Lasīšana prasmes pārbaude latviešu valodas valsts ieskaitē
Ieskaitē 20% no darba veido lasīšanas prasmes pārbaude.
Ieskaites programmā paredzēti 11 lasīšanas uzdevumi, kuros kopsummā var iegūt 20 punktus, tā ir apmēram 1/5 no visa darba.
Lasīšanas uzdevumu veikšanai atvēlētas 25 minūtes.
Uzdevumu veidi:
* atbilžu izvēles uzdevums;
* īso atbilžu uzdevums;
* kļūdu labošanas uzdevums;
* tukšo vietu aizpildīšanas uzdevums.
 
Izglītības standartā paredzētais sasniedzamais rezultāts
Portālā pieejamie materiāli
Vērtē tekstā ietverto informāciju (jauna/zināma, svarīga/mazsvarīga) un izmanto to savā darbībā.
UZDEVUMI
1. Apgalvojuma atbilstība tekstam.
2. Darbojošās personas.
3. Frazeoloģismi tekstā.
 
 
Atsauce:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off
http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/programmas/6/latv6.pdf