Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Bronzas laikmets Bronzas laikmets Latvijā: datējums, bronzas pielietojums; procesi lopkopībā, zemkopībā.
2. Saimniecība, sadzīve un reliģija Saimniecība, sadzīve un reliģija bronzas laikmetā.
3. Ko cilvēki prata senatnē? Akmens un bronzas laikmetā apgūtās prasmes: bronzas apstrāde; kātcaurumu tehnoloģija; kaula un krama apstrāde; graudberži u.c..
4. Dzelzs laikmeta sākums Dzelzs laikmeta sākums Latvijas teritorijā:dzelzs ieguves problēmas; dzelzs pielietojuma radītās izmaiņas saimniecībā, ainavā.
5. Dzelzs laikmeta saimniecība un sabiedrība Izmaiņas dzīvesvietās, sabiedrības nodarbošanās veidos; tirdzniecības sakari; dzelzs apstrāde kā process.
6. Dzīvesvietu veidi Pilskalni, ezerpilis, lauku apmetnes - raksturojums.
7. Balti antīkajā pasaulē Antīkās pasaules autoru priekšstati, rakstītais par Baltijas jūru un tās tautām.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Raksturo bronzas laikmetu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina un pārbauda zināšanas par bronzu kā materiālu.
2. Nosaki pārmaiņas bronzas laikmetā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina, nostiprina zināšanas par bronzas laikmeta pārmaiņām.
3. Izvēlies pareizās atbildes par saimniekošanu 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Pārbauda, papildina zināšanas, nostiprina prasmi lietot jēdzienus.
4. Nosaki dzīvesvietu izmaiņas iemeslus 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē izpratni par dzīvesvietu izvēles saikni ar pārmaiņām dzīvesveidā.
5. Skaidro jēdzienus 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nostiprina jēdzienu lietojumu, formulējumu.
6. Atbildi jautājumus par reliģisko uzskatu maiņu 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Pilnveido izpratni un zināšanas par ticējumu maiņu saiknē ar nodarbošanos.
7. Savieto nozari un prasmes, zināšanas 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Papildina izpratni, zināšanas par prasmju lomu saiknē ar nozares attīstību.
8. Raksturo tehnoloģiju 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina zināšanas par tehnoloģijām, to iespējām.
9. Papildini tekstu par zināšanām 2. izziņas līmenis vidēja 7 p. Nostiprina, sekmē izpratni par zināšanu, prasmju pēctecības nozīmi.
10. Atbildi jautājumu par metālu izmantošanu 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nostiprina, papildina zināšanas.
11. Pēti tekstu par dzelzs laikmetu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lasītprasmes pilnveidošana, formulējumu izpratnes sekmēšana.
12. Atbildi jautājumu par tehnoloģiju izplatību 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina zināšanas par senatnes apstākļiem un to nozīmi tehnoloģiju izplatībā.
13. Sakārto secīgi notikumus 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Nostiprina izpratni un zināšanas par notikumu, procesu pēctecību.
14. Analizē tekstu par dzelzs laikmeta ietekmi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pilnveido lasītprasmi, teksta jēgas izpratni, jēdzienu lietojumu.
15. Pēti karti un atbildi jautājumu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pilnveido prasmi strādāt ar karti, noteikt prasīto.
16. Nosaki dzelzs laikmeta rosinātās pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas, izpratni par dzelzs laikmeta izraisītajām pārmaiņām.
17. Raksturo rotaslietas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina, papildina zināšanas par rotaslietām, to pielietojumu.
18. Papildini tekstu par dzelzs apstrādi 3. izziņas līmenis augsta 7 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas par dzelzs apstrādes procesu.
19. Raksturo rotaslietu zīmes, simbolus 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina, papildina zināšanas par rotājumu simbolisko nozīmi.
20. Analizē tekstu par tirdzniecību 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē lasītprasmi, satura izpratni, kritisko domāšanu.
21. Nosaki nodarbošanos, vērtējot priekšmetus 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Nostiprina, papildina zināšanas par dzelzs laikmeta iedzīvotāju nodarbošanos, lietotajiem amata rīkiem.
22. Raksturo dzīvesvietas veidu 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nostiprina, pārbauda iegūtās zināšanas, prasmi vērtēt attēla informāciju.
23. Atbildi jautājumus par izmaiņām 5.-8.gs. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pilnveido, nostiprina apgūtās zināšanas, sekmē spriestspēju.
24. Pēti tekstu par pilskalniem 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Sekmē lasītprasmi, nostiprina zināšanas, izpratni.
25. Izvēlies pareizo atbildi par Baltijas tautu popularitāti 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pārbauda un nostiprina zināšanas.
26. Atbildi jautājumus par antīko autoru ziņām 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārbauda un nostiprina apgūtās zināšanas.
27. Analizē antīkā autora tekstu 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Pilnveido un nostiprina lasītprasmi.
28. Analizē apgalvojumus par antīkajiem autoriem 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Pilnveido lasītprasmi, kritisko domāšanu, nostiprina zināšanas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Bronzas laikmets Latvijas teritorijā 00:00:00 vidēja 10 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas, izpratni par pārmaiņām, saistītām ar bronzas laikmetu.
2. Pārmaiņas sabiedrībā bronzas laikmetā 00:00:00 vidēja 20 p. Pārbauda, nostiprina apgūtās zināšanas, izpratni par izmaiņām sabiedrības attiecībās, zināšanās.
3. Dzelzs laikmeta sākums - agrais dzelzs laikmets 00:00:00 vidēja 15 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas un izpratni par dzelzs laikmeta radītajām izmaiņām.
4. Dzelzs laikmeta radītās izmaiņas saimniecībā, sabiedrībā 00:00:00 vidēja 19 p. Dzelzs darbarīku izmantošanas ietekme uz saimniekošanu, reliģiskajiem uzskatiem, sabiedrības noslāņošanās sākums.
5. Dzīvesvietas dzelzs laikmetā 00:00:00 vidēja 11 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas par dzīvesvietu veidiem dzelzs laikmetā, dzīves apstākļiem.
6. Baltijas tautas un zināšanas par tām pasaulē 00:00:00 vidēja 14 p. Papildina un nostiprina zināšanas par Baltijas piekrastes tautu un pārējās pasaules kontaktiem; antīko autoru ziņām par Baltijas tautām.
7. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 16 p. Agro metālu un dzelzs laikmets, tā ietekme uz sabiedrību - dzīvesveidu, attiecībām, reliģiskajiem uzskatiem.