Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Tirgus un konkurences veidi Teorētiskās tēmas izklāsts par tirgu, tirgus veidiem, konkurenci, konkurences veidiem.
2. Pieprasījums un piedāvājums preču un pakalpojumu tirgū Teorijas tēma par to, kas ir piepras;ijums, piedāvājums, tirgus līdzsvars.
3. Darba tirgus. Bezdarbs. Bezdarba veidi Teorētiskas izklāsts par pieprasījumu, piedāvājumu darba tirgū, bezdarbu un bezdarba veidiem.
4. Kādi faktori ietekmē situāciju tirgū Torijas tēmā izklāstīti faktori un piemēri, kuri ietekmē tirgus pieprasījumu un piedāvājumu.
5. Valstu ekonomiskās sistēmas Teorijas tēma par valstu atšķirīgām ekonomiskajām sistēmām.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tirgus veidi I 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Analizējot situācijas, izglītojamais spēj noteikt tirgus veidu pēc tā, ko pērk vai pārdod tirgū.
2. Jēdzieni I 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tēmā iekļauti jēdzieni, izglītojamais spēj definīciju savietot ar skaidrojumu.
3. Tirgus veidi II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Analizējot situācijas, izglītojamais spēj noteikt tirgus veidu pēc tā, ko pērk vai pārdod tirgū.
4. Tirgus un bezdarba veidi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dažādi jautājumi gan par konkurences veidiem, cenu elastību, tirgus procesiem.
5. Tirgus veidi III 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Analizējot situācijas, izglītojamais spēj noteikt tirgus veidu pēc tā, ko pērk vai pārdod tirgū.
6. Darba līgums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Darba līgums ir juridisks dokuments, kurš ir obligāts. Izglītojamais zina, kādai informācijai jābūt darba līgumā.
7. Bezdarba veidi I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamais orientējas bezdarba cēloņos un veidos,spēj noteikt atbilstošo bezdarba cēloni.
8. Pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamais zina faktorus, kuri ietekmē pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņas, prot tos pielietot reālās dzīves situācijās.
9. Situāciju analīze, tirgus veidi 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Analizējot situācijas, izglītojamais spēj noteikt tirgus veidu pēc tā, ko pērk vai pārdod tirgū.
10. Piedāvājuma izmaiņu cēloņi I 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevumā no dažādām dzīves situācijām skolēniem jāspēj izsecināt, kas ir bijis par piedāvājuma izmaiņu cēloni.
11. Piedāvājuma izmaiņu cēloņi II 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevumā no dažādām dzīves situācijām skolēniem jāspēj izsecināt, kas ir bijis par piedāvājuma izmaiņu cēloni.
12. Konkurence, pieprasījums, piedāvājums 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izglītojamais ir apguvis terminus, prot tos atbilstoši lietot.
13. Darbaspēks I 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izglītojamias spēj definēt kas ir darbaspēks, bezdarbs, bezdarbnieks.
14. Situāciju analīze, konkurences veidi 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Analizējot situācijas, izglītojamais spēj noteikt tirgus konkurences veidu pēc tā, ko pērk vai pārdod tirgū Latvijas uzņēmumi.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jēdzieni II Citi vidēja 1 p. Izglītojamais ir apguvis terminus, prot tos atbilstoši lietot.
2. Kurš līgums jāparaksta Citi vidēja 1 p. Svarīgi ir izglītojamajam saprast, ka ikvienam cilvēkam jānoslēdz darba līgums pirms darba gaitu uzsākšanas.
3. Pieprasījums vai piedāvājums darba tirgū? Citi vidēja 1 p. Situācijas, kur izglītojamajam jāorientējas- kas ir pieprasījums, kas ir piedāvājums.
4. Bezdarba veidi II Citi vidēja 2 p. Izglītojamais orientējas bezdarba cēloņos un veidos,spēj noteikt atbilstošo bezdarba cēloni.
5. Ekonomiskās sistēmas Citi vidēja 2 p. Uzdevumā iekļauti jautājumi par ekonomisko sistēmu būtību. Analizējot situācijas, skolniekam jāpielieto zināšanas jaunā situācijā.
6. Darbaspēks II Citi vidēja 3 p. Izglītojamias spēj definēt kas ir darbaspēks, bezdarbs, bezdarbnieks.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pieprasījums, piedāvājums 00:20:00 vidēja 8 p. Ievertas teorijas tēmas par pieprasījumu, piedāvājumu, to izmaiņu cēloņiem. Iekļautas situāciju analīzes uzdevumi, kur izglītojamajam jāparāda savas zināšanas ar reālo dzīvi saistītos uzdevumos.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darba tirgus 00:40:00 vidēja 18 p. Ietvertas teorijas tēmas, jēdzienu skaidrojumi un nestandarta uzdevumi- situāciju analīze.