STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Likumi un normatīvo aktu hierarhija Teorijas tēmā sniegts izmantoto jēdzienu skaidrojums un normatīvo tiesību aktu hierarhija.
2. Civillikums, Krimināllikums, Administratīvās atbildības likums Teorijas tēmā ietverts būtiskākais par Civillikumu, Administratīvās atbildības likumu un krimināllikumu.
3. Darba likums, Autortiesību likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums Teorijas izklāsts par svarīgāko, ko paredz Darba likums un Autortiesību likums.
4. Juridiskie procesi – kā tajos sevi aizstāvēt Izglītojamajam ir izpratne par juridiskajiem procesiem, to gaitu.
5. Starptautiskie akti, kuri garantē cilvēktiesības Teorijas tēma par starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, kuri garantē cilvēktiesības.
6. Organizācijas, kuras uzrauga cilvēktiesību ievērošanu Izglītojamais zina, ko dara LR tiesībsarga birojs un Starptautiskā Krimināltiesa, Ombuds u.c.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Likumu un normatīvo aktu hierarhija I 1. izziņas līmenis zema 3 p. Pareizās vietās jāievelk pareizais vārds. Izglītojamais izprot likumu izkārtojumu hierarhijā, zina Satversmes tiesas funkcijas pārraudzīt likumus.
2. Autortiesības I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pārzina autortiesību subjektus, spēj reālajā situācijā pielietot savas zināšanas.
3. Likumu hierarhija 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamais pārzina likumu hierarhiju, orientējas likumu pakāpēs, kā tie pakārtoti cits citam.
4. Jēdzieni 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izglītojamais izprot teorijā lietotos jēdzienus, spēj izveidot no tiem atbilstošu definējumu.
5. Darba likums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izglītojamais pārzina darba likumā noteikto, spēj savas zināšanas pielietot.
6. Cilvēktiesību jomas I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamais orientējās cilvēktiesību jomās, pārzina kurās situācijās tās tiek pārkāptas.
7. Tiesību procesi un procedūras 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pārzina normatīvo tiesību aktu veidus. Spēj izveidot definīciju, ievietojot iztrūkstošo vārdu.
8. Likumu un normatīvo aktu hierarhija II 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Izglītojamais izprot likumu izkārtojumu hierarhijā, zina Satversmes tiesas funkcijas pārraudzīt likumus.
9. Cilvēktiesību pārkāpumi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izglītojamais prot atšķirt cilvēktiesību pārkāpumu no ikdienišķiem sadzīves konfliktiem un administratīvajiem pārkāpumiem.
10. Pienākumi un tiesības 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina pienākumus un tiesības- vispārējās cilvēktiesības, bērnu tiesības un pienākumus, izprot atšķirību starp bērna un pieaugušā pienākumiem un tiesībām.
11. Krimināllikums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izglītojamais zina, par kādiem pārkāpumiem iestājas kriminālatbildība, apzinās agrīno sodāmības vecumu.
12. Cilvēktiesību jomas II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamais orientējās cilvēktiesību jomās, pārzina kurās situācijās tās tiek pārkāptas.
13. Bērnu tiesību pārkāpumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina bērnu tiesības, prot izvēlēties no reālā situācijā piedāvātajām.
14. Civillikuma četras daļas 3. izziņas līmenis vidēja 6 p. Izglītojamais pārzina Civillikuma 4 daļas, zina, par kādu tiesību aizsardzību ir katra no daļām. Spēj papildināt tekstu ar trūkstošajiem vārdiem, lai iegūtu korektu definīciju.
15. Likumi 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamais pārzina likumus, zina katra likuma kompetenci. Analizējot reālas dzīves situācijas spēj ieteikt likumu, kurš par konkrēto situāciju varētu sniegt atbildes.
16. Civillikuma nodaļas 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izglītojamais pārzina likumus, zina katra likuma kompetenci. Analizējot reālas dzīves situācijas spēj ieteikt likumu, kurš par konkrēto situāciju varētu sniegt atbildes.
17. Juridiskie procesi 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamais izprot teorijā apgūto par civilprocesu, kriminālprocesu un administratīvo procesu un spēj reālās dzīves situācijās identificēt katru no tiem.
18. Cilvēktiesības 3. izziņas līmenis vidēja 6 p. Izglītojamais zina cilvēktiesību subjektus un principus, kā tās tiek attiecinātas.
19. Bērnu tiesības 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ir izpratne par bērnu tiesībām, pienākumiem un vecāku un līdzcilvēku tiesībām.
20. Situācija ar cilvēktiesību pārkāpumiem 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Izglītojamais zina nodarījuma samērīgumu ar iespējamo sodu, spēj izvērtēt situācijas un attiecināt atbilstošo likumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Autortiesības II Citi zema 2 p. Pārzina autortiesību likumu, zina, uz ko attiecas, uz ko neattiecas autortiesības.
2. Definīcijas Citi vidēja 3 p. Izglītojamais orientējas likumos, kuri aizstāv cilvēka tiesības.
3. Cilvēktiesību dokumenti Citi vidēja 3 p. Ir izpratne par cilvēktiesību dokumentiem, to rašanās vēsturi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilvētiesības I 00:20:00 vidēja 14 p. Pārzin cilvēktiesības regulējošos normatīvos aktus, spēj analizēt situācijas, piemērot likuma normas katrai no tām.
2. Cilvēktiesības II 00:20:00 vidēja 22 p. Ir izpratne par cilvēktiesību jautājumus regulējošiem dokumentiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Likumi, kuri regulē cilvēktiesības 00:40:00 vidēja 37 p. Ir izpratne par cilvēktiesības regulējošiem dokumentiem, spēj pielāgot situācijai atbilstošu normatīvo aktu.