Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pilsoniskā līdzdalība Atspoguļo atšķirīgu attieksmi pret pilsonisko līdzdalību, tās cēloņus, organizācijas, kuras veicina pilsonisko līdzdalību Latvijā.
2. Politiskās līdzdalības līmeņi Ieskats politiskās līdzdalības 8 līmeņos
3. Partijas, partiju apvienības, biedrības, nodibinājumi Teorija par organizācijām, kuras tieši vai netieši ietekmē politiku un pilsonisko līdzdalību.
4. Vēlēšanas Teorētiskas apskats par vēlēšanām, par pilsoņu iespējām iesaistīties pilsoniskajā līdzdalībā- vēstules, tikšanās, mītiņi, piketi, sapulču gājieni.
5. Informācijas līdzekļu loma pilsoniskajā līdzdalībā Teorija par masu informācijas līdzekļu veidiem, iedalījumu, pazīmēm.
6. Kā analizēt mēdiju sniegtās ziņas Teorija, kura sniedz informāciju par informācijas avotu izvērtējumu, kritiku.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Definīcija I 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamais orientējās definīcijās, svešvārdos, kuri lietoti tēmā, zina to nozīmi.
2. Pilsoniskā līdzdalība I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns izprot pilsoniskās līdzdalības jēdzienu, prot to pielietot reālās situācijās.
3. Politiskās līdzdalības līmeņi I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamais orientējas politiskās atbildības līmeņos, prot tos noteikt pēc apraksta.
4. Pilsoniskās līdzdalības līmeņi II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni spēj atpazīt politiskās līdzdalības līmeni un pielāgot to reālajai situācijai.
5. Biedrības, fondi, nodibinājumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamais orientējas biedrību un nodibinājumu funkcijās, ko tās drīkst, ko nedrīkst darīt, lai atbalstītu pilsonisko aktivitāti.
6. Ideoloģijas 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izglītojamais spēj prognozēt, kā pasaulē notiekošie procesi spēj ietekmēt dažādu ideoloģisko virzienu popularitātes pieaugumu vai kritumu.
7. Partijas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamais izprot politisko partiju dibināšanas un darbības noteikumus.
8. Vēlēšanas I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izglītojamais pārzina vēlēšanu organizēšanas noteikumus un vēlēšanu principus.
9. Saziņa ar deputātiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns pārzina saziņas iespējas ar deputātiem, prot organizēt politiski korektu saziņu.
10. Vēlēšanas II 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izglītojamais var pārbaudīt savas zināšanas, prasmes un attieksmes par vēlēšanu norisi, partiju tiesībām, pienākumiem.
11. Vēlēšanas III 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamais, analizējot situācijas no sadzīves, piemēro vēlēšanu principus- vispērīgas, vienlīdzīgas, tiešas, aizklātas, proporcionālas. Ir izpratne par to, ko katrs princips nozīmē.
12. Pilsoniskā līdzdalība II 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izlasot reālu dzīves situāciju, izglītojamais pēc apraksta var noteikt pilsoniskās līdzdalības veidu.
13. Politiskās ideoloģijas 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izglītojamais atpazīst politiskās ideoloģijas, spēj savietot jēdzienu ar skaidrojumu.
14. Profesionālie masu informācijas līdzekļi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns spēj veidot loģiskus teikumus, lai formulētu domu par profesionāliem masu informācijas līdzekļiem.
15. Informācijas līdzekļu veidi I 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Uzdevumā jāspēj noteikt informācijas līdzekļa veids- vai tas ir profesionāls, neprofesionāls vai viltus ziņa, kā arī jāanalizē, ar kādu mērķi publikācija veidota.
16. Viltus ziņas 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izglītojamais atpazīst viltus ziņas, spēj tās atšķirt no pārējās informācijas.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēlēšanu principi Citi vidēja 2 p. Izglītojamais izprot vēlēšanu principu, saprot, ko nozīmē vispārīgas, tiešas, aizklātas, proporcionālas, vienlīdzīgas vēlēšanas.
2. Definīcijas II Citi vidēja 6 p. Izglītojamais izprot terminus, kuri lietoti tēmas teorijas izklāstā, spēj tos lietot.
3. Informācijas līdzekļu veidi II Citi vidēja 4 p. Uzdevumā jāspēj noteikt informācijas līdzekļa veids- vai tas ir profesionāls, neprofesionāls vai viltus ziņa, kā arī jāanalizē, ar kādu mērķi publikācija veidota.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pilsoniskā līdzdalība 00:20:00 vidēja 17 p. Izglītojamais pārzin veidus, kā iespējams iesaistīties pilsoniskajā līdzdalībā, orientējas definīcijās, vēlēšanu organizēšanas procesā, partiju un politisko ideoloģiju klāstā.
2. Vēlēšanas. Politiskās ideoloģijas 00:20:00 vidēja 17 p. Izglītojamais orientējas jautājumos par pilsoniskās līdzdalības iespējām, vēlēšanu norisi un saziņu ar deputātiem, politiskajām ideoloģijām.
3. Informācijas līdzekļu loma pilsoniskajā līdzdalībā 00:20:00 vidēja 15 p. Izglītojamais prot atšķirt profesionālus un ticamus masu informācijas līdzekļus no viltus ziņām, vai satura, kuru masu mēdijos var veidot ikviens. Spēj kritiski izvērtēt informācijas avotu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā pilsoniskā līdzdalība palīdz risināt pretrunas 00:40:00 vidēja 40 p. Izglītojamais orientējas jautājumos par pilsoniskās līdzdalības iespējām, vēlēšanu norisi un saziņu ar deputātiem, politiskajām ideoloģijām. Izglītojamais prot atšķirt profesionālus un ticamus masu informācijas līdzekļus no viltus ziņām, vai satura, kuru masu mēdijos var veidot ikviens. Spēj kritiski izvērtēt informācijas avotu.