Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Leksikoloģija Leksikas un leksikoloģijas nozīme.
2. Mantotā leksika Mantotās leksikas jēdziens. Etimoloģijas pētījumu objekts. Baltu un indoeiropiešu pirmvalodas jēdziens. Baltu ciltis. Mirusī baltu valoda.
3. Aizgūtā leksika. Senāko aizguvumu slānis Senāko aizguvumu slānis latviešu valodā (jēdzieni, piemēri).
4. Aizgūtā leksika. Internacionālismi Internacionālisma jeb svešvārda jēdziens. Aizgūšanas process leksikā. Internacionālismu donorvalodas.
5. Aizgūtā leksika. Barbarismi Barbarismu jēdziens. Barbarismu donorvalodas un piemēri. Valodas lietotāju attieksme pret vāciskas cilmes barbarismiem.
6. Vārdu krājuma profesionālā diferenciācija Vārdu krājuma profesionālā diferenciācija. Profesionālismi un termini, to saistība ar literāro/neliterāro valodu.
7. Termini Terminu jēdziens, pazīmes, darināšanas veids. Ar terminoloģiju saistītās zinātniskās iestādes.
8. Profesionālismi Profesionālismu jēdziens, lietojums, piemēri.
9. Vulgārismi Vulgārismu jēdziens, iedalījuma grupas.
10. Slengs Slenga jēdziens. Latviešu valodas slenga vārdnīca.
11. Apvidvārdi Apvidvārdu jēdziens, rašanās iemesli, lietojuma sfēras.
12. Vecvārdi Vecvārdu jēdziens, iedalījuma grupas, lietojuma jomas un piemēri.
13. Jaunvārdi Jaunvārdu jēdziens, rašanās iemesls, piemēri. Okazionālismi.
14. Dialekti Dialekta, izloksnes jēdziens. Latviešu valodas dialekti - izplatība, raksturīgākās atšķirības no literārās valodas.
15. Emocionāli ekspresīvā un stilistiskā leksika Vārdi ar emocionālo nozīmes nokrāsu un stilistisko nozīmes nokrāsu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mantotā leksika 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jēdzienu izpratne. Zināšanas par latviešu un lietuviešu tautu izveidošanos un valodu klasifikāciju.
2. Internacionālismi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Internacionālismu jeb svešvārdu nozīmes noteikšana.
3. Internacionālismi tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Daudznozīmīgu svešvārdu nozīmes noteikšana.
4. Internacionālismu lietojums tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Svešvārdu ievietošana teikumā: nozīmes un locījuma formas pārzināšana.
5. Barbarismi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Barbarismam atbilstošā literārās valodas vārda noteikšana.
6. Barbarismi folklorā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Barbarismu saskatīšana tautasdziesmās. Risinājuma soļos dota barbarismu nozīme.
7. Apvidvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apvidvārda nozīmes noteikšana pēc tā lietojuma teikumā.
8. Apvidvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apvidvārda nozīmes noteikšana pēc tā lietojuma teikumā.
9. Slengs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Slengismu un to nozīmes noteikšana teikumā.
10. Slengs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Barbarismu, žargonismu un vulgārismu atšķiršana.
11. Dialekti Latvijas teritorijā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dialektu lietojuma noteikšana apvidos ap Latvijas pilsētām.
12. Vārda emocionālā nokrāsa 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vārdu emocionālās nokrāsas noteikšana. Neitrālu vārdu noteikšana.
13. Poētismi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Poētisma saskatīšana dzejas fragmentā. Risinājuma soļos dots poētismam atbilstošais, stilistiski neitrālais vārds.
14. Vārda emocionālā nokrāsa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salikteņu noteikšana dzejā. Vārda emocionālās nokrāsas noteikšana.
15. Interpunkcija. Vārda emocionālā nokrāsa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pieturzīmes dažādas uzbūves teikumos. Noteiktas emocionālas nokrāsas vārda izrakstīšana.
16. Vārda emocionālā nokrāsa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vārdu emocionālās nokrāsas noteikšana. Neiederīgā vārda noteikšana.
17. Leksikoloģijas jēdzieni 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izpratne par leksikoloģijas jēdzieniem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Interpunkcija. Svešvārdu nozīme. 00:20:00 vidēja 6p. Pieturzīmju lietojums dažādas uzbūves teikumos. Svešvārdu nozīmes noteikšana. Lietvārdu un darbības vārdu atšķiršana. Lietvārda deklinācijas noteikšana. Darbības vārda konjugācijas noteikšana.
2. Dažādi leksikas slāņi: apvidvārdi un svešvārdi 00:20:00 vidēja 5p. Apvidvārdu un svešvārdu nozīmes noteikšana, lietojums teikumā, pazīšana.
3. Jaunvārdi 00:10:00 vidēja 11p. Jaunvārdu darināšana. Vārda sastāva noteikšana.
4. Vārda emocionālā nokrāsa. Interpunkcija 00:20:00 vidēja 5p. Vārda sastāva noteikšana. Vārda emocionālās nokrāsas noteikšana. Interpunkcija dažādas uzbūves teikumos.
5. Leksikoloģijas jēdzienu izpratne. Teikuma uzbūve. Interpunkcija.Teksta izpratne. 00:25:00 vidēja 6p. Leksikoloģijas pamatjēdzienu zināšanas un izpratne. Teikuma uzbūes noteikšana. Pieturzīmju lietojums dažādas uzbūves teikumos. Teksta izpratne (vārda "zinātne" vēsture).
6. Dažādi leksikas slāņi: svešvārdi, apvidvārdi, vecvārdi 00:30:00 vidēja 21p. Leksikoloģijas pamatjēdzienu izpratne. Dažādu leksēmu - svešvārdu, apvidvārdu, vecvārdu - lietojums teikumā. Nozīmes noteikšana. Leksikas slāņa noteikšana.