Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kustību dibināšana, aktivitātes 1988. gada otrajā pusē LNNK, LTF nodibināšana, nozīmīgākie notikumi 1988. gada otrajā pusē.
2. Atmodas pretspēki - 1989.gads Ieskats centienos nepieļaut pārmaiņas: Interfronte, Maskavas lēmumi suverenitātes ierobežošanai.
3. Atmodas procesi 1989. gadā LTF sadarbība ar trimdas organizācijām, ietekmes palielināšana pārvaldē; sabiedrības organizēšana.
4. Likumdošanas maiņa nacionālo interešu nostiprināšanai LPSR AP pieņemtie likumi pirms neatkarības atjaunošanas; Maskavas nostāja; gatavošanās AP vēlēšanām.
5. Neatkarības atjaunošana Procesi, saistīti ar Neatkarības deklarācijas pieņemšanu.
6. Divvaldība un konfrontācijas 1990.g. Notikumi un tajos iesaistītie spēki 1990. gadā pēc 4. maija Deklarācijas.
7. Barikādes 1991. gada janvāris Barikāžu laika notikumi, nozīme.
8. Notikumi pēc 1991.g. janvāra Notikumi 1991. gadā: konfrontācijas, augusta pučs, neatkarības atjaunošana 21. augustā, starptautiska atzīšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atbildi jautājumu par tautas kustībām 1. izziņas līmenis zema 1p. Sekmē zināšanu nostiprināšanos, simbolu iegaumēšanu.
2. Izvēlies pareizos personības raksturojumus 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina zināšanas par personībām, to nozīmi.
3. Atpazīsti personību un raksturo 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina faktu pārzināšanu, personību zināšanas.
4. Izvērtē apgalvojumus un secinājumus 3. izziņas līmenis augsta 4p. Palīdz pilnveidot prasmes veidot vispārīgus spriedumus, secinājumus.
5. Izvēlies pareizās atbildes 1. izziņas līmenis zema 1p. Sekmē izpratni par Atmodas laika kustību nozīmi, formulējumu precizitāti.
6. Atšifrē saīsinājumu nozīmi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina saīsinājumu nozīmes, lietojuma pārzināšanu.
7. Raksturo procesus attēlā 3. izziņas līmenis augsta 1p. Nostiprina faktu pārzināšanu, prasmi formulēt.
8. Nosaki atceres un svētku dienas 1. izziņas līmenis zema 1p. Sekmē Latvijas vēsturē nozīmīgu atceres un svētku dienu pārzināšanu.
9. Nosaki atceres un svētku dienas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē Latvijas vēsturē nozīmīgu atceres un svētku dienu pārzināšanu.
10. Analizē vēstures avotu 3. izziņas līmenis augsta 2p. Papildina izpratni par LTF lomu neatkarības atjaunošanā.
11. Izvērtē apgalvojumus par procesiem 1. izziņas līmenis zema 3p. Palīdz pilnveidot prasmes veidot vispārīgus spriedumus, secinājumus.
12. Vērtē notikuma nozīmi 3. izziņas līmenis augsta 1p. Nostiprina vēstures notikuma nozīmes apzināšanos.
13. Izvēlies pareizos apgalvojumus 1. izziņas līmenis zema 1p. Nostiprina zināšanas par dažādu iesaistīto spēku lomu neatkarības atgūšanā.
14. Papildini tekstu 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Papildina izpratni par procesiem sabiedrībā.
15. Saisti attēlu ar atbildi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina un papildina zināšanas par valsts simboliem.
16. Nosaki pieņemtos likumus 3. izziņas līmenis augsta 1p. Papildina zināšanas par LPSR AP darbību pirms neatkarības atjaunošanas.
17. Nosaki atjaunoto svētku dienu 2. izziņas līmenis zema 1p. Papildina zināšanas par svētku dienām.
18. Lieto pareizos jēdzienus tekstā 3. izziņas līmenis augsta 6p. Nostiprina formulējumu prasmes, pareizo jēdzienu lietojumu.
19. Izvēlies pareizās atbildes par attēlu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina faktu pārzināšanu, prasmi formulēt.
20. Papildini attēla informāciju 3. izziņas līmenis augsta 1p. Papildina zināšanas par sabiedrības nostāju neatkarības jautājumā.
21. Raksturo personības nozīmi 3. izziņas līmenis augsta 1p. Papildina, nostiprina zināšanas par personībām, to lomu.
22. Atbildi jautājumu 1. izziņas līmenis zema 1p. Nostiprina zināšanas, formulējumus.
23. Analizē vēstures avotu 3. izziņas līmenis augsta 1p. Pilnveido prasmi analizēt teksta informāciju, saistīt ar zināšanām.
24. Atlasi pareizos jēdzienus 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina jēdzienu zināšanas
25. Savieto skaidrojumu un organizāciju 3. izziņas līmenis augsta 4p. Nostiprina zināšanas par dažādām organizācijām - saīsinājumiem, nozīmi.
26. Raksturo personības nozīmi 3. izziņas līmenis augsta 1p. Papildina, nostiprina zināšanas par personībām, to lomu.
27. Sakārto hronoloģiskā secībā 3. izziņas līmenis augsta 4p. Ļauj iegūt pārskatu par notikumu secību.
28. Atbildi jautājumu par attēlu 1. izziņas līmenis zema 1p. Sekmē zināšanas par notikumiem, to ietekmi.
29. Raksturo attēla informāciju 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē prasmi vērtēt avotu, izvēlēties pareizus formulējumus.
30. Nosaki notikuma sekas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina zināšanas par notikumu virzību.
31. Atbildi jautājumu par apvērsumu 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē izpratni par notikumu ietekmi un mijiedarbību.
32. Raksturo attēla informāciju 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē prasmi vērtēt avotu, veidot secinājumus.
33. Savieto datumu un tā skaidrojumu 3. izziņas līmenis augsta 4p. Ļauj pārbaudīt zināšanas par nozīmīgiem datumiem

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Notikumi Atmodas gaitā 00:00:00 vidēja 20p. Testā apkopoti uzdevumi par nozīmīgākajiem notikumiem, procesiem Atmodas gaitā 1988. - 1991. gadā: organizāciju noformēšanās; Baltijas ceļš; AP darbība; Barikādes; apvērsuma mēģinājums.
2. Personības un sabiedrība Atmodas laikā 00:00:00 vidēja 22p. Testā apkopoti uzdevumi par personībām, to lomu, nostāju; par sabiedrības iesaisti, lomu procesos.
3. Jēdzienu, saīsinājumu un formulējumu lietojums, raksturojot procesus 00:00:00 vidēja 22p. Testā apkopoti uzdevumi par jēdzienu pareizu lietojumu, saīsinājumu nozīmi, ļauj izvēlēties precīzus formulējumus.
4. Pārskats par procesiem un tajos iesaistīto lomu 00:00:00 vidēja 11p. Testā apkopoti uzdevumi par dažādiem procesiem: trimdas loma; organizāciju darbība, tās sekas; pieņemtie likumi; izvēles loma.
5. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 17p. Testā apkopoti uzdevumi par organizācijām, personībām, procesiem, notikumiem - sniedz pārskatu hronoloģiskā secībā.