Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Informācija visapkārt Vārda "informācija" nozīmes noskaidrošana. Darbs ar vārdnīcu. Daudznozīmīgu vārdu šķirkļa uzbūve. Pamatnozīmes un atvasināto nozīmju lietojums teikumā. Teksta (fragmentu) nolūka saskatīšana. Sava viedokļa formulēšana.
2. Informācija un dezinformācija Vārda "dezinformācija" nozīmes noskaidrošana. Informācijas kvalitātes kritēriju izvērtēšana. Sava viedokļa formulēšana.
3. Informācijas apstrāde Informācijas apstrāde: 3 pieraksta veidi (domu karte, tabula, konspekts). Starppriekšmetu saikne: literatūra TĒMA 6.2 "Fantāzija" (literāro pasaku autors Imants Ziedonis).
4. Mutvārdu runa par izvēlēto tematu Gatavošanās posmi mutvārdu runai.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Informācijas novērtēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ziņas patiesuma novērtēšana.
2. Komunikācija 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka pēc attēla, kā veidojas saziņa konkrētajā situācijā - veiksmīgi vai neveiksmīgi. Ievada uzdevums saziņas un runas veidošanai.
3. Negatīva komunikācija 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka pēc attēla, kā veidojas saziņa konkrētajā situācijā - veiksmīgi vai neveiksmīgi. Ievada uzdevums saziņas un runas veidošanai.
4. Sinonīmi 1. izziņas līmenis zema 1p. Lieto sinonīmus, prot noteikt to nozīmi, izmanto tos atbilstoši saziņas situācijai un mērķim.
5. Vārdšķiras 1. izziņas līmenis zema 3p. Atšķir lietvārdus no darbības vārdiem, prot tos sagrupēt.
6. Formāla un neformāla saziņa 1. izziņas līmenis zema 4p. Nosaka formālas un neformālas saziņas līdzekļus.
7. Saziņas situācija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka formālas un neformālas saziņas līdzekļus.
8. Teksta virsraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka teksta virsrakstu pēc teksta satura.
9. Laikrakstu nosaukumu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salikto nosaukumu pareizrakstība. Laikrakstu nosaukumu pareizrakstība.
10. Teksta galvenā doma 3. izziņas līmenis augsta 1p. Nosaka teksta galveno domu.
11. Runas vērtēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Mērķtiecīgi plāno un veido saturīgu, loģisku mutvārdu runu. Vērtē runas saturu.
12. Informācijas izvērtēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka informācijas patiesumu, pamato savu izvēli.
13. Informācijas ieguve 2. izziņas līmenis augsta 4p. Informācijas avotu izvēle atbilstoši dotajam tematam. Vārda "avots" nozīme. Starppriekšmetu saikne: literatūra TĒMA 6.2 "Fantāzija" (literāro pasaku autors Imants Ziedonis).
14. Runas vingrinājumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izprot skaidras un precīzas pareizrunas nepieciešamību publiskas runas laikā. Saskata vingrinājumā attīstāmās skaņas.
15. Runas veids 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Runas veida noteikšana runas fragmentam. Informatīvas un svētku runas atšķiršana.
16. Emocionāli ekspresīva leksika 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaka ekspresīvo leksiku un atšķir no neitrālas. Paplašina vārdu krājumu, prot lietot emocionālas nokrāsas vārdus atbilstoši saziņas situācijai.
17. Uzruna 3. izziņas līmenis augsta 1p. Atdala ar komatu uzrunu un salikta teikuma daļas. Salikta teikuma uzbūvi, atpazīst uzrunu no citām teikuma daļām.
18. Skaitļa vārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atzīmē pareizo uzrakstīto pamata un kārtas skaitļa vārdu. Zina skaitļa vārdu pareizrakstību.
19. Skaitļa vārda lietojums teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaitļa vārdu saskatīšana teikumā, skaitļa vārda piederības grupas noteikšana. Skaitļa vārda pareizrakstības novērtēšana.
20. Informācijas avots, informācijas ieguve un izmantošana 3. izziņas līmenis augsta 4p. Detalizētas informācijas saklausīšana video materiālā. Apgalvojuma patiesuma noteikšana atbilstoši redzētajam un dzirdētajam. Avota ticamības novērtēšana. Viedokļa izteikšana par iegūtās informācijas mērķtiecīgu izmantošanu.
21. Frazeoloģismi 3. izziņas līmenis augsta 1p. Par cilvēku spriež pēc viņa valodas: izglītotam cilvēkam ir plašs vārdu krājums un piemīt prasme vārdus iekļaut teikumos saistītā tekstā un pareizi uzrakstīt. (V.Li.2.)
22. Svešvārdi tekstā 3. izziņas līmenis augsta 3p. Par cilvēku spriež pēc viņa valodas: izglītotam cilvēkam ir plašs vārdu krājums un piemīt prasme vārdus iekļaut teikumos saistītā tekstā un pareizi uzrakstīt. (V.Li.2.)
23. Salikts teikums 3. izziņas līmenis augsta 3p. Atdala ar komatu uzrunu un salikta teikuma daļas. Salikta teikuma uzbūvi, atpazīst uzrunu no citām teikuma daļām.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašvārdu pareizrakstība I (2020) Citi vidēja 1p. Īpašvārdu un sugas vārdu atšķiršana. Īpašvārdu sākumburts
2. Laikrakstu nosaukumu pareizrakstība Citi vidēja 1p. Grāmatu, gleznu, laikrakstu un žurnālu nosaukumi (lielie sākumburti, pēdiņu lietojums)
3. Salikto nosaukumu rakstība (2020) Citi vidēja 2p. Valstu, ģeogrāfisko nosaukumu un starptautisko organizāciju nosaukumu rakstība
4. Diagn. darbs. Īpašvārdu un sugas vārdu pareizrakstība (2019) Citi vidēja 2p. Saskata vārdu, sintaktisko konstrukciju un pieturzīmju nozīmi teksta uztverē un izveidē. Raksta vārdus atbilstoši pareizrunas un pareizrakstības normām, nosaka vārdu piederību vārdšķirai. Vietvārdu un to iemītnieku nosaukumu pareizrakstība.
5. Informācija afišā (2017) Citi vidēja 1p. Apgalvojuma pareizības noteikšana atbilstoši afišā atrodamajai informācijai.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Antonīmi Citi zema 1p. Zina dažādu vārdu antonīmus, prot lietot savā runā atbilstoši saziņas situācijai un mērķim.
2. Īpašvārdu un salikto nosaukumu pareizrakstība Citi vidēja 1p. Grāmatu, gleznu, laikrakstu un žurnālu nosaukumi (lielie sākumburti, pēdiņu lietojums)
3. Skaitļa vārda pieraksts ar cipariem un burtiem Citi vidēja 2p. Skaitļa vārdu pieraksts ar cipariem un burtiem. Prot pareizi rakstīt pamata un kārtas skaitļa vārdus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Informācijas daudzvediība un izpratne 00:40:00 vidēja 9p. Izvēloties sev vajadzīgo informāciju, ir jāprot nošķirt nepieciešamais no liekā, svarīgais no mazsvarīgā. Ir būtiski zināt, kā izvēlēties objektīvu un sev nozīmīgu informāciju. (V.Li.1.)
2. Saziņas situācijas 00:30:00 vidēja 6p. Veikli un ar izpratni lasa informatīvu tekstu, novērtē tā ticamību. Atrod informatīvā tekstā vārdus un frāzes; nosaka teksta galveno domu un tajā paustās idejas.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Informācijas izmantošana 00:40:00 vidēja 12p. Veikli un ar izpratni lasa informatīvu tekstu, novērtē tā ticamību. Atrod informatīvā tekstā vārdus un frāzes; nosaka teksta galveno domu un tajā paustās idejas; formulē viedokli par izlasītā teksta noderīgumu un turpmākajām izmantošanas iespējām.