Lai dalītu reizinājumu ar skaitli, pietiek izdalīt tikai vienu reizinātāju.
 
Šo secinājumu par reizinājuma dalīšanu var izmantot daļveida izteiksmju saīsināšanā, skaitītājā un saucējā izdalot ar piemērotu dalītāju tikai vienu no reizinātājiem.
Piemērs:
a) Saīsināt daļu  61177
  
 6111  777=617=67  (gan \(11\), gan \(77\) izdala ar \(11\))
Piemērs:
b) Saīsināt daļu 101315
 
10213153=2133=263=823
  
(gan \(10\), gan \(15\) izdala ar \(5\), pēc tam izslēdz veselos)
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 137.lpp.