Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Renesanse un tās ideoloģija - humānisms Renesanses priekšnoteikumi, izpausmes, centri; renesanses ideoloģija - humānisms, ievērojamākie humānisti.
2. Renesanse un humānisms Itālijā Humānisma idejas, renesanses aizsākums literatūrā, mākslā; dižrenesanses meistari un viņu veikums, darbu iezīmes; vēlās renesanses mākslas iezīmes; mecenātisma loma.
3. Renesanses izplatība ziemeļu zemēs un nozīme Renesanses izplatība un nozīme.
4. Ģeogrāfisko atklājumu cēloņi, renesanses vērtību ietekme Priekšstatu par pasauli maiņa, zinātnes sasniegumi, jauno laiku cilvēka mentalitātes loma; ceļojumu motīvi.
5. Jūrasbraucēji un atklātās zemes, atklājumu sekas Ceļojumi uz Āfriku, Ameriku, apkārt zemeslodei; eiropiešu attieksme pret "atklātajām" zemēm un civilizācijām; atklājumu sekas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izvērtē renesansi veicinošas ietekmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina zināšanas par renesanses sākotni.
2. Papildini tekstu par renesanses sākumu 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Papildina, nostiprina izpratni par renesanses sākumu.
3. Pēti vēstures avotu par jaunajiem laikiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina izpratni par humānisma idejām.
4. Nosaki antīkās kultūras ietekmi 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Papildina prasmi saistīt iepriekš iegūtās zināšanas ar jaunu informāciju, analizējot attēlu.
5. Pēti un analizē tekstu 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē izpratni, zināšanas, kritisko domāšanu.
6. Atbildi jautājumu par humānismu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina zināšanas, izpratni par cilvēku.
7. Nosaki attēla atbilstību zinātnei 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina prasmi analizēt attēlu, identificēt atbilstību.
8. Pēti avotus par izglītību 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Papildina izpratni, zināšanas.
9. Nosaki attēlā renesanses iezīmes 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Pilnveido prasmi saistīt zināšanas ar vizuālā avota analīzi, kritiski vērtēt skaidrojumu.
10. Pēti avotu par mākslinieku 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Papildina zināšanas, prasmi saistīt tekstu, attēlu un zināšanas.
11. Skaidro jēdzienu, saisti ar attēlu 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Nostiprina jēdzienu zināšanas, izpratni par laikmeta ideju saikni ar mākslu.
12. Analizē mākslas darbu 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Sekmē prasmi saistīt iepriekš iegūtās zināšanas ar jaunu informāciju, analizējot attēlu.
13. Savieto autoru un viņa devumu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina zināšanas par personību devumu.
14. Nosaki renesanses mākslas periodu 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē prasmi salīdzināt pazīmes, grupēt mākslas posmus.
15. Atbildi jautājumus par attēlu 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda, papildina zināšanas par mākslas saikni ar vidi.
16. Analizē mākslas darba piederību 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē prasmi veidot jaunas zināšanas, izmantojot iegūtās zināšanas, prasmes.
17. Papildini tekstu par jauno laiku iezīmēm 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Sekmē lasītprasmi, pārbauda zināšanas, izpratni par laikmeta novitātēm.
18. Nosaki darba simboliku 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Papildina prasmi saistīt tekstu un attēlu, nosakot simbolisko nozīmi.
19. Nosaki raksturoto personību 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Papildina zināšanas, lasītprasmi - nozīmes izpratni.
20. Iepazīsti renesanses ēku 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Ļauj iegūt jaunas zināšanas, pielietojot apgūto par renesanses tendencēm.
21. Saisti personības raksturojumu un attēlu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārbauda zināšanas par personību devumu.
22. Skaidro jēdzienus 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Vēstures jēdzienu zināšanas.
23. Nosaki attēla atbilstību 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina prasmi atpazīt raksturīgās un atšķirīgās iezīmes mākslā.
24. Formulē renesanses nozīmi 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sekmē prasmi kritiski spriest, balstoties uz zināšanām.
25. Papildini tekstu par atklājumu cēloņiem 2. izziņas līmenis augsta 12 p. Nostiprina zināšanas, sekmē izpratni.
26. Pēti apstākļus uz kuģa 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sekmē prasmi analizēt tekstu, balstoties uz to, noteikt pareizās atbildes.
27. Salīdzini ceļotāja liecību un attēlu 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Pilnveido prasmi analizēt, salīdzināt dažādus informācijas avotus, kritiski spriest.
28. Nosaki atklāto civilizāciju 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē iepriekš gūto zināšanu lietojumu attēla analīzei.
29. Savieto atklājumu un personību 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina zināšanas par atklājumiem.
30. Papildini tekstu par atklājumu sekām 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Nostiprina zināšanas, sekmē izpratni.
31. Nosaki cēloņus un sekas 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Sekmē un nostiprina izpratni par vēstures notikumiem, procesiem, to cēloņsakarībām.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izvērtē apgalvojumus Citi zema 2 p. Nostiprina zināšanas, izpratni, sekmē lasītprasmi.
2. Raksturo personību Citi zema 2 p. Zināšanas par vēstures personībām, prasme raksturot to darbību, nozīmi.
3. Nosaki renesanses mākslas posmu Citi vidēja 1 p. Papildina prasmi pielietot iegūtās zināšanas, analizējot attēlu.
4. Pēti vēstures avotu Citi augsta 2 p. Papildina izpratni, lasītprasmi, zināšanas.
5. Nosaki vēstures avotus Citi augsta 1 p. Sekmē izpratni par vēstures avotiem, kritisko domāšanu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Renesanse un tās ideoloģija - humānisms 00:20:00 vidēja 20 p. Renesanses cēloņi; renesanses sākums un izpausmes, antīkās kultūras ietekme; humānisti un to idejas.
2. Renesanse un humānisms Itālijā 00:20:00 vidēja 13 p. Renesanses aizsākums - literāti; mākslas posmi un autori: agrā renesanse, dižrenesanse, vēlā renesanse; mecenātisma loma.
3. Renesanse ziemeļu zemēs 00:20:00 vidēja 21 p. Renesanses īpatnības Nīderlandes mākslā; renesanses izpausmes A. Dīrera darbībā u.c. autoru daiļradē. renesanses nozīme.
4. Lielie geogrāfiskie atklājumi 00:20:00 vidēja 37 p. Ģeogrāfisko atklājumu cēloņi, motīvi; jūrasbraucēji un to veiktie atklājumi; ģeogrāfisko atklājumu sekas.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:40:00 vidēja 51 p.