Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ražošanas resursi Teorija par ražošanas resursiem, to grupām. Katras grupas detalizēts apraksts.
2. Intelektuālais īpašums. Likumdošana Atspoguļotas tiesības uz intelektuālo īpašumu – autortiesības un rūpnieciskās īpašuma tiesības, kā arī informācija par likumiem, kuri to nodrošina.
3. Uzņēmējdarbības veidi Teorijas tēma, kurā izklāstīts kā nodibināt uzņēmumu, aplūkoti uzņēmējdarbības veidi.
4. Kā tiek organizēts ražošanas un tirdzniecības process Teorijas tēma par ražošanas procesu un mārketinga elementiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jēdzieni I 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzdevumā iekļauti tēmā"Kas ir ražošana?"izmantotie jēdzieni, kuru zināšana un izpratne nepieciešama, lai rastos priekšstats par ražošanu.
2. Samaksa par ražošanas resursu izmantošanu 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izglītojamais ir apguvis teorijas jautājumus un spēj atbildēt, kā sauc samaksu par katras no ražošanas resursu grupām izmantošanu.
3. Definīcijas par uzņēmējdarbību 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izglītojamais apguvis definīcijas, prot zināšanas pielietot, lai definīcijās ievietotu iztrūkstošo vārdu.
4. Rūpnieciskā īpašuma tiesības 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Rūpnieciskā īpašuma tiesības ietver zināšanas, kā var pasargāt autora radītas īpašuma tiesības uz preci, tās ārējo veidolu u.c.
5. Autortiesību likums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevumā iekļautas izvēles ko aizsargā autortiesību likums un ko neaizsargā autortiesību likums.
6. Aprites ekonomika I 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Izglītojamais aizpildot tekstu ar piedāvātajiem vārdiem veic izvēli, lai atspoguļotu aprites ekonomikas būtību.
7. Uzņēmējdarbība I 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Izglītojamais spēj izveidot loģiskus teikumus, kuri atspoguļo uzņēmējdarbības būtību.
8. Ražošanas resursu grupas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamais pārzina ražošanas resursu grupas, spēj sagrupēt ražošanas resursus atbilstošajās grupās.
9. Jēdzieni II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Terminus un jēdzienus nostiprinošs uzdevums.
10. Uzņēmējdarbības mērķi 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Izglītojamais zina uzņēmējdarbības mērķus, prot no konteksta izprast teikuma saturu, papildinot to ar trūkstošo informāciju.
11. Uzņēmējdarbību reglamentējošā likumdošana 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Lasa situācijas un zina, kurš likums atbilst katrai no situācijām. Spēj izvēlēties likumdošanas normu, kura nosaka kārtību kādā no pieminētajām sfērām.
12. Komercdarbības formas 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Analizējot situācijas prot noteikt piemērotāko komercdarbības formu. Zina, kāda katrā no komercdarbības formām ir darba organizācija, materiālā atbildība, peļņas sadale.
13. Komercdarbības riski un stimuli 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izglītojamais spēj kritiski izvērtēt komercdarbības stimulus un riskus.
14. Komercdarbības riski un stimuli – definīcijas 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Izglītojamais spēj kritiski izvērtēt komercdarbības stimulus un riskus.
15. Mārketinga 4 elementi 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamais spēj kritiski izvērtēt komercdarbības stimulus un riskus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgalvojumi par uzņēmējdarbību Citi vidēja 1 p. Izglītojamais teoriju apguvis un spēj pielietot apgūtos terminus. Teikumos vārdi jāievieto tā, lai teikums veidotos loģisks.
2. Aprites ekonomika II Citi vidēja 2 p. Izglītojamais aizpildot tekstu ar piedāvātajiem vārdiem veic izvēli, lai atspoguļotu aprites ekonomikas būtību.
3. Uzņēmējdarbība II Citi vidēja 2 p. Izglītojamais spēj izveidot loģiskus teikumus, kuri atspoguļo uzņēmējdarbības būtību.
4. Komercdarbības formas Citi vidēja 3 p. Uzdevumā iekļauti jautājumi, kur izglītojamajam jāizvēlas atbilstošā komercdarbības forma, taču, lai to izdarītu, ir jāpārzina noteikumi par komercdarbības formām.
5. Ražošanas resursu grupas, samaksa par to izmantošanu Citi vidēja 4 p. Izglītojamais pārzin ražošanas resursu grupas, spēj sagrupēt ražošanas resursus atbilstošajās grupās.
6. Komercdarbības formas un riski Citi vidēja 2 p. Analizējot situācijas prot noteikt piemērotāko komercdarbības formu. Zina, kāda katrā no komercdarbības formām ir darba organizācija, materiālā atbildība, peļņas sadale.
7. Kādā secībā uzņēmējam plānot darbus? Citi vidēja 10 p. Uzņēmumam, kurš plāno ražošanu, jāuzsāk darbs. Izglītojamajam jāsaliek darāmie darbi loģiskā secībā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Uzņēmējdarbības būtība 00:20:00 vidēja 15 p. Ietvertas teorijas tēmas, jēdzienu skaidrojumi un nestandarta uzdevumi- situāciju analīze.
2. Uzņēmējdarbība I 00:20:00 vidēja 18 p. Ietvertas teorijas tēmas, jēdzienu skaidrojumi un nestandarta uzdevumi- situāciju analīze.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Uzņēmējdarbība II 00:40:00 vidēja 34 p. Ietvertas teorijas tēmas, jēdzienu skaidrojumi un nestandarta uzdevumi- situāciju analīze.