Īpaša aizguvumu grupa ir internacionālismi jeb svešvārdi, proti, tie ir aizguvumi, kuriem ir līdzīgs skanējums, rakstība un nozīme daudzās valodās.
Tie ir vārdi, kas nosauc sabiedriski politiskās dzīves, zinātnes un mākslas jēdzienus.
Visbiežāk internacionālismi tiek pārņemti ar starpniekvalodu palīdzību.
 
Internacionālismi no mantotās leksikas un citiem aizguvumiem atšķirami pēc to specifiskajām pazīmēm.
 
Fonētiskās pazīmes:
 • īss un garš patskanis o:
  okeāns, ozons
 • līdzskanis h:
  haoss, harmonija
 • līdzskanis f:
  fabula, konflikts
 • nav pirmās zilbes uzsvara:
  ragū, buklē, kakao
 
Morfoloģiskās pazīmes:
 • nelatviskas izskaņas:
  memoriāls (-āls), nacionālisms (-isms), sprinteris (-eris) u. c.
 • daļa lietvārdu ir nelokāmi:
  maestro, kino, solo, veto, komunikē, ateljē
 
Visvairāk internacionālismu ir grieķu un latīņu cilmes vārdi.
 
Grieķu cilmes internacionālismi
Latīņu cilmes internacionālismi
agronoms, analīze, aritmētika, bibliotēka, demokrātija, drāma, ekonomika, filozofija, fizika, fonētika, gramatika, harmonija, komēdija, koris, kritika, leksika, lirika, loģika, matemātika, morfoloģija, orgāns, orķestris, poēma, politika, simbols, sintakse, taktika, teātris, tehnika, teorija, traģēdija, utopija, zona
arguments, autors, deputāts, dokuments, eksāmens, ekskursija, evolūcija, fakts, forma, komunisms, mode, operācija, pozīcija, progress, pulss, republika, revolūcija, sociālisms, summa, tabula, teksts, tendence, unikāls, urna, vibrēt, vitāls
 
Lielākā daļa šo vārdu aizgūti ar vācu valodas starpniecību.
 
Taču latviešu valodā sastopami arī no citām valodām aizgūti svešvārdi.
 
Angļu cilmes internacionālismi
Krievu cilmes internacionālismi
Franču cilmes internacionālismi
Vācu cilmes internacionālismi
Itāliešu cilmes internacionālismi
bizness, kross, mārketings, mītiņš, sponsors, tramvajs artelis, stepe, taiga, kolhozs flote, aktieris, avans fronte, štābs, krahs, šveicars soprāns, tenors, koncerts, temps, galantērija, spageti
 
Svarīgi!
Svešvārds nav valodas lietotājam svešs vārds.
 
Atsauce:
Latviešu valoda 10. – 12. klasei/Kušķis J., Laua A., Lokmane I., Paegle Dz., Rudzīte M. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. -204 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 83. - 119.lpp.
http://valoda.ailab.lv/latval/vidusskolai/leksikologija/leksikolog/leks15.htm