Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pamattautas Latvijā: latviešu izcelsme, Latgales latvieši Latviešu tautas izcelsme, jēdzieni; Latgales novada atšķirību vēsturiskie cēloņi, pārmaiņas Latgalē pēc Latvijas nodibināšanas, 1940. gada Latgales dziesmu svētku simboliskā nozīme.
2. Pamattautas Latvijā: lībieši jeb līvi Līvu jeb lībiešu izcelsme, Pirmā pasaules kara ietekme uz Kurzemes līviem, līvu centieni aizkavēt asimilāciju.
3. Mazākumtautības Latvijā - vispārīgs raksturojums Etniskā sastāva raksturojums, 20.gs. sākuma procesu ietekme uz to, cittautiešu nostāja Latvijas Brīvības cīņās, valsts piekoptā mazākumtautību politika, K. Ulmaņa režīma radītās pārmaiņas.
4. Lielākā no Latvijas mazākumtautībām - krievi Krievu minoritātes raksturojums, ieskats ieceļošanas vēsturē; krievu minoritātes nostāja pret Padomju Krieviju; ievērojamu personību nozīme Latvijas kultūrā, politikā.
5. Vācbaltiešu mazākumtautības loma Latvijā Vācbaltiešu vēsturiskā nozīme Latvijā; minoritātes raksturojums; vācbaltiešu nostāja Latvijas neatkarības jautājumā, tās sekas; loma Latvijas politikā, kultūrā; repatriācija.
6. Ebreju - Latvijas mazākumtautības raksturojums Ebreju minoritātes vēsture Latvijā, ebreju attieksme pret Latvijas valstisko neatkarību, valsts politika ebreju izglītībā, kultūras dzīve, ebreju minoritātes nozīme Latvijā.
7. Poļu mazākumtautības loma Latvijā Poļu vēsturiskā saikne ar Latviju, minoritātes raksturojums, poļu attieksme pret Latvijas valsti.
8. Mazākumtautības Latvijā: lietuvieši, igauņi, baltkrievi, romi Kopīgais un atšķirīgais lietuviešu, igauņu un latviešu vēsturē; baltkrievu nacionālās identitātes problēmas; romi - integrācijas problēmas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nosaki pareizo atbildi jautājumiem par latviešu izcelsmes vēsturi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Zināšanu, jēdzienu lietojuma nostiprināšana.
2. Savieto jēdzienus par latviešu izcelsmes vēsturi ar jēdzienu skaidrojumiem 3. izziņas līmenis vidēja 3♦ Jēdzienu skaidrojuma, zināšanu nostiprināšana, pilnveido teksta uztveres iemaņas.
3. Nosaki, kuras mazākumtautības ietekmes sākumu Latvijā raksturo attēls 3. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nostiprina prasmi pēc kartogrāfiskā materiāla noteikt pārmaiņas.
4. Papildini pareizi tekstu par Latvijas pamattautām 2. izziņas līmenis vidēja 10♦ Nostiprina zināšanas, pilnveido izpratni par jēdzienu lietojumu.
5. Izvēlies pareizo atbildi uz jautājumu par Latgales novada vēsturi 3. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pilnveido prasmi vērtēt vēstures notikuma ietekmi.
6. Savieto jēdzienus par starpnacionālajām attiecībām ar to skaidrojumiem 3. izziņas līmenis augsta 3♦ Jēdzienu skaidrojuma, zināšanu nostiprināšana, pilnveido teksta uztveres iemaņas.
7. Raksturo attēlos redzamo vācbaltiešu lomu latviešu kultūrā 3. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nostiprina izpratni par personību nozīmi kultūrā, papildina zināšanas.
8. Raksturo attēlos redzamo vācbaltiešu devumu latviešu sabiedrībai 3. izziņas līmenis vidēja 1♦ Papildina un nostiprina zināšanas par personību devumu sabiedrībai, vairo izpratni par cittautiešu nozīmi latviešu pašapziņas formēšanā.
9. Nosaki pareizo atbildi uz jautājumu par Latvijas pamattautām 3. izziņas līmenis vidēja 1♦ Papildina un nostiprina zināšanas.
10. Papildini tekstu par Latgales latviešu vēstures jautājumiem 3. izziņas līmenis augsta 10♦ Pilnveido valodas, sevišķi - jēdzienu lietojuma prasmes, nostiprina zināšanas, sekmē kopsakarību izpratni.
11. Analizē plakātā redzamo informāciju par pamattautas kultūru 3. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pilnveido prasmi precīzi uztvert valodu, saskatīt vizuālajā avotā simbolisko vēstījumu.
12. Nosaki tekstā atrodamo informāciju par vācbaltiešu lomu latviešu sabiedrībā 3. izziņas līmenis augsta 2♦ Nostiprina teksta uztveres iemaņas, pilnveido prasmi pielietot zināšanas saiknē ar avota informāciju.
13. Raksturo attēla informāciju par Latvijas pamattautu lībiešiem jeb līviem 3. izziņas līmenis augsta 1♦ Sekmē prasmi saskatīt un interpretēt vizuālo informāciju, atlasīt secinājumus; papildina zināšanas.
14. Savieto raksturojumu ar tam atbilstošo mazākumtautību 3. izziņas līmenis vidēja 3♦ Nostiprina jēdzienu izpratni un lietojumu.
15. Izvēlies pareizo atbildi jautājumam par mazākumtautību 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Zināšanu nostiprināšana, valodas lietojuma pilnveide.
16. Nosaki un savieto uzvārdus ar to izcelsmes tautību 3. izziņas līmenis vidēja 3♦ Papildina zināšanas par dažādu tautību mijiedarbību.
17. Nosaki attēla saikni ar mazākumtautību reliģijām 3. izziņas līmenis zema 1♦ Sekmē vizuālo atmiņu, nostiprina un papildina zināšanas par kultūras dzīvi.
18. Analizē likumu par mazākumtautību skolu iekārtu un atbildi jautājumus 3. izziņas līmenis augsta 3♦ Sekmē teksta uztveres, analīzes prasmes, papildina zināšanas.
19. Izvērtē attēla saikni ar mazākumtautību kultūras procesiem un atbildi jautājumus 3. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nostiprina valodas, sevišķi - jēdzienu izpratnes, lietojuma iemaņas, papildina zināšanas par kultūru.
20. Atbildi uz jautājumiem par mazākumtautību attieksmi pret Latvijas valsti 3. izziņas līmenis vidēja 1♦ Zināšanu nostiprināšana, cēloņsakarību izpratnes nostiprināšana.
21. Raksturo attēlā redzamā mazākumtautības pārstāvja lomu politikā, kultūrā 3. izziņas līmenis augsta 1♦ Paplašina izpratni par personības nozīmi, pilnveido teksta uztveres, formulējumu lietojuma prasmes.
22. Analizē tekstu un atbildi uz jautājumiem par vācbaltiešu nozīmi politikā 3. izziņas līmenis augsta 2♦ Nostiprina vēstures avota teksta izpratnes iemaņas, sekmē tā informācijas sasaisti ar zināšanām; sekmē izpratni par vispārcilvēcisku problēmu pārlaicīgumu.
23. Savieto raksturojumu ar tam atbilstošo Latvijas iedzīvotāju tautību 3. izziņas līmenis augsta 3♦ Zināšanu nostiprināšana, izpratnes par cēloņsakarībām veicināšana.
24. Nosaki stereotipisku uzskatu atspoguļojumu attēlā - Latvijas iedzīvotāji 3. izziņas līmenis augsta 2♦ Pilnveido prasmi analizēt un vērtēt vizuālā avota informāciju, simbolisko vēstījumu; sekmē valodas precīza lietojuma iemaņas.
25. Papildini tekstu par mazākumtautībām ar pareizajiem jēdzieniem 3. izziņas līmenis vidēja 5♦ Vēstures procesu kopsakarību izpratnes nostiprināšana, zināšanu nostiprināšana, papildināšana.
26. Izvēlies pareizo atbildi uz jautājumu par mazākumtautībām demokrātijā un autoritārismā 3. izziņas līmenis vidēja 1♦ Papildina zināšanas un izpratni par valsts iekārtas ietekmi uz iedzīvotāju tiesībām, nostiprina jēdzienu pielietojuma prasmes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas pamattautas 00:00:00 vidēja 25♦ Testā apkopoti uzdevumi par Latvijas pamattautām, tie nostiprina jēdzienu lietojuma, izpratnes prasmes, pilnveido iemaņas uztvert tekstus, sekmē prasmes analizēt vizuālos avotus, interpretēt to simbolisko nozīmi, informāciju.
2. Vācbaltiešu ietekme Latvijā 00:00:00 vidēja 14♦ Testā apkopoti uzdevumi par vācbaltiešu nozīmi Latvijā, tie sekmē vēstures procesu cēloņsakarību pārzināšanu, sekē prasmi uztvert tekstu, formulējumu precizitāti, nostiprina jēdzienu lietojuma, skaidrojuma prasmes.
3. Poļu ietekme Latvijā 00:00:00 vidēja 16♦ Testā apkopoti uzdevumi par poļu mazākumtautības nozīmi Latvijā, tie sekmē vēstures procesu cēloņsakarību pārzināšanu, sekē prasmi uztvert tekstu, formulējumu precizitāti, nostiprina jēdzienu lietojuma, skaidrojuma prasmes.
4. Latvijas pamattautas un mazākumtautības 00:00:00 vidēja 15♦ Testā apkopoti uzdevumi par latviešu un citu Latvijas tautību vēsturisko mijiedarbību, tie nostiprina un papildina vēstures un kultūras zināšanas, nostiprina jēdzienu lietojuma, skaidrojuma iemaņas, sekmē prasmi atlasīt jēdzienus, formulējumus saiknē ar zināšanām, pilnveido prasmi analizēt tekstu.
5. Valsts iekārtas ietekme uz mazākumtautībām 00:00:00 vidēja 13♦ Testā apkopoti uzdevumi par mazākumtautībām, par valstī valdošās iekārtas ietekmi uz starpnacionālajām attiecībām, tie sekmē demokrātisku ētisko vērtību formēšanu, nostiprina zināšanas un izpratni par jēdzienu lietojumu, pilnveido prasmes analizēt tekstu, analizēt vizuālo tēlu vēstījumu, simboliku.
6. Latvijas pamattautas un mazākumtautības 00:00:00 vidēja 22♦ Testā apkopoti uzdevumi par dažādiem ar tēmu saistītiem procesiem, parādībām, tie pilnveido prasmes analizēt, interpretēt vizuālo avotu informāciju, saskatīt to simboliku, nostiprina, papildina zināšanas, sekmē vēstures procesu izpratni, ietekmes seku apzināšanos.