Valodas kompetences pārbaude latviešu valodas valsts ieskaitē. teikums
Latviešu valodas valsts ieskaitē paredzēti 8 uzdevumi valodas kompetences pārbaudei. Šajos uzdevumos paredzēts iegūt 20 punktus, kas ir apmēram 20 % no visa darba punktu kopsummas.

Uzdevumu izpildei atvēlētas 20 minūtes.

Valodas kompetences pārbaudes uzdevumos 8 – 10 % uzdevumu saturiski saistīti ar teikumu.
 
Izglītības standartā paredzētais sasniedzamais rezultāts
Portālā pieejamie materiāli
Saskata vārdu, sintaktisko konstrukciju un pieturzīmju nozīmi teksta uztverē un izveidē.
UZDEVUMI
4. – 5. Salikts sakārtots teikums un vienkāršs paplašināts teikums ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem.
6. Saiklis "un" teikumā.
11., 12. Vārds “kā” teikumā.
Izprot teikuma virslocekļu un palīglocekļu nozīmi teikuma veidošanā.
UZDEVUMI
4. – 5. Salikts sakārtots teikums un vienkāršs paplašināts teikums ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem.
7. Salikts sakārtots teikums.
8. - 10. Salikts pakārtots teikums.
Veido vienkāršus, saliktus sakārtotus un saliktus pakārtotus teikumus, ievērojot interpunkcijas normas (teikuma daļas, vienlīdzīgi teikuma locekļi, uzruna, tiešā runa).
UZDEVUMI
1. – 3. Vienlīdzīgi teikuma locekļi.
7. Salikts sakārtots teikums.
8. - 10. Salikts pakārtots teikums.
13., 14. Uzruna.
15. Tiešā runa.
Nosaka vārdu piederību vārdšķirai pēc to gramatiskajām pazīmēm.
UZDEVUMI
9. Salikts pakārtots teikums.
 
 
Atsauce:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off
http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/programmas/6/latv6.pdf