Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Jauno laiku pārmaiņas, procesi Vispārīgs jauno laiku un to procesu pārskats.
2. Jauno laiku sākums Pirmā grāmatspiestuve; luterānisma izplatība; kolonijas; pārmaiņas laukos.
3. Reformācija Livonijā Reformācijas pretenzijas baznīcai, reformācijas aizsācēji, atbalstītāji un to protesti; ticības brīvības noteikšana.
4. Reformācijas aizsāktās pārmaiņas Reformācijas izplatība; pirmā latviešu luterāņu draudze; rakstītās latviešu valodas attīstības sākums: vārdnīca, sprediķu grāmata, Bībeles tulkojums.
5. Rīga renesanses un reformācijas laikmetā Pilsētas bibliotēkas izveide; Rīgas humānisti, B.Plīnija nozīme; pirmā grāmatspiestuve.
6. Zemnieku dzīve Livonijā Muižas un muižnieki; zemnieku stāvoklis, dzimtbūšana.
7. Livonijas karš Livonija pirms kara; procesi kaimiņvalstīs; Livonijas kara norise, pakļaušanās Polijai-Lietuvai.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izvērtē apgalvojumus 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nostiprina zināšanas, izpratni, sekmē lasītprasmi.
2. Nosaki jauno laiku izpausmes attēlā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē attēla analīzes prasmi, nostiprina izpratni.
3. Atbildi jautājumu par procesiem Livonijā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina izpratni par jauno laiku procesiem Livonijā.
4. Pēti vēstures avotu par jaunajiem laikiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina izpratni par humānisma idejām.
5. Papildini tekstu par jaunajiem laikiem 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Sekmē lasītprasmi, nostiprina zināšanas, izpratni.
6. Skaidro jaunajiem laikiem raksturīgus jēdzienus 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pārbauda, nostiprina jēdzienu zināšanas.
7. Raksturo jauno laiku personību 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas un izpratni.
8. Papildini tekstu par Livoniju 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Papildina, pārbauda, nostiprina zināšanas, valodas lietojumu.
9. Skaidro jaunajiem laikiem raksturīgus jēdzienus 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda, nostiprina jēdzienu zināšanas, sekmē kritisko domāšanu.
10. Analizē avota tekstu 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Pilnveido lasītprasmi, prasmi pielietot zināšanas.
11. Saisti attēlu ar tekstu 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Sekmē attēla analīzes prasmi, kopsakarību veidošanu.
12. Analizē vēstures avotus par reformāciju 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina, nostiprina zināšanas.
13. Nosaki reformācijas sekmētās pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina, pārbauda izpratni par kopsakarībām.
14. Pēti vēsturnieka secinājumus 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Pilnveido lasītprasmi, papildina, nostiprina zināšanas.
15. Raksturo reformācijas radītās pārmaiņas latviešiem 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Pārbauda, papildina zināšanas, sekmē lasītprasmi.
16. Raksturo izglītību renesanses laikā 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas, lasītprasmi.
17. Pēti renesanses laika attēlu 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Sekmē attēla analīzes prasmi, nostiprina zināšanas.
18. Analizē Plīnija tekstu par Rīgu 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.
19. Raksturo Rīgas humānisma pārstāvi 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Nostiprina zināšanas par personību devumu.
20. Pēti iespieddarbu 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Papildina, pārbauda zināšanas.
21. Nosaki attēla - iespieddarba raksturojumu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnveido attēla analīzes prasmi, papildina zināšanas.
22. Skaidro Livonijas laukiem raksturīgus jēdzienus 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda, nostiprina jēdzienu zināšanas, sekmē kritisko domāšanu.
23. Pēti attēlu un atbildi jautājumus 2. izziņas līmenis zema 2 p. Sekmē attēla analīzes prasmi, papildina zināšanas, jēdzienu lietojumu.
24. Nosaki zemnieku stāvokļa raksturojumu 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Sekmē valodas, jēdzienu lietojumu, izpratni.
25. Raksturo zemnieku ražotos produktus 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē zināšanas par produktu ražošanu senatnē.
26. Raksturo personību 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda, nostiprina apgūtās zināšanas.
27. Pēti vēstures avotu 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.
28. Nosaki Livonijas kara cēloņus 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē kritisko domāšanu, nostiprina zināšanas, izpratni.
29. Nosaki personības aprakstu 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Papildina, nostiprina zināšanas.
30. Analizē vēstures avotu 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Pilnveido lasītprasmi, papildina, nostiprina zināšanas.
31. Papildini tekstu par kara sekām 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Pārbauda izpratni, zināšanas par kara sekām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jaunie laiki, to sākums Livonijā 00:00:00 vidēja 13 p. Jauno laiku raksturojums; jauno laiku procesi Livonijā - vispārīgs apskats.
2. Reformācija Livonijā 00:00:00 vidēja 22 p. Reformācijas sākums, personību loma, reformācijas procesi.
3. Reformācijas aizsāktās pārmaiņas 00:00:00 vidēja 17 p. Protestantisma izveidošanās, ietekme uz kristietību; latviešu draudzes, latviešu literārās valodas veidošanās.
4. Rīga renesanses un reformācijas laikmetā 00:00:00 vidēja 12 p. Humānisma ideju izplatība, Rīgas humānisti; pirmā tipogrāfija, tās nozīme.
5. Zemnieku dzīve Livonijā 00:00:00 vidēja 15 p. Muižu raksturojums, kungu un zemnieku attiecības; dzimtbūšanas veidošanās; zemnieku saimniecības.
6. Livonijas karš 00:00:00 vidēja 19 p. Livonija 16. gs. pirmajā pusē; Livonijas kara cēloņi, iemesli; kara norise, sekas.
7. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 31 p.