Gandrīz visā pasaulē dažādu lielumu mērvienības ir veidotas tā, ka \(10\), \(100\) vai \(1000\) zemākās mērvienības veido nākamo augstāko mērvienību.
Piemēram, \(10\ \mathrm{cm} = 1\ \mathrm{dm}\), \(100\ \mathrm{cm} = 1\ \mathrm{m}\), \(1000\ \mathrm{kg} = 1\ \mathrm{t}\).
 
Šādus mērus sauc par decimāliem mēriem.
Piemēram, laika vienības un nav decimāli mēri.
 
Tabulā atzīmētas biežāk lietotās decimālās mērvienības
 
Priedēklis
 
kilo - 
\(1000\)
hekto -
\(100\)
deka -
\(10\)
Pamat-vienība
deci -
\(0,1\)
centi -
\(0,01\)
mili -
\(0,001\)
Garums
kilometrs
\(\mathrm{km}\)
-
-
metrs
\(\mathrm{m}\) 
decimetrs
\(\mathrm{dm}\)
centimetrs
\(\mathrm{cm}\)
milimetrs
\(\mathrm{mm}\)
Masa
kilograms
\(\mathrm{kg}\) 
-
 
grams
\(\mathrm{g}\)
-
-
miligrams
\(\mathrm{mg}\)
Tilpums
-
hektolitrs
\(\mathrm{hl}\)
dekalitrs
\(\mathrm{dal}\)
litrs
\(\mathrm{l}\) 
decilitrs
\(\mathrm{dl}\)
-
mililitrs
\(\mathrm{ml}\)
Laukums
-
hektārs
\(\mathrm{ha}\)
-
ārs
\(\mathrm{a}\)
-
-
-
 
2km=21000m=2000m2mm=20,001m=0,002m
 
Lielumu pamatvienības parasti ir apzīmētas ar vienu burtu:
metrs - \(\mathrm{m}\)
grams - \(\mathrm{g}\)
litrs - \(\mathrm{l}\)
ārs - \(\mathrm{a}\)
 
Sīkāko un lielāko mērvienību savstarpējās sakarības izsaka no grieķu un latīņu valodas veidotie pamatvienību nosaukumu priedēkļi.
 
mili-
\(1000\) reižu mazāks
\(1\ \mathrm{g} = 1000\ \mathrm{mg}\) 
(\(1\) grams ir \(1000\) miligramu)
centi-
\(100\) reižu mazāks
\(1\ \mathrm{m} = 100\ \mathrm{cm}\)
(\(1\) metrs ir \(100\) centimetru)
deci-
\(10\) reižu mazāks
\(1\ \mathrm{m} = 10\ \mathrm{dm}\)
(\(1\) metrs ir \(10\) decimetru)
deka-
\(10\) reižu lielāks
\(1\ \mathrm{dal} = 10\ \mathrm{l}\)
(\(1\) dekalitrs ir \(10\) litru)
hekto(a)-
\(100\) reižu lielāks
\(1\ \mathrm{ha} = 100\ \mathrm{a}\)
(\(1\) hektārs ir \(100\) āru)
kilo-
\(1000\) reižu lielāks
\(1\ \mathrm{kg} = 1000\ \mathrm{g}\)
(\(1\) kilograms ir \(1000\) gramu)
 
Ārpus šīs tabulas ir mērvienības centners un tonna.
\(1\ \mathrm{c} = 100\ \mathrm{kg}\), \(1\ \mathrm{t} = 1000\ \mathrm{kg}\).  
 
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 64. lpp.