Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vēstures avoti Kas ir vēstures avoti, vēstures avotu veidi.
2. Kas un kā pēta vēsturi Vēstures palīgnozares: arheoloģija, antropoloģija, etnogrāfija, heraldika, ģenealoģija, numismātika; citu zinātņu loma.
3. Kā strādā arheologi Kas ir arheoloģiskie objekti, ko pēta arheologi, kas ir pētīšanas priekšmets, pētīšanas metodes.
4. Vēstures liecību krātuves Arhīvi, ievērojamākie Latvijas muzeji, to raksturojums.
5. Vēsture cilvēku atmiņās Atmiņu kā vēstures avota nozīmes, īpatnību raksturojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nosaki vēstures avota veidu 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina apgūtās zināšanas par vēstures avotu veidiem, grupēšanu.
2. Raksturo vēstures avotu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina apgūtās zināšanas par vēstures avotu veidiem, grupēšanu.
3. Sagrupē vēstures avotus 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pārbauda un nostiprina zināšanas par vēstures avotu grupām.
4. Nosaki, kurš ir vēstures avots 3. izziņas līmenis augsta 1p. Nostiprina prasmi izvērtēt, noteikt vēstures avotus.
5. Nosaki, kurš ir atbilstošais vēstures avots 3. izziņas līmenis augsta 1p. Nostiprina apgūtās zināšanas par vēstures avotiem.
6. Konstatē vēstures zinātnes nozari 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina apgūtās zināšanas par vēstures zinātnes nozari.
7. Konstatē vēstures zinātnes nozari 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina apgūtās zināšanas par vēstures nozarēm.
8. Izvēlies pareizo atbildi par vēstures pētīšanu 3. izziņas līmenis vidēja 6p. Nostiprina zināšanas par vēstures zinātnes sadarbību ar citām zinātnēm.
9. Pēti vēstures avotu un atbildi jautājumus 3. izziņas līmenis augsta 2p. Sekmē prasmi pētīt vēstures avotus.
10. Grupē vēstures zinātnes nozares ar to raksturojumiem 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pārbauda un nostiprina zināšanas par vēstures zinātnes nozarēm.
11. Raksturo vēstures avotu, nosaki vēstures nozari 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē prasmi pētīt, analizēt vēstures avotu.
12. Raksturo vēstures avotu, nosaki vēstures nozari 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē prasmi pētīt, analizēt vēstures avotu.
13. Analizē un salīdzini vēstures avotus 3. izziņas līmenis augsta 2p. Sekmē prasmi strādāt ar vairākiem vēstures avotiem.
14. Atbildi jautājumu par iespējamiem pētījumiem 1. izziņas līmenis zema 1p. Nostiprina apgūtās zināšanas par pētījumu iespējām.
15. Nosaki arheoloģiskā pieminekļa veidu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Sekmē izpratni, prasmi veikt secinājumus.
16. Nosaki arheologa pētāmo objektu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina zināšanas par arheologa darbu.
17. Atbildi jautājumu par iespējamiem atradumiem 3. izziņas līmenis augsta 1p. Nostiprina apgūtās zināšanas par arheologu darbu.
18. Izvēlies pareizo atbildi par vēstures liecību krātuvēm 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Nostiprina zināšanas par vēstures liecību glabāšanu Latvijā - par muzejiem.
19. Nosaki muzeja krājumus 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina apgūtās zināšanas par vēstures muzeju specifiku.
20. Izvēlies pareizo aprakstu 3. izziņas līmenis augsta 1p. Pārbauda zināšanas par senatnes dzīves formām, sekmē zināšanu apguvi.
21. Pazīsti ievērojamu muzeju 3. izziņas līmenis augsta 2p. Diagnosticē zināšanas, pieredzi par ievērojamākiem muzejiem Latvijā.
22. Apgūsti jēdzienu formulējumus 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārbauda un nostiprina lietoto jēdzienu zināšanas.
23. Izvēlies pareizo atbildi par saturu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē zināšanu par atmiņu lomu vēsturē pielietojumu.
24. Vērtē izteikumus par mutvārdu liecību nozīmi 3. izziņas līmenis augsta 1p. Sekmē izpratni par mutvārdu vēstures avotu lomu, prasmi analizēt tekstu.
25. Iepazīsti Latvijas akmeņu noslēpumus 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ļauj iegūt zināšanas par Latvijas akmeņu nozīmi, sekmē precīzu formulējumu iemaņas.
26. Izvēlies atbilstošo vēstures noslēpumu 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Ļauj veikt secinājumus, apzināt vēstures neatklātos jautājumus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēstures avoti, kas un kā pēta vēsturi. 00:00:00 vidēja 15p. Pārbauda iegūtās zināšanas par vēstures avotu veidiem, vēstures nozarēm, pētnieku darbu; prasmes zināšanas pielietot.
2. Vēstures liecību krātuves 00:00:00 vidēja 13p. Pārbauda apgūtās zināšanas un izpratni par muzeju, arhīvu darbu, muzeju funkcijām, par nozīmīgākajiem Latvijas muzejiem.
3. Darbs ar vēstures avotiem 00:00:00 vidēja 16p. Pārbauda prasmes veikt dažādu vēstures avotu pētījumu, salīdzinājumu.
4. Vēsture un atmiņas; jēdzienu izpratne 00:00:00 vidēja 7p. Sekmē izpratni par atmiņu nozīmi vēsturē, vēstures noslēpumiem un to lomu mūsdienās; pārbauda jēdzienu zināšanas.
5. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 21p. Pārbauda zināšanas un izpratni par vēstures avotu veidiem, vēstures zinātnes nozarēm, vēsturnieku darbu, vēstures liecību krātuvēm; pārbauda prasmi veikt secinājumus par vēstures avotiem.