Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ražošanas resursi Teorija par ražošanas resursiem, to grupām. Katras grupas detalizēts apraksts.
2. Intelektuālais īpašums. Likumdošana Atspoguļotas tiesības uz intelektuālo īpašumu – autortiesības un rūpnieciskās īpašuma tiesības, kā arī informācija par likumiem, kuri to nodrošina.
3. Uzņēmējdarbības veidi Teorijas tēma, kurā izklāstīts kā nodibināt uzņēmumu, aplūkoti uzņēmējdarbības veidi.
4. Kā tiek organizēts ražošanas un tirdzniecības process Teorijas tēma par ražošanas procesu un mārketinga elementiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jēdzieni I 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzdevumā iekļauti tēmā"Kas ir ražošana?"izmantotie jēdzieni, kuru zināšana un izpratne nepieciešama, lai rastos priekšstats par ražošanu.
2. Samaksa par ražošanas resursu izmantošanu 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izglītojamais ir apguvis teorijas jautājumus un spēj atbildēt, kā sauc samaksu par katras no ražošanas resursu grupām izmantošanu.
3. Definīcijas par uzņēmējdarbību 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izglītojamais apguvis definīcijas, prot zināšanas pielietot, lai definīcijās ievietotu iztrūkstošo vārdu.
4. Rūpnieciskā īpašuma tiesības 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Rūpnieciskā īpašuma tiesības ietver zināšanas, kā var pasargāt autora radītas īpašuma tiesības uz preci, tās ārējo veidolu u.c.
5. Autortiesību likums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Uzdevumā iekļautas izvēles ko aizsargā autortiesību likums un ko neaizsargā autortiesību likums.
6. Aprites ekonomika I 3. izziņas līmenis augsta 3p. Izglītojamais aizpildot tekstu ar piedāvātajiem vārdiem veic izvēli, lai atspoguļotu aprites ekonomikas būtību.
7. Uzņēmējdarbība I 3. izziņas līmenis augsta 6p. Izglītojamais spēj izveidot loģiskus teikumus, kuri atspoguļo uzņēmējdarbības būtību.
8. Ražošanas resursu grupas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izglītojamais pārzina ražošanas resursu grupas, spēj sagrupēt ražošanas resursus atbilstošajās grupās.
9. Jēdzieni II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Terminus un jēdzienus nostiprinošs uzdevums.
10. Uzņēmējdarbības mērķi 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Izglītojamais zina uzņēmējdarbības mērķus, prot no konteksta izprast teikuma saturu, papildinot to ar trūkstošo informāciju.
11. Uzņēmējdarbību reglamentējošā likumdošana 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Lasa situācijas un zina, kurš likums atbilst katrai no situācijām. Spēj izvēlēties likumdošanas normu, kura nosaka kārtību kādā no pieminētajām sfērām.
12. Komercdarbības formas 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Analizējot situācijas prot noteikt piemērotāko komercdarbības formu. Zina, kāda katrā no komercdarbības formām ir darba organizācija, materiālā atbildība, peļņas sadale.
13. Komercdarbības riski un stimuli 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izglītojamais spēj kritiski izvērtēt komercdarbības stimulus un riskus.
14. Komercdarbības riski un stimuli – definīcijas 2. izziņas līmenis augsta 3p. Izglītojamais spēj kritiski izvērtēt komercdarbības stimulus un riskus.
15. Mārketinga 4 elementi 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Izglītojamais spēj kritiski izvērtēt komercdarbības stimulus un riskus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgalvojumi par uzņēmējdarbību Citi vidēja 1p. Izglītojamais teoriju apguvis un spēj pielietot apgūtos terminus. Teikumos vārdi jāievieto tā, lai teikums veidotos loģisks.
2. Aprites ekonomika II Citi vidēja 2p. Izglītojamais aizpildot tekstu ar piedāvātajiem vārdiem veic izvēli, lai atspoguļotu aprites ekonomikas būtību.
3. Uzņēmējdarbība II Citi vidēja 2p. Izglītojamais spēj izveidot loģiskus teikumus, kuri atspoguļo uzņēmējdarbības būtību.
4. Komercdarbības formas Citi vidēja 3p. Uzdevumā iekļauti jautājumi, kur izglītojamajam jāizvēlas atbilstošā komercdarbības forma, taču, lai to izdarītu, ir jāpārzina noteikumi par komercdarbības formām.
5. Ražošanas resursu grupas, samaksa par to izmantošanu Citi vidēja 4p. Izglītojamais pārzin ražošanas resursu grupas, spēj sagrupēt ražošanas resursus atbilstošajās grupās.
6. Komercdarbības formas un riski Citi vidēja 2p. Analizējot situācijas prot noteikt piemērotāko komercdarbības formu. Zina, kāda katrā no komercdarbības formām ir darba organizācija, materiālā atbildība, peļņas sadale.
7. Kādā secībā uzņēmējam plānot darbus? Citi vidēja 10p. Uzņēmumam, kurš plāno ražošanu, jāuzsāk darbs. Izglītojamajam jāsaliek darāmie darbi loģiskā secībā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Uzņēmējdarbības būtība 00:20:00 vidēja 15p. Ietvertas teorijas tēmas, jēdzienu skaidrojumi un nestandarta uzdevumi- situāciju analīze.
2. Uzņēmējdarbība I 00:20:00 vidēja 18p. Ietvertas teorijas tēmas, jēdzienu skaidrojumi un nestandarta uzdevumi- situāciju analīze.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Uzņēmējdarbība II 00:40:00 vidēja 34p. Ietvertas teorijas tēmas, jēdzienu skaidrojumi un nestandarta uzdevumi- situāciju analīze.