Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Jauno laiku pārmaiņas, procesi Vispārīgs jauno laiku un to procesu pārskats.
2. Jauno laiku sākums Pirmā grāmatspiestuve; luterānisma izplatība; kolonijas; pārmaiņas laukos.
3. Reformācija Livonijā Reformācijas pretenzijas baznīcai, reformācijas aizsācēji, atbalstītāji un to protesti; ticības brīvības noteikšana.
4. Reformācijas aizsāktās pārmaiņas Reformācijas izplatība; pirmā latviešu luterāņu draudze; rakstītās latviešu valodas attīstības sākums: vārdnīca, sprediķu grāmata, Bībeles tulkojums.
5. Rīga renesanses un reformācijas laikmetā Pilsētas bibliotēkas izveide; Rīgas humānisti, B.Plīnija nozīme; pirmā grāmatspiestuve.
6. Zemnieku dzīve Livonijā Muižas un muižnieki; zemnieku stāvoklis, dzimtbūšana.
7. Livonijas karš Livonija pirms kara; procesi kaimiņvalstīs; Livonijas kara norise, pakļaušanās Polijai-Lietuvai.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izvērtē apgalvojumus 1. izziņas līmenis zema 2p. Nostiprina zināšanas, izpratni, sekmē lasītprasmi.
2. Nosaki jauno laiku izpausmes attēlā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē attēla analīzes prasmi, nostiprina izpratni.
3. Atbildi jautājumu par procesiem Livonijā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina izpratni par jauno laiku procesiem Livonijā.
4. Pēti vēstures avotu par jaunajiem laikiem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina izpratni par humānisma idejām.
5. Papildini tekstu par jaunajiem laikiem 3. izziņas līmenis augsta 6p. Sekmē lasītprasmi, nostiprina zināšanas, izpratni.
6. Skaidro jaunajiem laikiem raksturīgus jēdzienus 1. izziņas līmenis zema 2p. Pārbauda, nostiprina jēdzienu zināšanas.
7. Raksturo jauno laiku personību 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pārbauda, nostiprina zināšanas un izpratni.
8. Papildini tekstu par Livoniju 3. izziņas līmenis augsta 6p. Papildina, pārbauda, nostiprina zināšanas, valodas lietojumu.
9. Skaidro jaunajiem laikiem raksturīgus jēdzienus 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārbauda, nostiprina jēdzienu zināšanas, sekmē kritisko domāšanu.
10. Analizē avota tekstu 3. izziņas līmenis augsta 3p. Pilnveido lasītprasmi, prasmi pielietot zināšanas.
11. Saisti attēlu ar tekstu 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Sekmē attēla analīzes prasmi, kopsakarību veidošanu.
12. Analizē vēstures avotus par reformāciju 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildina, nostiprina zināšanas.
13. Nosaki reformācijas sekmētās pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nostiprina, pārbauda izpratni par kopsakarībām.
14. Pēti vēsturnieka secinājumus 3. izziņas līmenis augsta 2p. Pilnveido lasītprasmi, papildina, nostiprina zināšanas.
15. Raksturo reformācijas radītās pārmaiņas latviešiem 3. izziņas līmenis augsta 3p. Pārbauda, papildina zināšanas, sekmē lasītprasmi.
16. Raksturo izglītību renesanses laikā 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Pārbauda, nostiprina zināšanas, lasītprasmi.
17. Pēti renesanses laika attēlu 3. izziņas līmenis augsta 2p. Sekmē attēla analīzes prasmi, nostiprina zināšanas.
18. Analizē Plīnija tekstu par Rīgu 3. izziņas līmenis augsta 3p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.
19. Raksturo Rīgas humānisma pārstāvi 3. izziņas līmenis augsta 3p. Nostiprina zināšanas par personību devumu.
20. Pēti iespieddarbu 3. izziņas līmenis augsta 2p. Papildina, pārbauda zināšanas.
21. Nosaki attēla - iespieddarba raksturojumu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnveido attēla analīzes prasmi, papildina zināšanas.
22. Skaidro Livonijas laukiem raksturīgus jēdzienus 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārbauda, nostiprina jēdzienu zināšanas, sekmē kritisko domāšanu.
23. Pēti attēlu un atbildi jautājumus 2. izziņas līmenis zema 2p. Sekmē attēla analīzes prasmi, papildina zināšanas, jēdzienu lietojumu.
24. Nosaki zemnieku stāvokļa raksturojumu 3. izziņas līmenis augsta 8p. Sekmē valodas, jēdzienu lietojumu, izpratni.
25. Raksturo zemnieku ražotos produktus 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē zināšanas par produktu ražošanu senatnē.
26. Raksturo personību 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārbauda, nostiprina apgūtās zināšanas.
27. Pēti vēstures avotu 3. izziņas līmenis augsta 3p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.
28. Nosaki Livonijas kara cēloņus 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē kritisko domāšanu, nostiprina zināšanas, izpratni.
29. Nosaki personības aprakstu 3. izziņas līmenis augsta 2p. Papildina, nostiprina zināšanas.
30. Analizē vēstures avotu 3. izziņas līmenis augsta 2p. Pilnveido lasītprasmi, papildina, nostiprina zināšanas.
31. Papildini tekstu par kara sekām 3. izziņas līmenis augsta 8p. Pārbauda izpratni, zināšanas par kara sekām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jaunie laiki, to sākums Livonijā 00:00:00 vidēja 13p. Jauno laiku raksturojums; jauno laiku procesi Livonijā - vispārīgs apskats.
2. Reformācija Livonijā 00:00:00 vidēja 22p. Reformācijas sākums, personību loma, reformācijas procesi.
3. Reformācijas aizsāktās pārmaiņas 00:00:00 vidēja 17p. Protestantisma izveidošanās, ietekme uz kristietību; latviešu draudzes, latviešu literārās valodas veidošanās.
4. Rīga renesanses un reformācijas laikmetā 00:00:00 vidēja 12p. Humānisma ideju izplatība, Rīgas humānisti; pirmā tipogrāfija, tās nozīme.
5. Zemnieku dzīve Livonijā 00:00:00 vidēja 15p. Muižu raksturojums, kungu un zemnieku attiecības; dzimtbūšanas veidošanās; zemnieku saimniecības.
6. Livonijas karš 00:00:00 vidēja 19p. Livonija 16. gs. pirmajā pusē; Livonijas kara cēloņi, iemesli; kara norise, sekas.
7. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 31p.