Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. No demokrātijas uz autoritārismu Ulmaņlaiku mīta apskats; 1934. gada 15. maija valsts apvērsuma ārējie faktori, iekšējie faktori, apvērsuma norise.
2. Autoritārais režīms Latvijā K. Ulmaņa politika: jēdzieni; valsts pārvaldes maiņa, kameru sistēma; autoritārisma ietekme uz jaunatni, citās dzīves jomās; propaganda.
3. Autoritārais režīms - saimniecība Saimniecība autoritārisma laikā - vērtējums; valsts ietekmes pieaugums lauksaimniecībā, rūpniecībā, finansēs, ārējā tirdzniecība.
4. Autoritārais režīms - kultūra Autoritārā režīma veiktās izmaiņas kultūras un izglītības pārvaldē; latviešu nācijas nostiprināšanas pasākumi; arhitektūra kā propagandas līdzeklis; jaunie svētki.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atbildi jautājumus par apvērsuma priekšvēsturi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zināšanu nostiprināšana, jēdzienu un formulējumu lietojums.
2. Analizē avota tekstu par apvērsumu 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē vēstures avota analīzes prasmes, iemaņas saistīt tās ar zināšanām.
3. Analizē avota tekstu par apvērsuma pamatojumu 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Pilnveido prasmes atlasīt informāciju, veikt tās kritisku izvērtējumu.
4. Savieto skaidrojumu ar jēdzienu, kas raksturo autoritārismu 3. izziņas līmenis augsta 3p. Sekmē prasmi noteikt aprakstam atbilstošo jēdzienu, veicina to formulēšanas iemaņas.
5. Kritiski izvērtē propagandas tekstu 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Attīsta iemaņas kritiski vērtēt vēstures avotu, prasmes pielietot zināšanas pārspīlējumu noteikšanā.
6. Savieto dažādu avotu propagandas informāciju 3. izziņas līmenis augsta 1p. Sekmē prasmi analizēt dažādus avotus, salīdzināt to informāciju, noteikt vienojošo formulējumu.
7. Izvēlies skaidrojumam atbilstošo jēdzienu 1. izziņas līmenis zema 1p. Nostiprina prasmes noteikt izskaidroto jēdzienu, sekmē skaidrojumu iegaumēšanu.
8. Nosaki attēlā propagandas ideju 2. izziņas līmenis zema 1p. Pilnveido prasmi analizēt vizuālo avotu, noteikt formulējumu idejai.
9. Analizē un salīdzini avotu tekstus atbildes noteikšanai 3. izziņas līmenis augsta 2p. Sekmē iemaņas analizēt, salīdzināt rakstītos avotus, noteikt atbilstošos formulējumus, papildina zināšanas.
10. Nosaki precīzāko skaidrojumu propagandas idejai 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē prasmi salīdzināt, atlasīt formulējumus, vārdu nozīmes izpratnes pilnveide.
11. Izvērtē lauksaimniecības politikas sekas 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Sekmē izpratni par spriedumu neviennozīmību, veicina prasmi pamatot, argumentēt tos.
12. Nosaki attēlā redzamā objekta saimniecisko nozīmi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnveido prasmi analizēt, atlasīt spriedumus, vērtējumus, sekmē vizuālo atmiņu.
13. Izvērtē rūpniecības politikas sekas 3. izziņas līmenis augsta 3p. Sekmē izpratni par spriedumu neviennozīmību, veicina prasmi pamatot, argumentēt tos.
14. Kritiski vērtē rakstīto avotu, atbildi jautājumus 3. izziņas līmenis augsta 2p. Sekmē prasmi vērtēt tekstā tendenciozus izteikumus, veicina kritisko, analītisko domāšanu.
15. Nosaki arhitektūras objekta raksturojumus 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Pilnveido zināšanas par arhitektūras nozīmes un funkciju atšķirībām, sekmē prasmi iedziļināties formulējumos, papildina zināšanas.
16. Izvēlies propagandas attēlam atbilstošo raksturojumu 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē izpratni par mākslas tēlu simbolisko vēstījumu, pilnveido prasmi to saskatīt, noteikt precīzāko formulējumu saiknē ar zināšanām.
17. Nosaki teksta un attēla idejisko saikni 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina prasmi analizēt un vērtēt vizuālo un rakstīto avotu informāciju, ideju un simbolu paralēles, pilnveido valodas lietojuma prasmi.
18. Izvēlies politiskajam režīmam atbilstošo pazīmi 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Veicina iemaņas salīdzināt aprakstus, noteikt atbilstību, paplašina zināšanas par režīmu nozīmi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts apvērsums un tā pamatojums 00:00:00 vidēja 11p. Testā apkopoti uzdevumi, kas ļauj nostiprināt un papildināt zināšanas par valsts apvērsumu, kritiski vērtēt avotus, kas pamato tā nepieciešamību, nostiprina prasmes savietot skaidrojumus un jēdzienus, kas saistīti ar politiku.
2. Autoritārā režīma ideoloģija 00:00:00 vidēja 6p. Testā apkopoti uzdevumi, kas sekmē un pilnveido prasmes kritiski vērtēt teksta un vizuālos avotus, nosakot tēlu un jēdzienu tendenciozo, simbolisko nozīmi, pilnveido valodas lietojuma - jēdzienu, formulējumu lietošanas iemaņas.
3. Autoritārā režīma pārkārtojumi tautsaimniecībā 00:00:00 vidēja 12p. Testā apkopoti uzdevumi, kas nostiprina un papildina zināšanas par autoritārā režīma veiktajām pārmaiņām saimniecībā, tie sekmē prasmi lietot jēdzienus, prasmi atrast, salīdzināt, atlasīt informāciju, formulējumus.
4. Autoritārais režīms un vara 00:00:00 vidēja 9p. Testā apkopoti uzdevumi par autoritārā režīma politiskās varas visaptverošo ietekmi pārvaldē, saimniecībā, kultūrā, tie nostiprina, papildina zināšanas, izpratni, pilnveido prasmes analizēt forulējumus, veikt atlasi, vērtēšanu.
5. Autoritārais režīms un kultūra 00:00:00 vidēja 8p. Testā apkopoti uzdevumi, kas nostiprina un papildina zināšanas un izpratni par nozīmi, kāda ir kultūrai varas un ideju nostiprināšanā, tie ļauj pilnveidot prasmes vērtēt, salīdzināt avotu informāciju, sekmē izpratni par ideju simbolikas atveidojumu, pilnveido valodas lietojuma iemaņas.
6. Autoritārā režīma visaptverošā ietekme 00:00:00 vidēja 16p. Testā apkopoti uzdevumi, kas sniedz priekšstatu par autoritārā režīma visaptverošo ietekmi uz sabiedrību, saimniecību, kultūru, tie ļauj nostiprināt jēdzienu skaidrojumu noteikšanas prasmes, vērtēt, salīdzināt savietot avotu informāciju, atlasīt atbilstošākos formulējumus.