Lielākā daļa leksēmu ir vispārlietojamas un stilistiski neitrālas, taču daļai vārdu piemīt stilistiska vai emocionāla vai stilistiska un emocionāla vārda nozīmes nokrāsa.
 
Vārdiem ar šādu nozīmes papildkomponentu valodā līdzās parasti ir arī vispārlietojami, stilistiski neitrāli vārdi. Tieši šādu vārdu pretstatīšana ļauj labāk uztvert atšķirību starp neitrālu vārdu un vārdu ar nozīmes papildkomponentu.
  
Vārdiem var piemist pozitīva vai negatīva emocionāla nokrāsa.
 
Vārds ar pozitīvu emocionālu nokrāsu
Neitrāls vārds
Vārds ar negatīvu emocionālu nokrāsu
zēniņš
zēns
zeņķis
 
Pozitīvā emocionālā nokrāsa piemīt lielākajai daļa deminutīvu, kas atvasināti ar piedēkļiem -iņ-, -īt-, retāk – ar -el-.
Piemērs:
jūra - jūriņa
vilnis - vilnītis
Negatīva emocionālā nokrāsa piemīt vārdiem, kas atvasināti ar piedēkļiem -el-, -elē-.
Piemērs:
nams - namelis 
spriest - spriedelēt
 

Stilistiska nokrāsa
piemīt sarunvalodas vārdiem un poētismiem.
 
Sarunvalodas vārdi
Neitrāls vārds
Poētismi
  
latvietis
latvis
zaķpastala
gļēvulis
 
 
Sarunvalodas vārdiem piemīt vienkāršāka, mazāk oficiāla nokrāsa. Sarunvalodas vārdiem var būt gan pozitīva, gan negatīva emocionāla nokrāsa, retāk sastopami sarunvalodas vārdi ar neitrālu emocionālo nozīmes nokrāsu.
 
Negatīva emocionālā nozīmes nokrāsa
Neitrāla nozīme
Pozitīva emocionālā nokrāsa
 pinkšķēt (raudāt)
 āķīgs (grūts)
 snīpis (deguns)
 
Visvairāk sarunvalodas vārdu sastopami darbības vārdu vārdšķirā.

Poētismiem piemīt svinīga nokrāsa.
Visbiežāk tie sastopami daiļliteratūrā, īpaši dzejā, kur tie tiek izmantoti tēlainās izteiksmes līdzekļos.
Piemērs:
Spožos krāsu vaiņadziņos,
Kairiem smaidiem gaišās acīs,
Saldu dvašu elpodamas,
Puķes atver ziedulūpas, [..]
(Rainis)
 
Vārdnīcās reizēm tiek norādīta vārda stilistiskā nokrāsa.
  • Poētisms
    kairs_paraugs.png
     
  • Sarunvalodas vārds
    zenkis_paraugs.png
 
Atsauce:
Latviešu valoda 10. – 12. klasei. Kušķis J., Laua A., Lokmane I., Paegle D., Rudzīte M. R: Zvaigzne ABC, 1998, 87. - 90. lpp., 294 lp.
Latviešu valoda 11. klasei. Urbanoviča I., Šūpola R., Vanaga A. R: Zvaigzne ABC, 2011, 114. – 115. lpp., 166 lpp.
Latviešu valoda vidusskolām. Apinis M., Blinkena A., Freidenfelds I., Grase H., Laua A., Rudzīte M., Soida E., R: Zvaigzne, 1988, 59. lpp., 381 lpp.
Mūsu valoda. Latviešu valoda 10. – 12. klasei. Lāce R., R: Zvaigzne ABC, 2005, 78. lpp., 252 lp.
Atsauce: