Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Rūpniecības attīstība Pirmā pasaules kara sekas rūpniecībā Latvijā, Rietumeiropā; perspektīvākās rūpniecības nozares pēc kara; nozīmīgākie rūpniecības uzņēmumi, to raksturojums; Pasaules ekonomiskās krīzes ietekme.
2. Lauksaimniecības attīstība Pirmā pasaules kara sekas lauksaimniecībā; Agrārās reformas raksturojums; valsts atbalsts lauksaimniekiem; Agrārās reformas sekas: ieguvumi, izraisītās problēmas.
3. Naudas sistēmas sakārtošana Naudas sistēma pirmajos pēckara gados; jaunās Latvijas naudas - latu ieviešana, raksturojums; Latvijas Bankas nozīme.
4. Transporta un sakaru sistēmas Transporta raksturojums: veidi, attīstība; sakaru sistēmas: telefons, telegrāfs.
5. Sociālā sfēra Valsts sociālā atbalsta raksturojums: atbalsta veidi strādājošajiem; veselības aprūpes nodrošinājums; rūpes par izglītību un sabiedrības drošību.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izvēlies pēckara saimniecības raksturojumu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zināšanu nostiprināšana, sekmē formulējumu nozīmes izpratni.
2. Izvēlies atbildi jautājumam par rūpniecības atjaunošanu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnveido jēdzienu lietojuma prasmes, zināšanu nostiprināšana.
3. Nosaki rūpniecību raksturojoša attēla atbildi 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē prasmi analizēt vizuālo avotu un saistīt tā informāciju ar tekstu.
4. Analizē datus un atbildi jautājumus par rūpniecības attīstību 3. izziņas līmenis augsta 2p. Pilnveido prasmi analizēt statistikas datus, noteikt pareizos formulējumus, jēdzienu izpratnes pilnveide.
5. Nosaki nozari, kuru pārstāv attēlotais produkts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē jēdzienu lietojuma sasaisti ar vizuālo informāciju, papildina zināšanas.
6. Analizē statistikas datus par rūpniecības nozarēm 3. izziņas līmenis augsta 2p. Pilnveido prasmi analizēt statistikas datus, noteikt pareizos formulējumus, jēdzienu izpratnes pilnveide.
7. Nosaki atbilstošo lauksaimniecības attēla aprakstu 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē prasmi analizēt saiknē ar zināšanām vizuālo avotu, veicina teksta uztveres iemaņas.
8. Nosaki atbilstošo lauksaimniecības attēla aprakstu 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē prasmi analizēt saiknē ar zināšanām vizuālo avotu, veicina teksta uztveres iemaņas.
9. Analizē datus par lauksaimniecības attīstību 3. izziņas līmenis augsta 2p. Pilnveido prasmi analizēt statistikas datus, noteikt pareizos formulējumus, jēdzienu izpratnes pilnveide.
10. Analizē tekstu par lauksaimniecību un nosaki pareizās atbildes 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnveido prasmes analizēt avota tekstu, sekmē iemaņas uztvert formulējumu un jēdzienu nozīmi, saistīt to ar zināšanām.
11. Nosaki pareizos raksturojumus lauksaimniecību ilustrējošiem attēliem 3. izziņas līmenis augsta 2p. Papildina zināšanas, pilnveido vizuālo avotu analīzes, salīdzināšanas prasmes, izmantojot zināšanas, sekmē jēdzienu, formulējumu izpratni.
12. Analizē datus un papildini tekstu par lauksaimniecību 3. izziņas līmenis augsta 12p. Attīsta iemaņas uztvert teksta nozīmi un saistīt to ar statistikas datu apstrādes procesu, papildina zināšanas, nostiprina jēdzienu lietojumu.
13. Izvēlies pareizos raksturojumus lauksaimniecību ilustrējošiem attēliem 3. izziņas līmenis augsta 2p. Papildina zināšanas, pilnveido vizuālo avotu analīzes, salīdzināšanas prasmes, izmantojot zināšanas, sekmē jēdzienu, formulējumu izpratni.
14. Nosaki skaidroto jēdzienu par naudas sistēmu 2. izziņas līmenis zema 1p. Nostiprina zināšanas, jēdzienu izpratnes, skaidrojuma apguvi.
15. Analizē naudas attēlus 3. izziņas līmenis augsta 2p. Pilnveido iemaņas saskatīt vizuālo informāciju, izprast tās simbolisko vēstījumu, papildina, nostiprina zināšanas, teksta nozīmes uztveri.
16. Izvēlies naudaszīmi raksturojošu aprakstu 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnveido iemaņas saskatīt vizuālo informāciju, izprast tās simbolisko vēstījumu, aktualizē iepriekš apgūtās zināšanas, teksta nozīmes uztveri.
17. Nosaki pareizās atbildes bankas raksturojumam 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Zināšanu nostiprināšana, papildināšana, jēdzienu lietojuma nostiprināšana.
18. Izvēlies atbilstošo transporta attēla raksturojumu 3. izziņas līmenis augsta 2p. Sekmē vizuālās informācijas uztveres, analīzes prasmes, iepriekš apgūto zināšanu pielietojumu, loģisku slēdzienu veidošanu.
19. Izvērtē un izvēlies apgalvojumus par transportu un sakariem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina, papildina zināšanas, attīsta iemaņas analizēt tekstu, formulējumu.
20. Nosaki sociālā atbalsta pasākumus 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zināšanu nostiprināšana, valsts nozīmes sociālajā drošībā izpratnes pilnveide.
21. Atzīmē atbilstošo attēla aprakstu 2. izziņas līmenis augsta 1p. Pilnveido iemaņas saistīt attēlu ar tekstuālo jēgu, noteikt spriedumu loģiku.
22. Izvēlies pareizo spriedumu par izglītību 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē prasmi uztvert tekstuālo jēgu, nostiprina un papildina zināšanas par valsts nozīmi sabiedrības izglītošanā.
23. Nosaki pareizos attēlu raksturojumus 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē prasmi analizēt vēstures avotu informāciju, pilnveido iemaņas saistīt attēlu ar tekstuālo jēgu, noteikt spriedumu loģiku.
24. Savieto procesus saimniecībā ar to cēloņiem 3. izziņas līmenis augsta 3p. Papildina zināšanas par globalizācijas ietekmi, par cēloņsakarībām ekonomikā un saimniecībā, nostiprina jēdzienu lietojuma prasmes, formulējumu izpratni.
25. Vērtē avota tekstu par ārējo tirdzniecību 3. izziņas līmenis augsta 3p. Sekmē vēstures avota - teksta analīzes, uztveres prasmes, veicina secinājumu, spriedumu veidošanas iemaņas, papildina zināšanas.
26. Nosaki pareizos fotogrāfiju aprakstus 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Pilnveido iemaņas uztvert vizuālo informāciju, saistot to ar tekstuālo jēgu, nostiprina zināšanas, jēdzienu lietojumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rūpniecības attīstība un nozares 00:00:00 vidēja 13p. Testā apkopoti rūpniecības nozares, to attīstību, sasniegumus raksturojoši uzdevumi, tie nostiprina zināšanas, jēdzienu lietojuma, tekstu un vizuālo avotu uztveres prasmes, pilnveido iemaņas analizēt statistikas datus saiknē ar zināšanām.
2. Lauksaimniecības attīstība 00:00:00 vidēja 9p. Testā apkopoti uzdevumi par lauksaimniecības attīstību, tie nostiprina un papildina zināšanas, pilnveido prasmes un iemaņas analizēt tekstus, statistikas datus, noteikt spriedumu atbilstību faktiem, nostiprina jēdzienu lietojumu, izpratni.
3. Finanses un sociālais atbalsts 00:00:00 vidēja 10p. Testā apkopoti uzdevumi, kas papildina zināšanas un izpratni par naudas nozīmi, sociālās sfēras nozīmi, tie sekmē prasmi analizēt vizuālo avotu informāciju, nozīmi, saistīt to ar zināšanām, papildina iemaņas analizēt tekstus, formulējumu jēgu.
4. Sabiedrības sociālais nodrošinājums un drošība 00:00:00 vidēja 9p. Testā apkopoti uzdevumi par dažādiem sociālā atbalsta pasākumiem, tie nostiprina un papildina zināšanas, pilnveido prasmi analizēt tekstuālo jēgu, lietot jēdzienus, noteikt formulējumu saturu.
5. Saimniecības nozaru raksturojums 00:00:00 vidēja 15p. Testā apkopoti uzdevumi par dažādām saimniecības nozarēm, tie nostiprina un papildina zināšanas un izpratni par parādībām un procesiem, palīdz izprast kopsakarības, sekmē prasmi analizēt vizuālo avotu vēstījumu, teksta saturu, formulējumu jēgu, veicina jēdzienu lietojuma iemaņas.
6. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 22p. Testā apkopoti Latvijas saimniecību raksturojoši uzdevumi, tie sekmē prasmi analizēt statistikas datus, vizuālos avotus, pilnveido jēdzienu lietojuma, skaidrojuma prasmes, nostiprina, papildina zināšanas.