Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satversmes sapulce Likuma par Satversmes sapulces vēlēšanām vērtējums, vēlēšanu rezultāti, J. Čakstes personības nozīme.
2. Latvijas Republikas Satversme Latvijas Republikas Satversmes nozīme, Latvijas Tautas padomes Politiskās platformas principi Satversmē, Valsts prezidenta institūta noteikšana, problēmas ar Satversmes 2.daļu - pilsoņu pamattiesību jautājumiem.
3. Latvijas Republikas simboli Satversmes sapulces pieņemtie likumi par Latvijas Republikas simboliem: himnu, karogu, ģerboni; to izcelsmes vēsture, simbolika.
4. Agrārā reforma Pirmā pasaules kara sekas Latvijas tautsaimniecībā, zemes īpašnieki līdz Agrārajai reformai, Agrārās reformas būtība, tās seku izvērtējums.
5. Latvijas Republikas starptautiskās attiecības - sākums Atskats Latvijas Republikas dibināšanā, LR starptautisko attiecību veidošanas sākums: Latvijas un Antantes valstu attiecības, Latvijas un Vācijas attiecības Brīvības cīņu laikā. Z.A.Meierovica loma.
6. Latvijas Republikas atzīšana de iure Antantes valstu nostāja; Latvijas delegācijas centieni Parīzes Miera konferencē; valstu nostāja pret Latviju 1920. gadā; Miera līgums ar Padomju Krieviju; Z.A.Meierovica loma; Latvijas Republikas atzīšana de iure.
7. Latvijas Republikas demokrātiskās valdības Demokrātijas principi Latvijas Republikas politikā: varas dalījums Latvijā; partiju raksturojums, ietekmīgākās partijas un to personības; partiju ietekme uz Saeimas darbu.
8. Latvijas Republikas prezidenti Demokrātiskās Latvijas Republikas prezidenti - personības, darbība, nozīme: J.Čakste; G.Zemgals; A.Kviesis.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nosaki personības raksturojumu saistībā ar Satversmes sapulci 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Precīza formulējuma izvēle un zināšanu nostiprināšana.
2. Sakārto notikumus hronoloģiskā secībā 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nostiprina zināšanas par procesiem, nostiprina notikumu secības izpratni.
3. Analizē avotu par Satversmes sapulces vēlēšanu likumu 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē prasmi analizēt rakstīto avotu, saistīt tā informāciju ar savām zināšanām, analizēt formulējumus.
4. Atbildi jautājumu par Satversmes sapulces vēlēšanām 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zināšanu nostiprināšana.
5. Papildini tekstu par Satversmes sapulci 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Sekmē prasmi veikt faktu atlasi saiknē ar zināšanām.
6. Izvēlies attēlam atbilstošo raksturojumu 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pilnveido prasmi analizēt vizuālo avotu, veikt formulējumu izvērtēšanu un atlasi.
7. Analizē Satversmes tekstu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zināšanu nostiprināšana, sekmē prasmi analizēt avota tekstu.
8. Nosaki Latvijas ģerboņa raksturojums 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Sekmē prasmi analizēt apgalvojumus, saistot to faktus ar zināšanām.
9. Izvēlies pareizo LR simbola aprakstu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zināšanu nostiprināšana, loģisku spriedumu sekmēšana.
10. Nosaki Latvijas ģerboņa raksturojumu un simboliku 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Nostiprina zināšanas par LR ģerboņa simboliku, sekmē vizuālo atmiņu, vēsturiskuma izpratni.
11. Analizē avota tekstu par Agrāro reformu 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pilnveido prasmi analizēt tekstu, atlasīt pareizo informāciju, nostiprina zināšanas.
12. Savieto aprakstus par Agrārās reformas procesiem ar jēdzieniem 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē prasmi iedziļināties formulējumos, veikt to atlasi, nostiprina zināšanas.
13. Analizē avotus par Agrāro reformu 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Attīsta prasmi vērtēt dažāda veida avotus, salāgot to informāciju, noteikt cēloņsakarības.
14. Analizē naudaszīmes sniegto informāciju 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē prasmi rūpīgi analizēt norādes attēlā, veicina zināšanu sasaisti ar vizuālo informāciju.
15. Nosaki personības lomu starptautiskajās attiecībās 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Attīsta vizuālo atmiņu, nostiprina zināšanas, pilnveido jēdzienu lietojuma prasmes.
16. Savieto starptautisko attiecību raksturojumu ar tam atbilstošo jēdzienu 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pilnveido prasmes noteikt precīzu formulējumu, papildina izpratni par starptautisko attiecību neviennozīmīgumu.
17. Analizē dokumentu par Latvijas starptautiskajām attiecībām 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnveido jēdzienu apguvi un lietojumu, nostiprina zināšanas, sekmē loģisko domāšanu.
18. Veido notikumu hronoloģiju par Latvijas starptautisko atzīšanu 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Nostiprina notikumu hronoloģijas pārzināšanu, procesu pēctecības izpratni.
19. Raksturo personības lomu Latvijas starptautiskā atzīšanā 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina vizuālo atmiņu, padziļina zināšanas par vēstures personību ietekmi uz procesiem.
20. Papildini tekstu par Latvijas starptautisko atzīšanu 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Zināšanu nostiprināšana, valodas lietojuma un jēdzienu izvēles prasmju pilnveide.
21. Atbildi jautājumus par varām Latvijas Republikā 2. izziņas līmenis zema 2 p. Zināšanu nostiprināšana.
22. Analizē vēlēšanu plakātu 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē prasmi nolasīt vizuālo informāciju, uztvert, skaidrot simbolus, papildina zināšanas.
23. Analizē politisko karikatūru 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnveido prasmi saskatīt un vērtēt politiskās karikatūras informāciju, papildina zināšanas.
24. Izvēlies Valsts prezidenta raksturojumu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zināšanu nostiprināšana, uzmanības sekmēšana.
25. Nosaki attēlā redzamā prezidenta raksturojumu 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Pilnveido vizuālo atmiņu, teksta uztveres, analīzes iemaņas, nostiprina zināšanas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Demokrātijas nostiprināšana Latvijas Republikā 00:00:00 vidēja 19 p. Testā apkopoti uzdevumi, kas ļauj nostiprināt zināšanas par demokrātijas kritērijiem un ieviešanas procesu LR, sekmē vizuālo atmiņu, pilnveido prasmi analizēt avotus, izvērtēt spriedumus, saistot tos ar zināšanām.
2. Satversmes sapulces lēmumi un nozīme 00:00:00 vidēja 14 p. Testā apkopoti uzdevumi, kas ļauj nostiprināt zināšanas un izpratni par demokrātiskas politikas lomu: Satversmes sapulces darbību, partiju un personību nozīmi; sekmē jēdzienu izpratni un lietojumu, veicina prasmi analizēt tekstus, spriedumus.
3. Latvijas Republikas demokrātiskās valdības darbs 00:00:00 vidēja 8 p. Testā apkopoti uzdevumi par LR demokrātijas perioda procesiem, tie papildina un nostiprina izpratni par politikas neviennozīmīgumu, pilnveido prasmi analizēt vizuālos avotus, prasmi vērtēt un atlasīt spriedumus, nostiprina zināšanas.
4. Simbolika un Latvijas Republikas prezidenti 00:00:00 vidēja 13 p. Testā apkopoti uzdevumi par Latvijas valsts simboliem un LR prezidentiem; uzdevumi nostiprina un papildina zināšanas par prezidenta lomu un nozīmi LR; uzdevumi sekmē prasmi analizēt vizuālos avotus, nostiprina zināšanas un izpratni par simbolikas vēsturisko izcelsmi, kopsakarībām, nozīmi.
5. Latvijas Republika: demokrātijas posms 00:00:00 vidēja 21 p. Testā apkopoti tēmas uzdevumi, kas nostiprina un papildina zināšanas par LR demokrātijas perioda procesiem, to nozīmi un ietekmi, nostiprina vizuālo atmiņu, jēdzienu lietojuma prasmes, pilnveido prasmi analizēt gan vizuālos, gan rakstītos avotus.