Daļu saucēju vienādošana
"Ja divu daļu saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi, tad to kopsaucējs (mazākais kopīgais dalāmais) ir abu saucēju reizinājums." 
Dažreiz saka, ka saucējus raksta krustiski
krusttt.png
Piemērs:
Noteikt kopsaucēju daļām 24 un 23
  
Noskaidro, vai saucēji 4 un 3 ir savstarpēji pirmskaitļi.
Skaitļa 3 dalītāji: 1; 3.
Skaitļa 4 dalītāji: 1; 2; 4.
Skaitļu 3 un 4 kopīgais dalītājs ir tikai skaitlis 1, tātad tie ir savstarpēji pirmskaitļi.

Daļa 24 jāpaplašina ar 3, bet 23 jāpaplašina ar 4
  
24(3=612   un  23(4=812, iegūto daļu saucēji ir vienādi (12)
Ievēro: ja abi saucēji ir pirmskaitļi, tad nav jāpārbauda kopīgie dalāmie. Šajā gadījumā abi saucēji vienmēr būs arī savstarpēji pirmskaitļi.
Atceries, pirmskaitļi ir: 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29;...
Piemērs:
 Vienādo saucējus daļām 617 un 25.
 
17 un 5 katrs ir pirmskaitlis (dalās tikai ar sevi un 1), tātad tie ir arī savstarpēji pirmskaitļi.
 
Tātad katru daļu paplašina ar otras daļas saucēju:
617 jāpaplašina ar 5, bet 25 jāpaplašina ar 17
  
617(5=3085   un   25(17=3485, iegūto daļu saucēji ir vienādi (85).
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 139.lpp.