24. aprīlis - Bioloģija
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Zooloģija un tās apakšnozares Skolēni gūst priekšstatu par zooloģijas zinātnes pētāmo objektu un uzzina, kā dzīvības pamatpazīmes izpaužas dzīvniekiem. Materiālu var demonstrēt skolēniem kā ievadu zooloģijā - tas satur attēlus un saites uz video par grizli un galago barošanos.
2. Zooloģijas pētīšanas metodes Skolēni uzzina zooloģijas apakšnozaru nosaukumus un pētāmos objektus, mācās atšķirt novērojuma metodi no eksperimenta. Ar attēliem ir ilustrētas mūsdienīgas novērošanas metodes - videonovērošana, mikročipu ievadīšana, raidītāju piestiprināšana dzīvniekiem.
3. Augu un dzīvnieku šūnas salīdzinājums Skolēni mācās augu un dzīvnieku šūnu attēlos saskatīt kopīgās un atšķirīgās sastāvdaļas un iepazīst shēmu, kurā parādīti dzīvības organizācijas līmeņi. Materiāls piemērots demonstrēšanai uz ekrāna.
4. Dzīvnieku vielmaiņa. Barošanās Skolēni uzzina vielmaiņas, autotrofa un heterotrofa organisma jēdzienus. Doti zālēdāju, plēsēju, visēdāju attēli un uzskaitījums. Demonstrēšanai ir piemēroti dažādas sarežģītības pakāpes gremošanas orgānu sistēmu attēli (hidras, sliekas, zīdītāja gremošanas orgānu sistēmas).
5. Dzīvnieku elpošana Skolēni iepazīst elpošanas jēdziena skaidrojumu. Ir iespēja aplūkot ar ķermeņa virsmu, žaunām un plaušām elpojošu organismu attēlus, uzzināt elpošanas un asinsrites orgānu sistēmu saistību.
6. Dzīvnieku kustīgums, kairināmība un pielāgotība Skolēni iepazīst dzīvnieku kustīguma, kairināmības un pielāgošanās spēju piemērus. Materiāls ir piemērots demonstrēšanai uz ekrāna, ir dotas saites uz video par kucēnu skriešanu, pingvīnu un jūras lauvu peldēšanu un astoņkāja krāsas maiņu.
7. Dzīvnieku vairošanās Skolēni uzzina vairošanās, bezdzimumvairošanās, dzimumvairošanās jēdzienu skaidrojumus un var aplūkot hidras pumpurošanās, bruņurupuča un suņa mazuļu attīstību attēlos.
8. Dzīvnieku un augu mijiedarbība Skolēni mācās ekosistēmas jēdziena skaidrojumu, uzzina par augu un dzīvnieku savstarpējo saikni, mācās to saskatīt barošanās ķēdes un tīkla attēlos. Attēli piemēroti demonstrēšanai uz ekrāna.
9. Dzīvnieku savstarpējās attiecības Skolēni iepazīst simbiozes, plēsonības, ektoparazītisma, endoparazītisma un konkurences jēdzienus. Materiāls piemērots demonstrēšanai uz ekrāna, jo doti organismu attiecības raksturojoši attēli un saite uz video par parazītiem gliemeža taustekļos.
10. Dzīvnieku nozīme cilvēku dzīvē Skolēni atkārto galvenās mājdzīvnieku sugas un no tām iegūstamos produktus, uzzina par reitterapiju un delfīnu terapiju.
11. Dzīvnieku sistemātika Skolēni mācās sistemātikas, sugas, taksona jēdzienu skaidrojumus un, izmantojot Eirāzijas lūša piemēru, iepazīst valsts, tipa, klases, kārtas, dzimtas pazīmes. Skolēniem varētu uzdot sameklēt sistemātikas taksonu pazīmes kādas citas sugas dzīvniekam, izmantojot piemēru ar lūsi kā paraugu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zooloģijas apakšnozares 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni nosaka doto zooloģijas apakšnozaru pētāmos objektus un dotajā situācijas aprakstā saskata konkrētas zooloģijas apakšnozares pētījumu.
2. Novērojums un eksperiments 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni attīsta prasmi atšķirt novērojumu un eksperimentu reālās situācijās.
3. Augu un dzīvnieku šūnas uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēni attīsta prasmi saskatīt augu un dzīvnieku šūnu attēlos organoīdus, nosaka, vai attēlā ir redzama augu vai dzīvnieku šūna.
4. Augu un dzīvnieku šūnas salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēni pilnveido prasmi salīdzināt augu un dzīvnieku šūnu pēc attēliem.
5. Dzīvnieku barošanās 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni pilnveido izpratni par zālēdājiem, plēsējiem un visēdājiem, atpazīstot tos attēlos.
6. Autotrofi un heterotrofi organismi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nostiprina jēdzienu "heterotrofs" un "autotrofs" izpratni, atpazīstot organismus attēlos.
7. Dzīvnieku elpošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni atkārto zināšanas par gāzu maiņu elpošanas procesā, nosaka veidu, kā elpo attēlos redzamie organismi.
8. Dzīvnieku vairošanās jēdzieni 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni nostiprina zināšanas par vairošanās pamatjēdzienu (olšūna, spermatozoīds, apaugļošanās, embrijs, dzimumvairošanās, bezdzimumvairošanās) skaidrojumiem.
9. Barošanās ķēde 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Skolēni no dotajiem elementiem sintezē barošanās ķēdi. Uzdevuma veikšanai ir vajadzīgas priekšzināšanas par attēloto organismu barošanos un dzīves veidu.
10. Barošanās tīkla izpēte 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni pilnveido izpratni par barošanās tīkla sastāvdaļām, attēlā sameklējot producentus un konsumentus, prognozējot iespējamās izmaiņas tīklā.
11. Organismu savstarpējās attiecības 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni pilnveido izpratni par organismu savstarpējām attiecībām - konkurenci, parazītismu, simbiozi un plēsonību, pēc situācijas attēla un apraksta nosakot attiecību veidu.
12. Dzīvnieku sistemātikas vienības 2. izziņas līmenis augsta 7 p. Skolēni nostiprina zināšanas par sistemātikas taksonu hierarhiju un sakārto dilstošā secībā dotās sistemātikas vienības konkrētam dzīvniekam.
13. Dzīvnieku klasifikācija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni novēro valsts, tipa, klases pazīmes attēlos dotajiem dzīvniekiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ievads zooloģijā 00:00:00 vidēja 34 p. Skolēni saņem novērtējumu savām zināšanām un izpratnei par zooloģijas priekšmetu, pētniecības metodēm un sistemātikas pamatjēdzieniem.