Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Paralēlas un perpendikulāras līnijas Teorija par paralēlām un perpendikulārām līnijām.
2. Leņķis Teorija par leņķu veidiem, leņķu lielumiem, leņķu mērīšana un zīmēšana.
3. Leņķa mērīšana un zīmēšana Parādīti soļi, kā mēra leņķi un kā zīmē konkrēta lieluma leņķi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Paralēlas un perpendikulāras malas daudzstūros 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Plaknes figūrām prot saskatīt paralēlas un perpendikulāras malas. Nosaka arī figūras, kurām nav ne paralēlas, ne perpendikulāras malas. Atbilstošo attēlu ievelk pie nosacījuma.
2. Paralēlas un perpendikulāras līnijas burtos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kuriem no uzrakstītajiem burtiem ir paralēlas vai perpendikulāras līnijas.
3. Paralēlas un perpendikulāras šķautnes skaldnī 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aplūkojot doto taisnstūra paralēlskaldņa zīmējumu, prot atrast dotajai šķautnei paralēlu vai perpendikulāru šķautni no dotajām.
4. Priekšmeti. Perpendikulāras/paralēlas līnijas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vizualizē dotos priekšmetus un nosaka, vai tajos ir paralēlas, vai perpendikulāras līnijas.
5. Karte. Perpendikulāras/paralēlas līnijas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot orientēties kartē. Izmanto lasītprasmes. Izprot paralēlu un perpendikulāru ielu novietojumu. Atrod dotajai ielai paralēlu vai perpendikulāru ielu no 3 piedāvātajām ielām. Ievelk pareizo atbildi.
6. Mērvienība un mērinstruments leņķa mērīšanai 1. izziņas līmenis zema 2 p. Uzdevums satur 2 testveida jautājumus. Prot noteikt, kādu mērvienību izmanto leņķa lieluma mērīšanai. Prot noteikt, ar kādu mērinstrumentu mēra leņķi.
7. Leņķa mērīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aplūkojot attēlu, kur pie leņķa pielikts transportieris, prot noteikt leņķa lielumu grādos.
8. Leņķu veidi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pēc dotā leņķa veida (šaurs, plats), prot testveida uzdevumā izvēlēties atbilstošo leņķa lielumu.
9. Stara pagriešana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot iztēloties, kā pārvietosies stars, kad tas tiks pagriezts pa norādīto leņķi.
10. Apgalvojuma patiesuma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, cik grādi atbilst šauram vai platam leņķim. Izvērtē doto apgalvojumu un prot noteikt tā patiesumu. Doti 2 apgalvojumi, kuriem katram izvēlas patiess vai aplams apgalvojums.
11. Leņķu veidi pēc pulksteņa rādītājiem 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aplūkojot pulksteņa rādītājus, nosaka leņķa veidu. Testveida uzdevums, kur visi leņķu veidi ir piedāvāti.
12. Šauru, taisnu, platu leņķu skaits četrstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst šaurus, taisnus un platus leņķus. Prot tos ieraudzīt daudzstūrī.
13. Šaurs leņķis mājās vidē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst leņķu veidus, zina tiem atbilstošos grādu lielumus. Prot šauru leņķi atrast savā mājas vidē un izmērīt to. Aprēķina, cik grādi pietrūkst līdz taisnam leņķim.
14. Divi leņķi ar kopīgu malu 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Doti divu leņķu lielumi, kuriem ir kopīga mala. Skolēns izprot, kā tie var novietoties
15. Dotā leņķa zīmēšana un mērīšana 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Nosaka leņķa veidu. Pārzīmē uz rūtiņu lapas doto leņķi un izmēra to.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Paralēlas un perpendikulāras līnijas burtos I Citi vidēja 3 p. Prot noteikt, kā novietojušās līnijas burtos. Paralēlas vai perpendikulāras līnijas. Uzdevums ar ievilkšanu. 3 jautājumi.
2. Ielu pāri kartē Citi augsta 1 p. Prot orientēties pilsētas kartē. Izmanto lasītprasmes. Izprot paralēlu un perpendikulāru ielu novietojumu. Atrod dotajā kartē paralēlu vai perpendikulāru ielu pārus. Testveida uzdevums.
3. Leņķa veida noteikšana un mērīšana Citi vidēja 2 p. Aplūkojot attēlu, kur pie leņķa pielikts transportieris, prot noteikt leņķa lielumu grādos. Prot noteikt leņķa veidu.
4. Leņķu veidi pēc grādiem Citi zema 1 p. Pēc nosauktiem grādiem prot noteikt leņķa veidu. Testveida uzdevums
5. Leņķa veids pēc pulksteņa laika Citi vidēja 1 p. Nosaka leņķa veidu, ja dots ir pulksteņa laiks ar cipariem. Skolēnam ir jāpazīst pulkstenis ar ciparnīcu un jāprot iztēloties, kā ir novietojušies pulksteņa rādītāji konkrētā laikā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Leņķi. Paralēlas un perpendikulāras līnijas 00:40:00 vidēja 8 p. Testā iekļauti uzdevumi, kas pārbauda sekojošas prasmes: nosaka leņķu veidu, leņķa lielumu, saskata paralēlas un perpendikulāras malas un prot atrast paralēlas un perpendikulāras isadzīviskās situācijās. Svarīga lasītprasme.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Paralēlas un perpendikulāras līnijas. Leņķu veidi 00:40:00 vidēja 10 p. Testā iekļauti uzdevumi, kas pārbauda sekojošas prasmes: nosaka paralēlas un perpendikulāras līnijas, nosaka leņķa veidu, mēra leņķi.