"Lai pārveidotu lielākas mērvienības mazākās, ir jāreizina."
"Lai pārveidotu mazākas mērvienības lielākās, ir jādala."
Svarīgi!
\(1\ \mathrm{km} = 1000\ \mathrm{m}\)
\(1\ \mathrm{m} = 10\ \mathrm{dm} = 100\ \mathrm{cm} = 1000\ \mathrm{mm}\)
\(1\ \mathrm{cm} = 10\ \mathrm{mm}\)
 
Piemērs:
Pārveidojums
Risinājums
Pamatojums
\(2\ \mathrm{m} = 2000\ \mathrm{mm} =\)
21000mm
  
jo \(1\ \mathrm{m} = 1000\ \mathrm{mm}\)
\(3\ \mathrm{m} = 300\ \mathrm{cm }=\)
3100cm
  
jo \(1\ \mathrm{m }= 100\ \mathrm{cm}\)
\(4\ \mathrm{m} = 40\ \mathrm{dm }=\)
410dm
jo \(1\ \mathrm{m} = 10\ \mathrm{dm}\)
\(5000\ \mathrm{m} = 5\ \mathrm{km} = \)
\(\left(5000 : 1000\right)\ \mathrm{m}\)
jo \(1000\ \mathrm{m} = 1\ \mathrm{km}\)
\(600\ \mathrm{mm} = 60\ \mathrm{cm} =\)
\(\left(600 : 10\right)\ \mathrm{cm}\)
jo \(10\ \mathrm{mm} = 1\ \mathrm{cm}\)
 
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 65. lpp.