STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Demokrātijas vērtības Demokrātijas jēdziena raksturojums, demokrātijas vērtību uzskaitījums un skaidrojums.
2. Demokrātijas vērtības atspoguļojums Satversmē Teorijas tēma par demokrātijas vērtībām, kā arī par Latvijas Satversmi.
3. Valsts funkcijas Teorija par valsts iekšējām un ārējām funkcijām
4. Varas trīs daļas – likumdošanas, izpildvara, tiesu vara Teorijas tēma par varas dalījumu demokrātiskā valstī. Likumdošanas, izpildvara, tiesu vara.
5. Politiskie režīmi, attiecības ar valsts iedzīvotājiem Raksturoti politiskie režīmi, to ietekme uz valsts iedzīvotājiem.
6. Pilsoņi, nepilsoņi, bezvalstnieki, bēgļi Teorijas tēma par pilsoņu, nepilsoņu, bezvalstnieku, bēgļu, alternatīvo, trešo valstu pilsoņu, ES pilsoņu pienākumiem un tiesībām.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. LV prezidenti 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina LR prezidentus, prot tos vizuāli atpazīt un sasaistīt ar laikmeta iezīmēm.
2. Tiesu sistēmas amatpersonas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izglītojamais zina, ar ko nodarbojas katrs tiesu sistēmā iesaistītais.
3. Saeimas vēlēšanas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izglītojamais zina, cik deputātu strādā Saeimā, uz cik gadiem tiek ievēlēti deputāti.
4. Varas daļas 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izglītojamais izprot varas dalīšanas principus. Spēj atpazīt katru no varas daļām demokrātskā valstī, zina katras funkcijas un uzdevumus.
5. Politiskie režīmi I 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Analizējot piedāvātās situācijas,pēc pazīmēm skolēnam jānosaka politiskais režīms.
6. Valsts iekšējās un ārējās funkcijas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izglītojamais pārzin valsts funkcijas, prot atšķirt iekšējās un ārējās funkcijas.
7. Valsts prezidenta funkcijas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina Valsts prezidenta pienākumus un funkcijas. Spēj atšķirt, kuras ir, bet kuras nav Valsts prezidenta kompetencē esošas darbības.
8. Tiesu sistēmas darbinieki 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamais zina, kur vērsties pēc palīdzības dažādās sarežģītās dzīves situācijās. Ir izpratne par tiesu sistēmas darbinieku pienākumiem un kompetencēm.
9. Tiesu sistēmas līmeņi 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamais izprot tiesu sistēmas darbības principus, zina, kādus jautājumus risina katra no tiesām.
10. Ministru kabinets 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izglītojamajam ir izpratne par izpildvaras funkcijām, uzbūvi, pienākumiem.
11. Tiesu sistēmas līmeņi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izglītojamais pārzin tiesu darbības principus, līmeņus.
12. Naturalizācijas iespējas 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izglītojamais zin veidus, kā var iegūt pilsonību. Pārzin naturalizācijas prasības,
13. Pilsoņu tiesības 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izglītojamais pārzin pilsoņu tiesības, pienākumus, spēj brīvi paust savu viedokli par pilsoņu tiesībām.
14. Jēdzieni 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izglītojamajam ir izpratne par jēdzienu lietojumu, kuri ietverti cilvēktiesību jomā.
15. Satversmes rašanās 3. izziņas līmenis vidēja 6 p. Izglītojamais orientējas pamatfaktos par satversmes izstrādāšanu.
16. Politiskie režīmi II 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Izglītojamais pārzin politisko režīmu pazīmes.
17. Prezidenta funkcijas 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izglītojamais zina prezidenta pienākumus un funkcijas, spēj atšķirt reprezentācijas funkcijas no organizatoriskajām.
18. Valsts funkciju dalījums 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Izglītojamais pārzin valsts funkcijas, spēj klasificēt un atšķirt valsts iekšējās funkcijas no ārējām.
19. Pilsonība 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Izglītojamais pārzin pilsoņu tiesības un pienākumus, zina, kā atšķiras tiesības no nepilsoņiem, bēgļiem u.c. iedzīvotājiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vērtības Citi vidēja 1 p. Zina vispārcilvēciskās vērtības, prot tās atpazīt un lietot atbilstoši kontekstam.
2. Satversme Citi vidēja 7 p. Izglītojamais zina Latvijas Satvermes rašanās vēsturi, spēj tekstu papildināt ar atbilstošu vārdu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts pārvalde 00:20:00 vidēja 17 p. Testā ietvertie uzdevumi ir par varas dalījumu demokrātiskā valstī, demokrātijas vērtībām un katras varas daļas funkcijām un uzdevumiem.
2. Varas trīs daļas 00:25:00 vidēja 12 p. Tests satur daudzveidīgus uzdevumus par valsts varas daļām, to funkcijām, pienākumiem, par demokrātijas vērtībām un pilsoņu tiesībām.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts varas dalīšana 00:40:00 augsta 64 p. Testā iekļauti uzdevumi, kuri attiecas uz visām trijām varas daļām: likumdošanas, izpildvaru, tiesu varu.