Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Lasīšana Izglītības standartā paredzētās apgūstamās prasmes.
2. Valodas kompetence. Teikums 2010. gada valsts ieskaite 6. klasei latviešu valodā. Izglītības standartā paredzētais rezultāts un portālā pieejamie atbilstošie uzdevumi. Valodas kompetences pārbaude latviešu valodas valsts ieskaitē. Uzdevumi, kuru saturs saistīts ar teikumu valodas kompetences sadaļā.
3. Valodas kompetence. Vārds Izglītības standartā paredzētais rezultāts un portālā pieejamie atbilstošie uzdevumi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgalvojuma atbilstība tekstam 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Atbilžu izvēles uzdevums - noteikt dotā apgalvojuma atbilstību teksta fragmentam.
2. Lietvārdu locīšana 2. izziņas līmenis zema 2p. Lietvārdu locīšana ģenitīva locījumā. Līdzskaņu mija vienskaitļa ģenitīva un daudzskaitļa ģenitīvā. Risinājuma soļos doti lietvārdi, kuru saknē minētajos locījumos mija nenotiek.
3. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienlīdzīgu teikuma locekļu saistījums teikumā. Pieturzīmes vienkāršā paplašinātā teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu kļūdas labojums un teikumā esošie vienlīdzīgie teikuma locekļi.
4. Darbojošās personas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tēlu, kas darbojas teksta fragmentā, noteikšana.
5. Lietvārdu locīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lietvārdu locīšana datīva locījumā. Kopdzimtes lietvārdi.
6. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienlīdzīgu teikuma locekļu saistījums teikumā. Pieturzīmes vienkāršā paplašinātā teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem. Risinājuma soļos dots pareizais pieturzīmju lietojums.
7. Frazeoloģismi tekstā 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Frazeoloģismu nozīmes skaidrojums (pēc dotā teksta).
8. Salikto nosaukumu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Valstu, ģeogrāfisko nosaukumu,starptautisko organizāciju nosaukumu, zvaigznāju un svētku un atceres dienu nosaukumu rakstība.
9. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vispārinošā vārda noteikšana. Risinājuma soļos doti vispārinošajam vārdam piesaistītie vienlīdzīgie teikuma lcoekļi.
10. Īpašības vārdu pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Īpašības vārdu pareizrakstība (vīriešu dzimtes vienskaitļa nominatīva forma, vispārākā pakāpe, iegaumējamo īpašības vārdu pareizrakstība).
11. SST un VPT ar VTL 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Salikta sakārtota teikuma un vienkārša paplašināta teikuma ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem atšķiršana. Risinājuma soļos dota abu teikumu uzbūve un gramatiskie centri.
12. Skaitļa vārdu pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaitļa vārdu pieraksts ar burtiem. Pamata skaitļa vārdi (vienkārši, salikteņi un vārdu savienojumi). Risinājuma soļos dots nepareizo variantu kļūdas labojums.
13. SST un VPT ar VTL 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salikta sakārtota teikuma un vienkārša paplašināta teikuma ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem atšķiršana. Risinājuma soļos dota teikuma uzbūve un gramatiskais centrs/gramatiskie centri.
14. Saiklis "un" teikumā 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Saikļa "un" uzdevuma noteikšana saliktā sakārtotā teikumā un vienkāršā paplašinātā teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem. Risinājuma soļos dots teikuma gramatiskais centrs un vienlīdzīgie teikuma locekļi (ja tādi ir).
15. Vietniekvārdu pareizrakstība 1. izziņas līmenis zema 1p. Vietniekvārdu pareizrakstība (personu un piederības vietniekvārdi vēstulēs, šķirti un kopā rakstāmie vietniekvārdi).
16. Apstākļa vārdu pareizrakstība 1. izziņas līmenis zema 1p. Apstākļa vārdu pareizrakstība (divi vienādi līdzskaņa burti blakus, kopā un atsevišķi rakstāmie apstākļa vārdi).
17. Salikts sakārtots teikums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmes saliktā sakārtotā teikumā. Risinājuma soļos dots teikuma daļu skaits un to gramatiskie centri.
18. Salikts pakārtots teikums 1. izziņas līmenis augsta 1p. Teikumam atbilstošas shēmas noteikšana. Salikts pakārtots teikuma ar palīgteikumu teikuma sākumā, vidū un starp virsteikuma vārdiem.
19. Vārda nozīme 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Viennozīmīgu un daudznozīmīgu vārdu atšķiršana (darbs ar vārdnīcu).
20. Salikts pakārtots teikums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Palīgteikuma ievadītājvārdu noteikšana. Risinājuma soļos dota ievadītājvārdu vārdšķira.
21. Vārda nozīme 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Vārda tiešās un pārnestās nozīmes atšķiršana pēc vārda lietojuma teikumā. Risinājuma soļos dotas tiešās un pārnestās nozīmes attiecīgā vārda šķirklī.
22. Salikts pakārtots teikums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmes saliktā pakārtotā teikumā ar vienu palīgteikumu. Salikts pakārtots teikums ar palīgteikumu teikuma sākumā, vidū un starp virsteikuma vārdiem.
23. Vārda izskaņa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lietvārda izskaņas noteikšana. Risinājuma soļos dots izskaņas jēdziena skaidrojums un tās dalījums piedēklī un galotnē.
24. Deminutīvu darināšana 2. izziņas līmenis augsta 1p. Deminutīva atvasināšana no dota lietvārda. Tekstam atbilstošas deminutīva locījuma formas veidošana.
25. Vārds “kā” teikumā 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārda "kā" uzdevums teikumā - salīdzinātājvārds vai palīgteikuma ievadītājvārds. Risinājuma soļos doti teikumu pareizie pieturzīmju lietošanas varianti un salikto pakārtoto teikumu palīgteikumu gramatiskie centri.
26. Dažādi leksikas slāņi 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Īpatnējo leksikas slāņu noteikšana (apvidvārdi, svešvārdi, vecvārdi). Risinājuma soļos dotas vārdu nozīmes.
27. Vārds “kā” teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmes teikumā ar vārdu "kā" (vienkāršs paplašināts teikums ar salīdzinājumu vai salikts pakārtots teikums ar palīgteikumu, kuru ievada "kā").
28. Uzruna 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Uzrunas un uzrunas grupas atšķiršana. Risinājuma soļos dota katra teikuma uzruna vai uzrunas grupa.
29. Uzruna 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmes teikumos ar uzrunu un uzrunas grupu. Risinājuma soļos dota katra teikuma uzruna vai uzrunas grupa.
30. Tiešā runa 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmes teikumos ar tiešo runu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Patstāvīgo vārdu pareizrakstība 00:00:00 vidēja 8p. Patstāvīgo vārdu (lietvārda, īpašības vārda, apstākļa vārda, vietniekvārda un īpašības vārda) pareizrakstība.
2. Lasīšana 00:00:00 vidēja 5p. Teksta izpratne. Darbojošās personas. Frazeoloģismi tekstā.
3. Leksikoloģija 00:00:00 vidēja 6p. Vārda nozīme (viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi; vārda pārnestā un tiešā nozīme). Deminutīvi. Īpatnējie leksikas slāņi.