Noslēguma testi vēsturē

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Reformācijas cēloņi, priekšreformācija Katoļu baznīcas ietekme Eiropā; neapmierinātības iemesli; humānisti pirms reformācijas. Vācu zemju raksturojums.
2. Reformācijas gaita un protestantisms M. Lutera loma, reformācijas sākums, izpausmes vācu zemēs; protestantisma novirzieni - kalvinisms, anglikāņu baznīca. Ticības miers.
3. Pretreformācija, tās sekas Reliģijas loma sabiedrībā, katoļu baznīcas pasākumi varas nostiprināšanai: inkvizīcija, jezuītu ordenis, Trientas koncils un tā lēmumi. Trīsdesmitgadu karš.
4. Reformācija Livonijā Reformācijas pretenzijas baznīcai, reformācijas aizsācēji, atbalstītāji un to protesti; ticības brīvības noteikšana.
5. Reformācijas aizsāktās pārmaiņas Reformācijas izplatība; pirmā latviešu luterāņu draudze; rakstītās latviešu valodas attīstības sākums: vārdnīca, sprediķu grāmata, Bībeles tulkojums.
6. Rīga renesanses un reformācijas laikmetā Pilsētas bibliotēkas izveide; Rīgas humānisti, B.Plīnija nozīme; pirmā grāmatspiestuve.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaidro jaunajiem laikiem raksturīgus jēdzienus 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārbauda, nostiprina jēdzienu zināšanas, sekmē kritisko domāšanu.
2. Nosaki jauno laiku izpausmes attēlā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē attēla analīzes prasmi, nostiprina izpratni.
3. Skaidro ar reliģiju saistītus jēdzienus 1. izziņas līmenis zema 2p. Pārbauda, nostiprina jēdzienu zināšanas.
4. Raksturo humānistu lomu reformācijā 3. izziņas līmenis augsta 9p. Sekmē prasmi izvēlēties atbilstošos jēdzienus, tekstpratību, kritisko domāšanu.
5. Grupē un nosaki attēlā jēdzienus 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina jēdzienu saikni ar laikmetu, ar vizuālo vēstures avotu.
6. Atbildi jautājumus par tekstu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē izpratni par informācijas plūsmas nozīmi.
7. Papildini tēzes - iebildumus baznīcai 3. izziņas līmenis augsta 4p. Sekmē kritisko domāšanu, prasmi veidot formulējumus.
8. Izvērtē attēla informāciju 3. izziņas līmenis augsta 4p. Pilnveido prasmi analizēt vizuālo informāciju, simbolus, saistot ar zināšanām.
9. Pēti vēstures avotus, raksturo Lutera darbību 3. izziņas līmenis augsta 5p. Pilnveido lasītprasmi, kritisko domāšanu, kompleksu zināšanu un prasmju lietojumu.
10. Nosaki cēloņus un sekas 3. izziņas līmenis augsta 4p. Zināšanas, izpratne par vēstures notikumiem, procesiem, to cēloņsakarībām.
11. Nosaki pareizo atbildi par reformāciju 2. izziņas līmenis augsta 4p. Nostiprina izpratni, zināšanas par reformācijas gaitu.
12. Nosaki protestantisma izplatību 1. izziņas līmenis zema 2p. Pārbauda, nostiprina zināšanas.
13. Atbildi jautājumus par reformācijas sekām 1. izziņas līmenis zema 3p. Pārbauda, nostiprina zināšanas, izpratni par tēmu.
14. Pēti vēstures avotu par skolu 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu, pilnveido izpratni.
15. Papildini tekstu par jezuītiem 3. izziņas līmenis augsta 8p. Papildina zināšanas, izpratni par ordeņa darbību.
16. Papildini tekstu par Trientas koncilu 3. izziņas līmenis augsta 10p. Papildina zināšanas, cēloņsakarību izpratni.
17. Nosaki atbilstošo attēlu 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Pilnveido prasmi analizēt vizuālo avotu, noteikt būtiskās pazīmes. Papildina zināšanas mākslā.
18. Pēti vēstures avotu par karu 3. izziņas līmenis augsta 3p. Sekmē lasītprasmi, papildina izpratni, zināšanas; sekmē morālo vērtību apzināšanos.
19. Papildini tekstu par Livoniju 3. izziņas līmenis augsta 6p. Papildina, pārbauda, nostiprina zināšanas, valodas lietojumu.
20. Analizē avota tekstu 3. izziņas līmenis augsta 3p. Pilnveido lasītprasmi, prasmi pielietot zināšanas.
21. Raksturo jauno laiku personību 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pārbauda, nostiprina zināšanas un izpratni.
22. Saisti attēlu ar tekstu 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Sekmē attēla analīzes prasmi, kopsakarību veidošanu.
23. Analizē vēstures avotus par reformāciju 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildina, nostiprina zināšanas.
24. Nosaki reformācijas sekmētās pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nostiprina, pārbauda izpratni par kopsakarībām.
25. Raksturo reformācijas radītās pārmaiņas latviešiem 3. izziņas līmenis augsta 3p. Pārbauda, papildina zināšanas, sekmē lasītprasmi.
26. Pēti vēsturnieka secinājumus 3. izziņas līmenis augsta 2p. Pilnveido lasītprasmi, papildina, nostiprina zināšanas.
27. Raksturo pirmo bibliotēku 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Pārbauda, nostiprina zināšanas, lasītprasmi.
28. Analizē Plīnija tekstu par Rīgu 3. izziņas līmenis augsta 3p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.
29. Raksturo Rīgas humānistus 3. izziņas līmenis augsta 3p. Nostiprina zināšanas par personību devumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atbildi jautājumu par izmaiņām Citi zema 1p. Nostiprina izpratni par jauno laiku procesiem Livonijā.
2. Papildini tekstu par reformācijas cēloņiem Citi vidēja 10p. Nostiprina prasmi formulēt, izpratni par vēstures procesu kopsakarībām.
3. Papildini tekstu par jaunajiem laikiem Citi augsta 6p. Sekmē lasītprasmi, nostiprina zināšanas, izpratni.
4. Grupē procesus Citi vidēja 4p. Pārbauda, nostiprina zināšanas, izpratni par procesiem.
5. Pēti informāciju attēlā Citi vidēja 1p. Pilnveido attēla analīzes prasmi, papildina zināšanas.
6. Pēti renesanses laika attēlu Citi augsta 2p. Sekmē attēla analīzes prasmi, nostiprina zināšanas.
7. Pēti informācijas avotu Citi zema 2p. Sekmē lasītprasmi, nostiprina zināšanas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reformācijas cēloņi 00:25:00 vidēja 27p. Humānisma radītās pārmaiņas sabiedrībā, Jauno laiku procesi; protesti pret katoļu baznīcu pirms reformācijas - priekšreformācija.
2. Reformācijas norise, sekas 00:25:00 vidēja 31p. Grāmatu iespiešanas loma; Lutera darbība, ideju izplatība, nozīme Eiropā; reformatori un to izveidotās konfesijas.
3. Pretreformācija, tās sekas 00:25:00 vidēja 33p. Baznīcas veiktie pasākumi; jezuītu ordenis, tā loma; Trientas koncils, tā lēmumi; pasākumu iznākums.
4. Reformācija Livonijā, tās nozīme 00:20:00 vidēja 25p. Reformācijas ideju izplatītāji; reformācijas procesi, to radītās pārmaiņas sabiedrībā, t.sk. latviešu tautai.
5. Rīga renesanses un reformācijas laikmetā 00:20:00 vidēja 20p. Humānisms Rīgā - humānistu darbība, nozīme; pirmā bibliotēka; politisko norišu konteksts.
6. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:40:00 vidēja 68p.