Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Varbūtība un statistika I. Statistika. SKOLA2030 materiāli Uz 30.01.2021.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Statistikas vēsture Informācija par statistikas vēsturi palīdz saprast, kā radusies un ko pēta statistikas zinātne. Izpratne par statistiku palīdz veidot prasmi iegūt ticamus datus un veikt to apstrādi un analīzi.
2. Statistikas jēdziens, statistikas zinātne Informācija par statistiku kā zinātni, par statistikas nepieciešamību sociāli ekonomiskajos procesos. Dotas vairākas statistikas definīcijas.
3. Populācija (ģenerālkopa) Lai saskaņotu Latvijā un citur pasaulē lietotos terminus, Skola2030 piedāvā aizstāt terminu ģenerālkopa ar terminu populācija, jo tas ne tikai atbilst vispārējai praksei, bet arī palīdz veidot izpratni par šo jēdzienu, saskatot saistību ar tā lietojumu bioloģijā, ģeogrāfijā.
4. Datu veidi. Datu sakārtošana. Biežuma tabulas Informācija palīdzēs veidot izpratni par kvalitatīviem, kvantitatīviem, nepārtrauktiem un diskrētiem datiem, kas veidos prasmi raksturot dažādus datu piemērus. Terminu kvalitatīvi dati Skola2030 ierosina aizstāt ar terminu kategoriāli dati - dati, kurus raksturo, izmantojot kategorijas.
5. Statistikas metodes Statistikas metodes (aprakstošā un induktīvā).
6. Aritmētiskais vidējais Datu kopas vidējie lielumi - aritmētiskais vidējais. Aritmētiskais vidājais sakārtotiem, grupētiem datiem. Summas simbols.
7. Mediāna un moda Datu kopas vidējie lielumi - mediāna un moda. Modālais intervāls.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Populācija. Reprezentatīva izlase 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka dotajai populācijai atbilstošo izlasi un raksturo, vai izlase ir reprezentatīva. Lai saskaņotu Latvijā un citur pasaulē lietotos terminus, Skola2030 piedāvā aizstāt terminu ģenerālkopa ar terminu populācija.
2. Dati. Datu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Konkrētos piemēros nosaka, kuri dati ir kvantitatīvi, kvalitatīvi (kategoriāli), diskrēti vai nepārtraukti.
3. Absolūtais biežums un relatīvais biežums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nesakārtotiem datiem nosaka absolūto un relatīvo biežumu.
4. Relatīvais biežums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina relatīvo biežumu, izmantojot absolūto biežumu, kas dots sakārtotiem, grupētiem datiem, un noapaļo līdz veseliem procentiem.
5. Skaitļu aritmētiskais vidējais 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina dažādu datu aritmētisko vidējo.
6. Aritmētiskais vidējais grupētiem datiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina aritmētisko vidējo maisījumiem.
7. Aritmētiskais vidējais. Vidējais ātrums 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Aprēķina iztrūkstošo lielumu grupētiem datiem, lai iegūtu norādīto aritmētisko vidējo.
8. Aritmētiskais vidējais statistikas datiem 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina aritmētisko vidējo, izmantojot datus no Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzes.
9. Klases vidējais vērtējums ieskaitē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka aritmētisko vidējo grupētiem datiem.
10. Automašīnas vidējais ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina vidējo ātrumu laika posmos ar dažādiem ātrumiem (grupētiem datiem).
11. Mediāna sakārtotiem datiem 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka mediānu nepāra skaita sakārtotiem datiem.
12. Mediāna nesakārtotiem datiem 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka mediānu nesakārtotā datu rindā (nepāra skaits).
13. Moda, mediāna un aritmētiskais vidējais 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka modu, mediānu, aritmētisko vidējo sakārtotā nepāra skaita datu rindā.
14. Aritmētiskais vidējais (dati biežuma tabulā) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina aritmētisko vidējo datiem, kas sakārtoti biežuma tabulā (grupētiem datiem).
15. Mediāna, aritmētiskais vidējais 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nosaka mediānu un aritmētisko vidējo nepāra skaita datiem.
16. Mediāna 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina mediānu pāra skaita datiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Absolūtais, relatīvais biežums Citi vidēja 2 p. Nesakārtotiem datiem nosaka absolūto un relatīvo biežumu, veicot rezultāta noapaļošanu.
2. Aritmētiskais vidējais statistikas datiem un rezultāta noapaļošana Citi zema 1 p. Aprēķina aritmētisko vidējo, izmantojot datus no Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Datu kopas vidējie lielumi 00:20:00 vidēja 11 p. Uzdevumi par populāciju (ģenerālkopu) un izlasi, par reprezentatīvu izlasi. Tests satur arī uzdevumus par datu veidiem un par datu kopas vidējiem lielumiem, to aprēķināšanu. Šajos uzdevumos skolēni a) demonstrēs zināšanas par populāciju (ģenerālkopu) un izlasi, b) atbilstoši aprakstam noteiks, par kuru datu kopas vidējo lielumu ir apraksts, c) noteiks datu kopas modu un mediānu, d) aprēķinās dažādu datu kopu (arī grupētu) aritmētisko vidējo.
2. Aritmētiskais vidējais un mediāna 00:20:00 vidēja 5 p. Uzdevumi par aritmētisko vidējo un mediānu

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Datu veidi un datu kopas vidējie lielumi 00:30:00 vidēja 9 p. Uzdevumi par populāciju (ģenerālkopu) un izlasi, par reprezentatīvu izlasi. Tests satur arī uzdevumus par datu veidiem un par datu kopas vidējiem lielumiem, to aprēķināšanu. Šajos uzdevumos skolēni a) demonstrēs zināšanas par populāciju (ģenerālkopu) un izlasi, b) atbilstoši aprakstam noteiks, par kuru datu kopas vidējo lielumu ir apraksts, c) noteiks datu kopas modu un mediānu, d) aprēķinās dažādu datu kopu (arī grupētu) aritmētisko vidējo.
2. Datu vidējie lielumi 00:20:00 vidēja 8 p. Uzdevumi par datu kopas vidējiem lielumiem