Intelektuālais īpašums – cilvēka radošo spēju rezultātā radīti darbi: literatūras, mūzikas un mākslas darbi, datorprogrammas, kā arī izgudrojumi, uzņēmējdarbībā izmantoti vārdi, simboli, attēli un dizaina risinājumi.
Uzņēmējdarbība ir balstīta uz cilvēka prāta darbību, izgudrojumiem, jaunradi. Cilvēka radītie darbi pieder to izstrādātājam, un likums aizsargā īpašuma tiesības uz šiem darbiem.
Rūpnieciskā īpašuma tiesības, lai tās atzītu, ir jāiesūta noteiktas formas pieteikums Patentu Valdē. Tā noteiktā procedūrā reģistrē patentus, dizainparaugus, preču zīmes.
Intelektuālā īpašuma aizsardzība palīdz nodrošināt uzņēmuma ilgtermiņa ienākumu plūsmu, samazina riskus, aizsargā jaunradi, nodrošina priekšrocības pret konkurentiem un palielina uzņēmuma vērtību.
Preču zīmes norāda patērētājiem uz preču vai pakalpojumu izcelsmi.
Dizainparaugi aizsargā ražojuma ārējo veidolu.
Patenti aizsargā tehniskos izgudrojumus tehnoloģiju jomā.
Autortiesības un blakustiesības attiecas uz māksliniecisko jaunradi, piemēram, grāmatām, mūziku, gleznām, filmām un to prezentāciju, kā arī programmatūru un datu bāzēm.
Augu šķirņu aizsardzība attiecas uz selekcionēšanas rezultātiem.
Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes attiecina uz produktiem, kuru izcelsme saistīta ar konkrētu reģionu.
Komercnoslēpumi ir slepena komerciālā informācija, ko var aizsargāt ar konfidencialitātes politiku un neizpaušanas līgumiem.
Autortiesības – aizsargā literāros, mūzikas, mākslas darbus, datorprogrammas, izpildītāju tiesības. Autortiesības rodas līdz ar darba radīšanu. Autora darbs tiek aizsargāts autora dzīves laikā un 70 gadus pēc viņa nāves.
 
YCUZD_220621_3457_11.png
 
Autortiesību likums
1. (1) Autors – fiziska persona, kuras radošās darbības radīts konkrētais darbs.
1. (2) Darbs – autora radošās darbības rezultāts literatūras, zinātnes vai mākslas jomā neatkarīgi no tā izpausmes veida, formas un vērtības.
2. (1) Autortiesības pieder autoram, tiklīdz darbs ir radīts.
2. (4) Autors vai viņa tiesību pārņēmējs savas tiesības uz darbu var apliecināt ar autortiesību aizsardzības zīmi, kuru atveido ar tādu paņēmienu un tādā vietā, lai tā būtu nepārprotami redzama. Šī zīme ietver 3 elementus: 1) burtu C aplītī, 2) autortiesību subjekta vārdu (nosaukumu), 3) darba pirmpublicējuma gadu.
Ievēro autortiesības! Ja izmanto kāda autora darbu, sagatavojot referātu, pētījumā, tad obligāti ir jālieto atsauce, kurā jānorāda izmantotā darba nosaukums, autora vārds, uzvārds. Ja to neievēro, autori var prasīt radītā zaudējuma un morālā kaitējuma atlīdzību.
 
Patentu likums
2. Likuma mērķis ir veicināt izgudrotāju darbību un valsts rūpniecisko attīstību, nodrošinot izgudrotāja un patenta īpašnieka tiesību aizsardzību
4. Izgudrojums ir aizsargājams ar patentu jebkurā tehnikas jomā, ja izgudrojums ir jauns, tam ir izgudrojuma līmenis un tas ir rūpnieciski izmantojams.
9. (1) Izgudrojuma objekts var būt ierīce, paņēmiens, viela, vielu kompozīcija, bioloģisks materiāls.
12. (1) Tiesības uz patentu ir izgudrotājam vai viņa tiesību pārņēmējam.
12. (2) Ja izgudrojumu radījušas vairākas personas kopīgi, tām ir kopīgas tiesības uz patentu.
12. (3) Ja vairākas personas ir radījušas izgudrojumu neatkarīgi cita no citas, tiesības uz patentu ir personai, kuras patenta pieteikumam ir agrāks pieteikuma datums, ja šis agrākais pieteikums ir bijis publicēts.
16. (1) Patents nodrošina tā īpašniekam izņēmuma tiesības. Bez patenta īpašnieka atļaujas trešajām personām ir aizliegts:
1) patentēto produktu izgatavot, piedāvāt pārdošanai, citādi izplatīt tirgū, lietot, kā arī importēt, eksportēt un glabāt minētajiem nolūkiem;
2) lietot patentēto paņēmienu;
3) piedāvāt pārdošanai, citādi izplatīt tirgū, lietot, kā arī importēt, eksportēt un glabāt minētajiem nolūkiem produktu, kas ir tieši iegūts ar patentēto paņēmienu.
 
Atsauce:
https://likumi.lv/ta/id/153574-patentu-likums
https://likumi.lv/ta/id/5138-autortiesibu-likums