Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Informācija visapkārt Vārda "informācija" nozīmes noskaidrošana. Darbs ar vārdnīcu. Daudznozīmīgu vārdu šķirkļa uzbūve. Pamatnozīmes un atvasināto nozīmju lietojums teikumā. Teksta (fragmentu) nolūka saskatīšana. Sava viedokļa formulēšana.
2. Informācija un dezinformācija Vārda "dezinformācija" nozīmes noskaidrošana. Informācijas kvalitātes kritēriju izvērtēšana. Sava viedokļa formulēšana.
3. Informācijas apstrāde Informācijas apstrāde: 3 pieraksta veidi (domu karte, tabula, konspekts). Starppriekšmetu saikne: literatūra TĒMA 6.2 "Fantāzija" (literāro pasaku autors Imants Ziedonis).
4. Mutvārdu runa par izvēlēto tematu Gatavošanās posmi mutvārdu runai.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Informācijas novērtēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ziņas patiesuma novērtēšana.
2. Komunikācija 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka pēc attēla, kā veidojas saziņa konkrētajā situācijā - veiksmīgi vai neveiksmīgi. Ievada uzdevums saziņas un runas veidošanai.
3. Negatīva komunikācija 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka pēc attēla, kā veidojas saziņa konkrētajā situācijā - veiksmīgi vai neveiksmīgi. Ievada uzdevums saziņas un runas veidošanai.
4. Sinonīmi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Lieto sinonīmus, prot noteikt to nozīmi, izmanto tos atbilstoši saziņas situācijai un mērķim.
5. Vārdšķiras 1. izziņas līmenis zema 3 p. Atšķir lietvārdus no darbības vārdiem, prot tos sagrupēt.
6. Formāla un neformāla saziņa 1. izziņas līmenis zema 4 p. Nosaka formālas un neformālas saziņas līdzekļus.
7. Saziņas situācija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka formālas un neformālas saziņas līdzekļus.
8. Teksta virsraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka teksta virsrakstu pēc teksta satura.
9. Laikrakstu nosaukumu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salikto nosaukumu pareizrakstība. Laikrakstu nosaukumu pareizrakstība.
10. Teksta galvenā doma 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Nosaka teksta galveno domu.
11. Runas vērtēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Mērķtiecīgi plāno un veido saturīgu, loģisku mutvārdu runu. Vērtē runas saturu.
12. Informācijas izvērtēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka informācijas patiesumu, pamato savu izvēli.
13. Informācijas ieguve 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Informācijas avotu izvēle atbilstoši dotajam tematam. Vārda "avots" nozīme. Starppriekšmetu saikne: literatūra TĒMA 6.2 "Fantāzija" (literāro pasaku autors Imants Ziedonis).
14. Runas vingrinājumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot skaidras un precīzas pareizrunas nepieciešamību publiskas runas laikā. Saskata vingrinājumā attīstāmās skaņas.
15. Runas veids 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Runas veida noteikšana runas fragmentam. Informatīvas un svētku runas atšķiršana.
16. Emocionāli ekspresīva leksika 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka ekspresīvo leksiku un atšķir no neitrālas. Paplašina vārdu krājumu, prot lietot emocionālas nokrāsas vārdus atbilstoši saziņas situācijai.
17. Uzruna 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Atdala ar komatu uzrunu un salikta teikuma daļas. Salikta teikuma uzbūvi, atpazīst uzrunu no citām teikuma daļām.
18. Skaitļa vārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atzīmē pareizo uzrakstīto pamata un kārtas skaitļa vārdu. Zina skaitļa vārdu pareizrakstību.
19. Skaitļa vārda lietojums teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skaitļa vārdu saskatīšana teikumā, skaitļa vārda piederības grupas noteikšana. Skaitļa vārda pareizrakstības novērtēšana.
20. Informācijas avots, informācijas ieguve un izmantošana 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Detalizētas informācijas saklausīšana video materiālā. Apgalvojuma patiesuma noteikšana atbilstoši redzētajam un dzirdētajam. Avota ticamības novērtēšana. Viedokļa izteikšana par iegūtās informācijas mērķtiecīgu izmantošanu.
21. Frazeoloģismi 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Par cilvēku spriež pēc viņa valodas: izglītotam cilvēkam ir plašs vārdu krājums un piemīt prasme vārdus iekļaut teikumos saistītā tekstā un pareizi uzrakstīt. (V.Li.2.)
22. Svešvārdi tekstā 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Par cilvēku spriež pēc viņa valodas: izglītotam cilvēkam ir plašs vārdu krājums un piemīt prasme vārdus iekļaut teikumos saistītā tekstā un pareizi uzrakstīt. (V.Li.2.)
23. Salikts teikums 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Atdala ar komatu uzrunu un salikta teikuma daļas. Salikta teikuma uzbūvi, atpazīst uzrunu no citām teikuma daļām.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašvārdu pareizrakstība I (2020) Citi vidēja 1 p. Īpašvārdu un sugas vārdu atšķiršana. Īpašvārdu sākumburts
2. Laikrakstu nosaukumu pareizrakstība Citi vidēja 1 p. Grāmatu, gleznu, laikrakstu un žurnālu nosaukumi (lielie sākumburti, pēdiņu lietojums)
3. Salikto nosaukumu rakstība (2020) Citi vidēja 2 p. Valstu, ģeogrāfisko nosaukumu un starptautisko organizāciju nosaukumu rakstība
4. Diagn. darbs. Īpašvārdu un sugas vārdu pareizrakstība (2019) Citi vidēja 2 p. Saskata vārdu, sintaktisko konstrukciju un pieturzīmju nozīmi teksta uztverē un izveidē. Raksta vārdus atbilstoši pareizrunas un pareizrakstības normām, nosaka vārdu piederību vārdšķirai. Vietvārdu un to iemītnieku nosaukumu pareizrakstība.
5. Informācija afišā (2017) Citi vidēja 1 p. Apgalvojuma pareizības noteikšana atbilstoši afišā atrodamajai informācijai.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Antonīmi Citi zema 1 p. Zina dažādu vārdu antonīmus, prot lietot savā runā atbilstoši saziņas situācijai un mērķim.
2. Īpašvārdu un salikto nosaukumu pareizrakstība Citi vidēja 1 p. Grāmatu, gleznu, laikrakstu un žurnālu nosaukumi (lielie sākumburti, pēdiņu lietojums)
3. Skaitļa vārda pieraksts ar cipariem un burtiem Citi vidēja 2 p. Skaitļa vārdu pieraksts ar cipariem un burtiem. Prot pareizi rakstīt pamata un kārtas skaitļa vārdus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Informācijas daudzvediība un izpratne 00:40:00 vidēja 9 p. Izvēloties sev vajadzīgo informāciju, ir jāprot nošķirt nepieciešamais no liekā, svarīgais no mazsvarīgā. Ir būtiski zināt, kā izvēlēties objektīvu un sev nozīmīgu informāciju. (V.Li.1.)
2. Saziņas situācijas 00:30:00 vidēja 6 p. Veikli un ar izpratni lasa informatīvu tekstu, novērtē tā ticamību. Atrod informatīvā tekstā vārdus un frāzes; nosaka teksta galveno domu un tajā paustās idejas.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Informācijas izmantošana 00:40:00 vidēja 12 p. Veikli un ar izpratni lasa informatīvu tekstu, novērtē tā ticamību. Atrod informatīvā tekstā vārdus un frāzes; nosaka teksta galveno domu un tajā paustās idejas; formulē viedokli par izlasītā teksta noderīgumu un turpmākajām izmantošanas iespējām.