ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"
Datu kopā parasti ir daudz elementu, tāpēc starp tiem var būt arī vienādi elementi.
Pieņemsim, ka datu kopā, kuras apjoms ir \(n\), variantes xi (datu kopas pazīmes vērtības) atkārtojas fi reizes.
 
Tad visus datus var pierakstīt kā šādu varianšu rindu:
Variante
x1
x2
 …
xk
Biežums
f1
f2
 …
fk
 
Tātad kopas apjoms n=f1+f2+...fk=i=1kfi.
 
Noteiksim aritmētisko vidējo x¯. Ievēro, ka grupētu datu gadījumā x¯ sauc par svērto aritmētisko vidējo (statistikā varianšu reizināšanu ar to biežumiem sauc par svēršanu).
 
x¯=x1f1+x2f2+...+xkfkn=Σi=1kxifin.
Ja dati biežuma tabulā ir sagrupēti vērtību intervālos, tad aprēķinot aritmētisko vidējo, par varianšu xi vērtībām pieņem lielumus, kas atbilst intervālu viduspunktiem.
 
Lielumi, kas raksturo datu izkliedi ap aritmētisko vidējo ir vidējā absolūtā novirze, dispersija un standartnovirze.
Par dispersiju sauc vidējo kvadrātisko novirzi no vidējā aritmētiskā, to apzīmē ar s2.
s2=Σi=1kxix¯2fin
 
Dispersiju statistikā lieto kā starprezultātu, lai no tās izveidotu citus būtiskākus rādītājus, piemēram, standartnovirzi.
 
Izvelkot kvadrātsakni no dispersijas, iegūst standartnovirzi, ko apzīmē ar s.
Par standartnovirzi sauc kvadrātsakni no dispersijas: s=s2.
s=Σi=1kxix¯2fin
 
Tātad, ja dati ir grupēti (sakārtoti biežuma tabulā), tad
s=x1x¯2f1+x2x¯2f2+...+xkx¯2fkn 
(Ievēro - \(k\) ir biežumu skaits, tas nav tas pats, kas \(n\)).
   
Lai aprēķinātu standartnovirzi grupētiem datiem, ievēro soļus:
1. Aprēķina x¯ jeb datu kopas vidējo (aritmētisko) vērtību;
2. Aprēķina xix¯ jeb katras pazīmes absolūto novirzi no vidējās vērtības;
3. Aprēķina xix¯2 jeb katras absolūtās novirzes kvadrātu;
4. Aprēķina katras novirzes kvadrātu kopskaitu: xix¯2fi;
5. Aprēķina noviržu kvadrātu summu: i=1kxix¯2fi;
6. Aprēķina noviržu kvadrātu vidējo vērtību, t.i. dispersiju: s2=Σi=1kxix¯2fin;
7. Aprēķina standartnovirzi s=s2.
 
Aprēķinus veikt ir daudz vieglāk, ja attiecīgās darbības attēlo tabulā.
 
Variantes
xi
Biežumi
fi
xifi
xix¯
xix¯2
xix¯2fi
...
...
 …
...
 
 
i=1kxifi
     i=1kxix¯2fi
Tomēr parasti datu kopas izkliedes mērus rēķina, izmantojot IT rīkus (\(s\) rēķināšanai Excel lieto funkciju STDEV.P).
 
Ja standartnovirzi rēķina populācijai, aprēķinot to no izlases, tad standartnovirzi apzīmē ar σ.
 
σ2=Σi=1kxix¯2fin1σ=Σi=1kxix¯2fin1
Šo standartnovirzi σ Excel rēķina ar funkciju STDEV.S.
 
Vingrinies šīs tēmas 4. uzdevumu. Izpēti atbilžu soļus!