešu dievnami 00:00:00 vidēja 16 p. Prot raksturot Rietumu tipa baznīcas; prot raksturot vairākus Rietumu tipa dievnamu veidus; prot raksturot Austrumu tipa baznīcas; prot raksturot vienu no Austrumu baznīcas interjeru veidojošajiem elementiem – ikonostasu; prot raksturot Orantas Dievmātes tēlu, spēj to atpazīt attēlos; prot raksturot Austrumu tipa baznīcu, spēj raksturīgās pazīmes saskatīt attēlos.
9. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Garīdzniecība - diakons, priesteris, bīskaps 00:00:00 vidēja 18 p. Prot raksturot vienu no Romas Katoļu baznīcas garīdzniecības pārstāvjiem – diakonu; prot raksturot vienu no Romas Katoļu baznīcas garīdzniekiem – priesteri; prot raksturot priestera vizuālo tēlu; prot attēlos atpazīt priestera amatu raksturojošos tērpus; prot raksturot vienu no Romas Katoļu baznīcas garīdzniecības pārstāvjiem – bīskapu; prot raksturot bīskapa amata zīmes, tērpu, to simbolisko nozīmi; prot attēlos atpazīt bīskapa amata zīmes, raksturīgos apģērba elementus.
10. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Augstākā garīdzniecība 00:00:00 vidēja 19 p. Prot raksturot kardinālu, spēj atpazīt kardinālu nu viņam raksturīgo tērpu, tā elementus attēlos; zina, kas ir pāvests, prot raksturot viņa pienākumus, dzīvesvietu; prot raksturot pāvesta ievēlēšanas kārtību, ar to saistītās tradīcijas; spēj raksturot jaunievēlētā pāvesta jaunā vārda izvēles principus; prot raksturot vienu no pāvesta galvassegām, zina tās simbolisko nozīmi; prot raksturot pāvesta amata zīmes - zīmoggredzenu un ferulu; prot attēlos atpazīt pāvesta amata zīmes, šim amatam raksturīgo tērpu un tā elementus; prot attēlos atpazīt augstākās garīdzniecības ģerboņus un Svētā Krēsla ģerboni, to elementus.
11. Kristietība. Garīdzniecība. Pareizticīgo Baznīcas garīdzniecības pārstāvji 00:00:00 vidēja 17 p. Prot raksturot jēdzienu "Pareizticīgā Baznīca"; prot raksturot vienu no Pareizticīgo Baznīcas garīdzniekiem - diakonu, zina diakona hierarhiju, prot raksturot diakona pienākumus, spēj nosaukt un raksturot diakona apģērba elementus; prot raksturot vienu no Pareizticīgo Banzīcas garīdzniecības pārstāvjiem - priesteri, viņa amata pienākumus, raksturīgos tērpus un to simbolisko nozīmi; prot raksturot vienu no Austrumu Pareizticīgo Baznīcas garīdzniecības pārstāvjiem - bīskapu, zina bīskapu hierarhiju, amata pienākumus, raksturīgos tērpus un to simbolisko nozīmi; prot attēlos saskatīt bīskapa amatam atbilstošos apģērbus vai amata zīmes; prot attēlos atpazīt bīskapa hierarhijas pārstāvju raksturīgās galvassegas.
12. Kristietība. Garīdzniecība. Luterānisms, tā simbols, garīdzniecības raksturojums 00:00:00 vidēja 12 p. Zina, kurā gadsimtā rodami luterticības pirmsākumi, kuras ir galvenās luterticīgo mītneszemes; prot raksturot luterānisma simbolu; prot raksturot luterisma garīdzniecības pārstāvjus - hierarhiju, amata pienākumus, raksturīgo apģērbu; prot attēlā atpazīt luterānisma simbolu, luterāņu garīdznieku amata tērpu, tā elementus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kristietība. Jēzus Kristus, kristietības pirmsākumi, kristīgās baznīcas šķelšanās 00:00:00 vidēja 47 p. Teorija: 1. Jēzus Kristus, 2. Kristietības pirmsākumi, 3. Kristietība. Kristietības pirmsākumi, 4. Kristīgās baznīcas šķelšanās (16.gs.), 5. Kristīgās baznīcas šķelšanās (17.gs.-19.gs.). Uzdevumi: 1. Jēzus Kristus - vārda skaidrošana, radniecība, dzimtā pilsēta, 2. Jēzus dzīve Galilejā, Jānis Kristītājs, 3. Notikumi pēc Jēzus kristīšanas. Jēzus sekotāji, 4. Jēzus attiecības ar līdzcilvēkiem, viņa īpašās spējas, 5. Ar Jēzu saistītie notikumi pavasara reliģisko svētku laikā, 6. Jēzus sišana krustā, augšāmcelšanās, 7. Romiešu attieksme pret vietējo reliģiju un citu tautu reliģijām, 8. Notikumi Romas pakļautajā Jūdejā, pravietojumi, nozīmīgie rokraksti, 9. Kristiešu draudzes, 10. Romas impērijas sadalīšanas ietekme uz kristīgo baznīcu, ķecerība, protestantisms, 11. Džons Viklifs, 12. Jans Huss, 13. Principi, pret kuriem vērsās Mārtiņš Luters, rīcības sekas, 14. Mārtiņa Lutera uzskati, 15. Protestantisma virzienu raksturīgās iezīmes, 16. Baptisti, 17. Brāļu draudzes, 18. Adventisti, 19. Kr_
2. Kristietība. Mācība. Svētie raksti. Dievnams. Garīdzniecība 00:00:00 vidēja 60 p. Teorija: 1. Kristietība. Mācība; 2. Kristietība. Svētie raksti; 3. Kristietība. Dievnams; 4. Kristietība. Garīdzniecība. Romas katoļu baznīca (diakons, priesteris, bīskaps); 5. Kristietība. Garīdzniecība. Romas katoļu baznīca (kardināls, pāvests); 6. Kristietība. Garīdzniecība. Pareizticība; 7. Kristietība. Garīdzniecība. Luterānisms. Uzdevumi: 1. Kristietība. Kristietības centrālais tēls, Trīsvienība; 2. Kristietība. Desmit baušļi; 3. Kristietība. Sakramenti; 4. Kristietība. Kristiešu Svētie raksti, Jaunā Derība; 5. Kristietība. Evaņģēliji; 6. Kristietība. Apustuļu darbi, apustuļu vēstules; 7. Kristietība. Atklāsmes grāmata jeb Apokalipse; 8. Kristietība. Rietumu tipa baznīca; 9. Kristietība. Rietumu tipa dievnamu veidi; 10. Kristietība. Ikonostass; 11. Kristietība. Orantas Dievmāte; 12. Kristietība. Austrumu tipa baznīca; 13. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Diakons; 14. Kristietība. Garīdzniecība. Priesteris; 15. Kristietība. Garīdzniecība. Priestera amata tērpa_