Tabula ir priekšmetu vai skaitļu uzskaitījums; vertikālās un horizontālās ailēs noteiktā kārtībā sagrupētu priekšmetu vai citu objektu saraksts.
Tabulas ir vajadzīgas, lai attēlotu datus vai sakārtotu tos. Tabulām var būt atšķirīgs izskats. 
 
Tabulās dati tiek kārtoti rindās un kolonnās (ailēs). Rindu un kolonnu daudzums dažādās tabulās var būt atšķirīgs.
 
YCUZD2312065829kolonna_aile.svg
 
Strādājot ar tabulām, svarīgi izprast ar tām saistītos vārdus jeb jēdzienus.
 
1. Horizontāli un vertikāli.
Horizontāli tabulās tiek attēlotas rindas, savukārt vertikāli tiek attēlotas kolonnas. 
 
YCUZD_230824_5494_tabulas_1.png
 
2. Pa labi, pa kreisi.
Lai tabulā vieglāk būtu orientēties, skaties un atkārto virzienus pa labi un pa kreisi!
 
YCUZD_230824_5494_tabulas_2.png
 
3. Uz augšu, uz leju.
Lai atrastu vajadzīgo kolonnu vai rindu, atceries virzienus uz augšu, uz leju!
 
YCUZD_230824_5494_tabulas_3.png
 
Dažādu tabulu piemēri
 
Izpēti dotās tabulas! 
  • Kāda informācija tabulā parādīta?
  • Cik katrā tabulā ir rindu, cik kolonnu?
  • Kāda informācija ir attēlota rindās, kāda kolonnās?
Tabula sastāv no \(2\) kolonnām un \(4\) rindām. Tajā ir parādīti bērni un viņu izlasīto grāmatu daudzums. \(1\)\(.\) kolonnā sarakstīti bērnu vārdi, \(2.\) kolonnā sarakstīti skaitļi, kas parāda, cik grāmatas katrs no viņiem izlasījis.
 
YCUZD_231017_5664_tabulas_1.svg
 
Tabula sastāv no \(5\) kolonnām un \(2\) rindām. Tajā ir informācija par bērnu vārdiem un viņu iegūto punktu skaitu. Pirmajā rindā ir piecu bērnu vārdi, savukārt, otrajā rindā ir punktu skaits, ko katrs ieguvis. 
 
YCUZD_230915_5507_tabula_ar_berna_vardiem.png
 
Tabula sastāv no \(6\) rindām un \(6\) kolonnām. Šeit atainota saskaitīšanas tabula. Rindās un kolonnās atainoti skaitļi. Pirmās rindas skaitļus skaitot pēc kārtas ar pirmās kolonnas skaitļiem iegūst noteikto rezultātu.
 
YCUZD_230824_5490_tabulas_2.png
Neaizpildīta saskaitīšanas tabula
 
YCUZD_230824_5490_tabulas_26.png
 Aizpildīta saskaitīšanas tabula